Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Käsittelyvaiheet

Asiat pyritään pääsääntöisesti käsittelemään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, mutta lisäselvitysten hankkiminen, asiantuntijalausunnon pyytäminen ynnä muut syyt saattavat pidentää asian käsittelyä.  

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika lautakunnassa  on tällä hetkellä noin kahdeksan kuukautta. Yksittäisen asian käsittely voi kestää tätä lyhyemmän tai pidemmän ajan. Käsittelyaika lasketaan siitä kun valitus tulee muutoksenhakulautakunnassa vireille siihen kun muutoksenhakulautakunnan päätös postitetaan.

Kun valituskirjelmä asianmukaisine liitteineen on saapunut muutoksenhakulautakuntaan se aluksi kirjataan vireille tulleeksi. Tämän jälkeen valitusasia etenee muutoksenhakulautakunnassa  käyden läpi erilaisia käsittelyvaiheita, jotka vievät kukin oman aikansa.

Aluksi asiakirjat tarkistetaan ja hankitaan tarvittavat lisäselvitykset, joita voidaan joutua hankkimaan myös myöhemmin asian käsittelyn eri vaiheissa. Myös muutoksenhakija voi toimittaa muutoksenhakulautakunnalle lisäselvitystä siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu. Jotta asian käsittely etenisi muutoksenhakulautakunnassa mahdollisimman joutuisasti, on suotavaa, että asianosaiset toimittaisivat mahdolliset lisäselvitykset jo käsittelyn alkuvaiheessa. Näin varsinkin siksi, että uusien selvitysten johdosta kuullaan vastapuolta. Jos tämä kuuleminen joudutaan suorittamaan vasta käsittelyn loppuvaiheessa se pidentää osaltaan käsittelyaikaa.

Käsittelymuistion tekemisen ja siihen liittyvien toimenpiteiden jälkeen asia menee useimmissa tapauksissa lääkärijäsenelle, joka vastaa esitettyihin erityistä lääketieteellistä asiantuntemusta vaativiin kysymyksiin. Esittelijä  tekee sen jälkeen ratkaisuehdotuksen ja päätösluonnoksen. Tämän jälkeen ratkaisuehdotus, päätösluonnos ja asiakirjat kiertävät jaoston jokaisella jäsenellä.

Kierron jälkeen seuraa jaoston kokous, jossa valitusasia ratkaistaan.

Kokouksen jälkeen seuraavat niin sanotut jälkityöt ja päätöksen puhtaaksikirjoitus. Lopuksi päätös postitetaan asianosaisille. Asiakirjalehdet numeroidaan ja sidotaan muutoksenhakulautakunnassa asiakirjavihoksi ja toimitetaan vakuutuslaitokselle arkistoitavaksi. Muutoksenhakulautakunta arkistoi päätöksen, käsittelymuistion ja pöytäkirjan (päätösluettelon).

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös on asianosaisjulkinen. Päätös lähetetään vain asianosaisille (muutoksenhakijalle ja vakuutuslaitokselle) sekä annetaan tiedoksi myös muutoksenhakijan mahdolliselle asiamiehelle. Siltä osin kuin muutoksenhakulautakunnan päätös on salassapidettävä, siitä ei anneta tietoa ulkopuolisille.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ei anneta tietoa ennen kuin se on postitettu.

Asian käsittelyvaiheet pääpiirteittäin:

 1. asian kirjaaminen vireille tulleeksi
 2. asiakirjojen tarkistaminen ja tarvittavien lisäselvitysten hankkiminen
 3. käsittelymuistion tekeminen
 4. lääkärijäsenen kannanotto (tarvittaessa)
 5. esittelijän ratkaisuehdotus
 6. kierto jäsenillä
 7. päätöksen tekeminen jaoston kokouksessa
 8. päätöksen kirjoittaminen ja jälkityöt
 9. päätöksen postitus
 10. asiakirjojen postitus vakuutuslaitokselle arkistoitavaksi
 11. arkistointi muutoksenhakulautakunnassa

Sivu päivitetty viimeksi 24.6.2015 16.20