Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asian käsittely

Muutoksenhakulautakunta toimii jakaantuneena kolmeen jaostoon. Jokaiseen jaostoon kuuluu lakimieskoulutuksen saanut puheenjohtaja, lääkärijäsen, lakimiesjäsen sekä työnantajien (1), työntekijöiden ja toimihenkilöiden (1) ja maatalousyrittäjien (1) edustaja. Päätökset tehdään jaoston istunnossa esittelijän esityksestä.

Asian käsittelyssä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei erikseen toisin säädetä. Asiat ratkaistaan jaostossa pääsääntöisesti kirjallisen aineiston perusteella, mutta muutoksenhakulautakunta voi myös asianosaisen pyynnöstä järjestää suullisen käsittelyn. Suullinen käsittely järjestetään silloin, kun muutoksenhakulautakunta pitää sitä tarpeellisena ratkaistavan asian selvittämiseksi.

Tapaturma-asioiden muutoksenlautakunnassa sovelletaan myös lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007). Näiden perusteella muutoksenhakulautakunnan käytössä olevat valitusasiaan liittyvät asiakirjat ja muutoksenhakulautakunnan antamat päätökset ovat asianosaisjulkisia.

Tietosuojaselosteet

Sivu päivitetty viimeksi 1.6.2020 16.08