Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Handläggningsskeden

Principen är att ärendena behandlas i den ordning de har anlänt till besvärsnämnden , men inhämtandet av tilläggsutredningar och sakkunnigutlåtanden och andra omständigheter kan leda till att behandlingen drar ut på tiden.

Den genomsnittliga behandlingstiden i nämnden är för närvarande knappt åtta månader per ärende. Handläggningen av ett enskilt ärende kan ske på kortare eller längre tid än genomsnittligt. Behandlingstiden räknas från att besvären blir anhängiga i olycksfallsnämnden till dess att nämndens beslut postas.

När en besvärsskrift jämte bilagor har anlänt till besvärsnämnden diarieförs den som anhängiggjord. Efter det genomgår ärendet olika handläggningsskeden, som vart och ett tar sin tid.

Först kontrolleras handlingarna och behövliga tilläggsutredningar inhämtas. Det kan bli nödvändigt att inhämta sådana också längre fram under handläggningen. Den som söker ändring kan också inlämna tilläggsutredningar till nämnden ända tills ärendet har avgjorts. För att ärendet skall kunna handläggas så skyndsamt som möjligt i nämnden är det önskvärt att parterna lämnar in eventuella tilläggsutredningar redan i början av handläggningen. Det beror  till stor del på att motparten hörs med anledning av nya utredningar. Om hörandet måste ske först när handläggningen går mot sitt slut förlängs behandlingstiden.

Efter att en handläggningspromemoria har gjorts upp och de därmed sammanhörande åtgärderna har vidtagits går ärendet i de flesta fall till en läkarmedlem, som besvarar sådana frågor som kräver särskild medicinsk sakkunskap. Efter det utarbetar föredraganden ett förslag till avgörande och ett beslutsutkast. Sedan cirkulerar förslaget till avgörande, beslutsutkastet och handlingarna hos varje medlem i sektionen.

Därefter står ett sektionssammanträde i turen. Vid det avgörs besvärsärendet.

Efter sammanträdet följer de s.k. efterarbetena och renskrivning av beslutet. Till sist postas beslutet till parterna. Alla sidor i handlingarna numreras och sammanförs i olycksfallsnämnden till en akt som sänds till försäkringsanstalten för arkivering. Besvärsnämnden arkiverar beslutet, handläggningspromemorian och protokollet (beslutsförteckningen).

Besvärsnämnden beslut är underkastat partsoffentlighet. Beslutet sänds bara till parterna (ändringssökanden och försäkringsanstalten) och delges också ändringssökandens eventuella ombud. Till den del ett beslut som nämnden fattar är sekretessbelagt ges uppgifter om det inte till utomstående.

Uppgifter om nämndens beslut ges inte förrän beslutet har postats.

Handläggningsskedena i huvuddrag:

1. ärendet diarieförs som anhängigt
2. handlingarna kontrolleras och nödvändiga tilläggsutredningar inhämtas
3. en handläggningspromemoria utarbetas
4. läkarmedlemmen avger ett sakkunnigutlåtande (vid behov)
5. föredraganden utarbetar ett förslag till avgörande
6. handlingarna cirkulerar hos medlemmarna
7. beslut fattas vid sektionens sammanträde
8. beslutet författas och efterarbeten görs
9. beslutet postas
10. handlingarna postas till försäkringsanstalten för arkivering
11. nämnden arkiverar beslutet, handläggningspromemorian och protokollet

Sidan har uppdaterats senast 24-06-2015 16:22