Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Samarbetsparters dataskyddsbeskrivning

EU:s dataskyddsförordning: artiklarna 12, 13, 14 och 30
Datum för upprättande 25.5.2018
Uppdaterad 30.9.2022

Personuppgiftsansvarig

Kontaktperson, dataskyddsombud

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
FO-nummer: 0457895-0
adress: PB 10, 00581 Helsingfors
telefon: 09 228 5050
e-post: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Mari Valakari
adress: PB 10, 00581 Helsingfors
telefon: 09 228 5050
e-post: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Registrets namn

Register över samarbetsparter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Ändamålet med användningen av personuppgifterna i registret är att samarbetet med samarbetsparterna ska löpa smidigare och att t.ex. beställningen av servicebesök och andra beställningsprocesser ska försnabbas.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på verkställande av ett muntligt eller skriftligt avtal eller på åtgärder som föregår detta. I det här fallet avses med avtal en beställning av en tjänst eller en materiell produkt. Parterna i avtalet är den registrerades arbetsgivare och besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Kategorier av registrerade, kategorier av personuppgifter

Registret innehåller personuppgifter med anknytning till arbete som representanter för samarbetsparterna utför. Samarbetsparterna är t.ex. lokalförvaltnings- och lokalunderhållstjänster, varuleverantörer och städföretaget.

Personuppgifterna har sammanställts tematiskt i listor över samarbetsparterna. I listorna anges i regel personens namn, arbetsplats, arbetsrelaterade kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress) och uppgiftsbeteckning.

Uppgiftskällor

Personuppgifterna fås från den registrerade eller den registrerades arbetsgivare.

Mottagare av personuppgifter eller mottagargrupper

Redovisningsbyrån Talenom Abp kan behandla samarbetsparternas personuppgifter i sådana fall där kontaktpersonens uppgifter syns på en faktura som kommit till nämnden.

Överföring av personuppgifter

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skydd av registret

Alla som behandlar material vilket ingår i registret har tystnadsplikt.
Materialet i registret är skyddat genom tekniska och organisatoriska åtgärder, t.ex. på nedan nämnda sätt:
• behandlingsanvisningar
• skydd av utrustningen
• användaridentifiering samt tilldelning och kontroll av åtkomstbehörighet
• registrering av transaktionerna, dvs. logguppgifterna
• skydd av kanalerna för informationsöverföring
• passerkontroll

Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter med anknytning till samarbetsparterna bevaras så länge som det är nödvändigt med tanke på nämndens verksamhet. Exempelvis giltighetstiden för serviceavtal inverkar på saken.

Om en företrädare för en samarbetspart underrättar nämnden om att kontaktpersonen har bytts, raderas den uppgift som rör den föregående personen och ersätts med uppgifter om den nya kontaktpersonen. Förvaltningschefen och förvaltningsassistenten svarar för raderingen.

Den registrerades rättigheter samt utövning av dem

Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till nämnden. Begäran riktas till förvaltningschefen. Begäranden besvaras inom en månad efter det att begäran har tagits emot.
Begäran sänds
• per e-post till adressen tl(at)tapaturmalautakunta.fi
eller
• per post till adressen Besvärsnämnden för olycksfallsärenden,
PB 10, 00581 Helsingfors

Nämnden ska kunna identifiera den person som utövar sina rättigheter.
Därför ska följande identifikationsuppgifter anges i begäran:
• namn
• arbetsgivare
• e-postadress

1. Rätt till tillgång
Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett personregister. Han eller hon har rätt att be om en kopia av sina egna uppgifter.

2. Rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att kräva att nämnden rättar felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne eller kompletterar ofullständiga personuppgifter.

3. Rätt till radering (”rätt att bli glömd”)
Personuppgifterna raderas på en begäran som den registrerade framställer, om det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen. Uppgiftsraderingen bedöms från fall till fall.

4. Rätt till dataportabilitet
Om den registrerade begär det skriftligen, översänder den personuppgiftsansvarige de personuppgifter som rör den registrerade i ett allmänt använt format för maskinell överföring. Till den registrerade sänds bara uppgifter som han eller hon själv har gett. På den registrerades begäran överförs uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig, om de tekniska resurserna möjliggör det. Förvaltningschefen och dataskyddsombudet svarar för uppgiftsöverföringarna.

5. Rätt till begränsning av behandlingen
Behandlingen begränsas på basis av en skriftlig anmälan som den registrerade gett in, om det inte finns någon sådan grund för att fortsätta behandlingen som väger tyngre än begränsningen. I begäran ska det anges på vilken grund begränsning av behandlingen begärs och, om möjligt, önskat slutdatum för begränsningen.

6. Rätt att göra invändning mot automatiserat beslutsfattande och mot profilering
Nämnden tillämpar inte automatiserat beslutsfattande och använder inte personuppgifter för vare sig profilering eller direktmarknadsföring.

7. Rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter (”förbudsrätt”)
Eftersom behandlingen av personuppgifter som rör samarbetsparter grundar sig på verkställande av avtal eller på åtgärder som föregår detta, har den registrerade inte rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter.

8. Rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten
Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne strider mot EU:s dataskyddsförordning.

Är tillhandahållandet av personuppgifter ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal, är den registrerade skyldig att tillhandahålla personuppgifterna samt de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas

Ingåendet av serviceavtal förutsätter att uppgifter som rör kontaktpersonen ges.