Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Oikeudenkäyntikulut

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kulut

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan käsittely on maksutonta.

Oikeudenkäyntikulut

Yksityisellä asianosaisella saattaa olla mahdollisuus saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan vastapuolelta. Tämä edellyttää, että hän nimenomaisesti vaatii niiden korvaamista. Lisäksi edellytyksenä on, että oikeudenkäyntikulujen jääminen hänen vahingokseen on asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen kohtuutonta. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että hänen tulee voittaa asiansa.

Harkittaessa vakuutuslaitoksen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan vakuutuslaitoksen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen tulee kysymykseen erityisesti tilanteissa, joissa vakuutuslaitoksen  katsotaan päätyneen sen käytettävissä olleilla tiedoilla virheelliseen ratkaisuun. Säännöksen soveltamiseen sisältyy kohtuusarviointia. Valittajan toimien tarpeellisuutta  arvioidaan valittajan näkökulmasta ja niiden olosuhteiden  pohjalta, jotka ovat vallinneet valitusta tehtäessä. Esimerkiksi oikeudellisen asiantuntijan apu ei yleensä ole tarpeen, jos valituksessa on pääosin kysymys valittajan terveydentilan lääketieteellisestä arvioinnista. Sosiaalivakuutuksessa yleensäkin noudatettava palveluperiaate on omiaan alentamaan tarpeellisten kustannusten määrää.

Suullisen käsittelyn kulut

Suullisen käsittelyn osalta oikeudenkäyntikulut voivat muodostua suureksi. Asianosaisen mahdollisesti käyttämä avustaja tai asiamies on oikeutettu saamaan asianosaiselta palkkion ja korvauksen matkakuluistaan sekä muista kuluistaan. Asianosaisen nimeämällä todistajalla ja asiantuntijalla on oikeus saada asianosaiselta korvaus matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä. Muutoksenhakulautakunnan nimeämälle todistajalle suoritetaan korvausta muutoksenhakulautakunnan varoista.  Todistajalle voi aiheutua taloudellista menetystä esimerkiksi työansioiden menetyksenä. Matka- ja toimeentulokustannuksista todistajalla on oikeus saada korvaus asianosaiselta jo ennakkoon.

Asianosainen velvoitetaan yleensä maksamaan nimeämänsä todistajan ja asiantuntijan korvaukset suullisen käsittelyn yhteydessä annettavalla välipäätöksellä. Muutoin ratkaisu oikeudenkäyntikuluista ja siitä, kenen vastattavaksi ne lopulta jäävät, annetaan lopullisen päätöksen yhteydessä.

Sivu päivitetty viimeksi 14.7.2011