Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Ratkaisutoiminnan tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus: artiklat 12, 13, 14 ja 30
Laatimispäivä 25.5.2018
Päivitetty 12.9.2022

Rekisterinpitäjä

Yhteyshenkilö, tietosuojavastaava

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Y-tunnus: 0457895-0
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki
Puhelin: 09 228 5050
Sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Mari Valakari
Osoite: PL 10, 00581 Helsinki
Puhelin: 09 228 5050
Sähköposti: tl(at)tapaturmalautakunta.fi

Rekisterin nimi

Ratkaisutoiminnan rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Ratkaisutoiminnan rekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksena on vireillä olevien muutoksenhakuasioiden sekä ratkaistujen asioiden käsittely.

Henkilötietojen käsittely pohjautuu lakisääteisen (laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta 1316/2010) velvoitteen noudattamiseen.

Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia muutoksenhakuasioita. Tämä laissa säädetty tehtävä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittely on tarpeen myös lautakunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät, henkilötietoryhmät

Rekisteri pitää sisällään seuraavien tahojen henkilötietoja:
• muutoksenhakijat
• muutoksenhakijoiden asiamiehet ja edunvalvojat
• työnantajan tiedot
• vakuutuslaitosten käsittelijät
• asiaa lautakunnassa käsitelleet henkilöt
• päätöksentekoon osallistuneet jäsenet

Ratkaisutoiminnan rekisterin henkilötietoryhmät (tiedot asianosaisjulkisia):
• vahingoittuneen nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
• muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot
• mahdollisen asiamiehen tai edunvalvojan nimi ja yhteystiedot
• valitusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät terveyttä ja ansioita koskevat tiedot
• julkisuuslain 24 §:ssä tarkoitetut mahdolliset muut tiedot, jotka sisältyvät valitusasiakirjoihin

Tietolähteet

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan saapuneet valitukset, niihin liittyvät asiakirjat ja lisäselvitykset. Nämä asiakirjat saadaan muutoksenhakijan vakuutuslaitoksesta. Lisäksi tietoja voidaan pyytää työtapaturma- ja ammattitautilain 252 §:ssä mainituilta tahoilta, kuten terveydenhuollon toimintayksiköltä. Jos muutoksenhakijaa koskevia tietoja pyydetään näiltä tahoilta, asiasta lähetetään kirjallinen tieto muutoksenhakijalle tai mahdolliselle asiamiehelle tai edunvalvojalle.

Lisäksi tietoja voidaan saada suoraan muutoksenhakijalta tai hänen asiamieheltään tai edunvalvojaltaan.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietoja luovutetaan asianosaiselle. Muilta edellytetään asianosaisen antamaa valtakirjaa.

Tietoja voidaan pyynnöstä luovuttaa vakuutusoikeudelle, jolla on oikeus saada asiakirjoja lautakunnasta päätöksentekoprosessiaan varten.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille, kuten eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Lautakunnan ulkoistamien toimintojen taholta henkilötietojen käsittelijöinä toimivat esimerkiksi asianhallintajärjestelmän ylläpitäjä twoday Oy sekä tiedoksiantojen toimittamisesta vastaava Posti Oyj.

Henkilötietojen siirtäminen

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Kaikkia rekisterin aineistoa käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisterin sisältämä aineisto on suojattu teknisesti ja organisatorisesti esimerkiksi alla olevin keinoin:
• käsittelyn ohjeistus
• laitteistojen suojaus
• käyttäjien tunnistus ja käyttöoikeuksien hallinta
• käyttötapahtumien eli lokitietojen rekisteröinti
• tiedonsiirtokanavien suojaus
• kulunvalvonta

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kuuluvat henkilötiedot säilytetään toistaiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet sekä niiden käyttäminen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä kirjallisen pyynnön lautakuntaan. Pyyntö lähetetään:
• sähköpostitse osoitteeseen tl(at)tapaturmalautakunta.fi tai
• postitse osoitteeseen Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, PL 10, 00581 Helsinki

Sähköpostiviesti suositellaan lähetettävän salattuna. Ohje salatun sähköpostin lähettämiseen löytyy lautakunnan internetsivuilta kohdasta Yhteystiedot. Pyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Lautakunnan on kyettävä tunnistamaan oikeuttaan käyttävä henkilö. Tämän vuoksi pyynnössä tulee esittää seuraavat tunnistetiedot:
• nimi
• osoite
• puhelinnumero
• henkilötunnus
• asianumero

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja re­kistereihin on tallennettu. Hänellä on oikeus pyytää jäljennöstä omista tiedoistaan.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että lautakunta oikaisee häntä koskevat epä­tarkat ja virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja.

3. Oikeus poistaa tiedot (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Oikeutta tulla unohdetuksi ei sovelleta, koska lautakunta käsittelee henkilö­tietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Muutoksenhakulautakunta on ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja muun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvia valitusasioita. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta perustuu lakiin 1316/2010.

4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeutta tietojen siirtämisestä järjestelmästä toiseen ei sovelleta, koska hen­kilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen tai sopimukseen.

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käsittelyä rajoitetaan rekisteröidyltä saadun kirjallisen ilmoituksen perus­teella, jos käsittelyn jatkamiseksi ei ole rajoittamisen ylimenevää perustetta. Pyyntöön on kirjat­tava, millä perusteella käsittelyn rajoittamista pyydetään ja mahdollisuuksien mukaan se, mihin asti käsittelyä pyydetään rajoittamaan.

6. Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Lautakunta ei suorita automaattista päätöksentekoa tai käytä henkilötietoja profilointiin tai suoramarkkinointiin.

7. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä (”kielto-oikeus”)

Oikeutta vastustaa käsittelyä ei sovelleta, koska lautakunta käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja julkisen vallan käyttämiseksi.

8. Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellyttävä vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jotta lautakunta pystyy suorittamaan laissa säädettyä (1316/2010) tehtä­väänsä eli ratkaisemaan muutoksenhakuasian, on rekisteröidyn toimitettava tarvittavat tiedot. Muutoksenhakuasiaa ei voida käsitellä ilman tarpeellisia henkilötie­toja.