Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden är ett oberoende organ som har tillsatts av statsrådet. Den är första besvärsinstans när det gäller ärenden som hänför sig till lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och den övriga lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Besvärsnämndens uppgifter, sammansättning och verksamhet föreskrivs i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (30.12.2010/1316).