Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa käytetään, kun sen vastaanottajan olinpaikasta ei ole tietoa tai tiedoksiantoa ei ole saatu muulla tavoin toimitettua.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisella.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi oltava päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Yleistiedoksianto 29.11.2023

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §:n ja hallintolain 62 §:n nojalla, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on antanut seuraavan päätöksen, jota ei ole muulla tavoin voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Huuskonen, Väinö

Päätös: 27.9.2023, asianumero 2130/2022

Päätös on saatavissa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta kiinteistön aulapalvelusta (avoinna arkisin klo 8–16), osoite: Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki. Päätöksen noutamisesta tulee aina sopia etukäteen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asiakaspalvelun kanssa, puh. 09 228 5050 (avoinna arkisin klo 9–12) tai tl(at)tapaturmalautakunta.fi. Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä ilmoitus on julkaistu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan sivuilla (29.11.2023).

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä 7.1.2024 saakka.

Päivitetty 29.11.2023