Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Valituksen tekeminen

Vakuutuslaitoksen päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetulla kirjallisella valituksella. Valituksen on oltava perillä vakuutuslaitoksessa viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaamisesta. Päätös katsotaan saadun tiedoksi tiedon seitsemäntenä päivänä postituspäivän jälkeen, jos valituksen yhteydessä ei muuta näytetä. 

Valitus on toimitettava sille vakuutuslaitokselle, jonka päätökseen muutosta haetaan. Vakuutuslaitoksella on tällöin mahdollisuus oikaista päätöstään vaatimuksen mukaisesti. Jos vakuutuslaitos ei hyväksy kaikkia valituksessa esitettyjä vaatimuksia, se toimittaa valituksen, valitusasiaa koskevat asiakirjat ja lausuntonsa muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi.

Valituksesta tulee ilmetä

  • että se on tarkoitettu valitukseksi muutoksenhakulautakunnalle
  • mihin päätökseen haetaan muutosta (päätös on liitettävä valitukseen)
  • miltä kohdin haetaan päätökseen muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan siihen tehtäväksi
  • vaatimusten perustelut
  • muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot
  • jos puhevaltaa käyttää muutoksenhakijan laillinen edustaja (esim. huoltaja tai edunvalvoja) tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava
  • se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon muutoksenhakuun liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä muutoksenhakulautakunnalle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja, jos  asiamiehenä toimii joku muu kuin asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituksen mukana voidaan toimittaa sellaista uutta selvitystä, jonka muutoksenhakija katsoo saattavan vaikuttaa asian ratkaisuun. Sellaisia asiakirjoja, jotka on jo vakuutuslaitoksen käytössä, ei tarvitse liittää valitukseen, koska vakuutuslaitos toimittaa muutoksenhakulautakunnalle viran puolesta kaiken asiaan liittyvän aineiston.

Vakuutuslaitos liittää antamaansa päätökseen valitusosoituksen, jossa on tarkemmat ohjeet valitusmenettelystä.

11.7.2023