Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Suullinen käsittely

Käsittely muutoksenhakulautakunnassa on pääsääntöisesti kirjallista ja perustuu asiakirja-aineistoon. Poikkeuksellisesti voidaan asiassa järjestää suullinen käsittely sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (jälj. HOL) säädetään. 

Suullista käsittelyä koskevat säännökset

Suullisen käsittelyn toimittamiseen muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan, mitä HOL 7 luvussa säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta hallintotuomioistuimessa. 

HOL 57 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen on järjestettävä suullinen käsittely, jos tuomioistuin pitää sitä tarpeellisena tai yksityinen asianosainen sitä vaatii. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaista, päätöksen tehnyttä viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä ottaa vastaan muuta selvitystä  asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely.  HOL 59 §:n mukaan suullista käsittelyä voidaan rajoittaa siten, että se koskee ainoastaan osaa asiasta, asianosaisten käsitysten selvittämistä tai suullisen todistelun vastaanottamista, tai muulla vastaavalla tavalla.

HOL 57 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta huolimatta jättää suullisen käsittelyn järjestämättä, jos:
1) suullista käsittelyä vaatineen asianosaisasema perustuu hyvinvointialueen, kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen;
2) asian ratkaisemiseksi merkityksellisistä tosiseikoista on jo saatu riittävä selvitys, jonka perusteella asia voidaan ratkaista ilman, että tuomioistuimelle jää varteenotettavaa epäilystä tosiseikoista;
3) tosiseikat voidaan selvittää muulla tavoin;
4) suullinen käsittely on jo järjestetty samassa asiassa hallintotuomioistuimessa; tai
5) suullisen käsittelyn järjestäminen on muuten ilmeisen tarpeetonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.

Näistä kohdat 2, 3 ja 5 koskevat myös muutoksenhakulautakunnassa tehtävää harkintaa suullisen käsittelyn järjestämisen tarpeellisuudesta.

HOL 57 §:n 4 momentin mukaan suullista käsittelyä vaativan on ilmoitettava, minkä vuoksi sen järjestäminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä.  Kirjallinen vaatimus on toivottavaa esittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo muutoksenhakukirjelmässä. Muutoksenhakulautakunta voi tarvittaessa pyytää täydentämään vaatimusta. 

HOL 57 §:n 5 momentin mukaan, jos asiassa vedotaan asiantuntijalausuntoon tai yksityisluonteiseen kirjalliseen todistajankertomukseen, suullinen käsittely asiantuntijan tai todistajan kuulemiseksi järjestetään vain, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

HOL 58 §:n mukaan hallintotuomioistuin päättää suullista käsittelyä koskevasta vaatimuksesta pääasian yhteydessä tai tekee asiasta välipäätöksen. Jos hallintotuomioistuin ei järjestä asianosaisen vaatimaa suullista käsittelyä, tästä on ilmoitettava asianosaisille. Samalla asianosaisille on varattava tilaisuus esittää kirjallista lisäselvitystä. Ilmoittamisesta voidaan luopua, jos valitus jätetään tutkimatta tai hylätään heti taikka jos ilmoittaminen muusta vastaavasta syystä on ilmeisen tarpeetonta.

HOL 60-78 §:ssä säädetään tarkemmin suullisen käsittelyn toimittamisesta. 

Suullisesta käsittelystä saattaa aiheutua lisäkuluja. Asianosaisen mahdollisesti käyttämä avustaja tai asiamies on oikeutettu saamaan asianosaiselta palkkion ja korvauksen matkakuluistaan sekä muista kuluistaan. Asianosaisen nimeämällä todistajalla ja asiantuntijalla on oikeus saada asianosaiselta korvaus matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä. Matka- ja toimeentulokustannuksista todistajalla on oikeus saada korvaus asianosaiselta jo ennakkoon.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n mukaan kustannukset, jotka HOL 76 ja 77 §:n mukaan korvataan valtion varoista, korvataan muutoksenhakulautakunnan varoista lukuun ottamatta valtion nimeämälle todistajalle korvattavia kustannuksia.

Suullisen käsittelyn toimittamista koskevasta oikeuskäytännöstä

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artikla periaatteessa turvaa asianosaiselle oikeuden suulliseen käsittelyyn, mikäli se ei erityisestä syystä ole tarpeetonta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut tuomioissaan kantaa niihin perusteisiin, joilla oikeudenkäynnin suullisuudesta voidaan poiketa. Se on useissa sosiaaliturvaetuutta koskevissa tuomioissaan katsonut, ettei kansallisen tuomioistuimen ole tarvinnut järjestää asianosaisen pyynnöstä huolimatta suullista käsittelyä, koska asia on voitu ratkaista kirjallisten asiantuntijalausuntojen ja muun kirjallisen aineiston pohjalta. Edellä mainitut ratkaisut ovat koskeneet sosiaaliturvaan kuuluvaa etuutta, jota koskeva todistelu on koostunut tuomioistuimelle toimitetuista kirjallisista lääkärinlausunnoista.

Vakuutusoikeuden oikeuskäytännössä suullisen käsittelyn toimittamista on pidetty ilmeisen tarpeettomana esimerkiksi hoitavan lääkärin kuulemiseksi todistajana vamman ja työtapaturman välisestä syy-yhteydestä, jos asiakirjoissa on jo käytössä asianmukainen ja asian ratkaisun kannalta riittävän kattava lääketieteellinen kirjallinen selvitys, mukaan lukien hoitavan lääkärin lausunto. Myös todistajan kuulemista sellaisesta asiasta, josta ei ole ristiriitaa ja joka ei tuo olennaista uutta tietoa valituksenalaisen asian arvioinnin kannalta, on vakuutusoikeuden oikeuskäytännössä pidetty ilmeisen tarpeettomana.  Koska muutoksenhakija voi esittää näkemyksensä asiasta kirjallisesti, pidetään suullisen käsittelyn toimittamista pelkästään muutoksenhakijan itsensä kuulemiseksi yleensä tarpeettomana.

11.7.2023