Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Valitus vakuutusoikeuteen

Valitus osoitetaan vakuutusoikeudelle

Jos olette tyytymätön tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voitte 30 päivän kuluessa hakea siihen kirjallisesti muutosta vakuutusoikeudelta.

Valitus toimitetaan vakuutuslaitokselle

Valituskirjelmä on kuitenkin toimitettava sille vakuutuslaitokselle, jonka päätökseen olette hakenut muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Vakuutuslaitoksella on tällöin mahdollisuus oikaista päätöstä vaatimuksenne mukaisesti. 

Valitus voidaan toimittaa vakuutuslaitokselle henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai lähettämällä se omalla vastuulla postitse tai sähköpostitse. Vakuutuslaitoksen osoite on tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen lopussa kohdassa jakelu. 

Valituskirjelmä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoittakaa valituskirjelmässänne

  • että se on tarkoitettu valitukseksi vakuutusoikeudelle
  • mihin päätökseen haette muutosta
  • miltä kohdin haette päätökseen muutosta ja mitä muutoksia vaaditte siihen tehtäväksi
  • vaatimusten perustelut
  • nimenne ja yhteystietonne
  • jos puhevaltaa käyttää laillinen edustajanne tai asiamiehenne, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava
  • se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.  

Liittäkää mukaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös valitusosoituksineen ja asiakirjat, joihin vetoatte, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vakuutuslaitokselle. Lisäselvityksiä voitte toimittaa myös myöhemmin.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä vakuutusoikeudelle

Valitusaika

Valituksen on oltava perillä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen päivän jälkeen, kun Te saitte päätöksestä tiedon.

Teidän katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä postituspäivän jälkeen, jos valituksen yhteydessä ei muuta näytetä. 

Valituksen siirtyminen vakuutusoikeudelle

Jos vakuutuslaitos ei uudella päätöksellä oikaise valituksen kohteena olevaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä vaatimuksenne mukaisesti, se toimittaa valituskirjelmänne käsiteltäväksi vakuutusoikeudelle ja ilmoittaa asiasta Teille.

Vakuutusoikeuden yhteystiedot ovat

Puhelinnumero 029 564 3200, faksi 029 564 3100 ja sähköpostiosoite vakuutusoikeus@oikeus.fi.

Oikeudenkäyntimaksut vakuutusoikeudess

Valitusasioiden käsittely vakuutusoikeudessa on yksityiselle muutoksenhakijalle pääsääntöisesti maksutonta. Yksityishenkilön vireille panemat valitusasiat käsitellään maksutta, jos asia koskee oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää. Yksityishenkilöille maksullisia ovat asiat, joissa ei ole kysymys heidän välittömästä etuudestaan. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu vakuutusoikeudessa on 260 euroa.

Vakuutuslaitoksilta, yhteisöiltä ja muilta työnantajilta kuin yksityishenkilöiltä peritään heidän vireille panemiensa valitusasioiden käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 510 euroa.

Oikeudenkäyntimaksu peritään, vaikka valitus peruutettaisiin.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Lisätietoja vakuutusoikeuden oikeudenkäyntimaksuista: tuomioistuinmaksulaki (1455/2015) ja www.vakuutusoikeus.fi.

Sivu päivitetty viimeksi 10.1.2020 9.40