Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Besvärsnämndens personal

Vid besvärsnämndens byrå arbetar 36 personer i huvudsyssla.

Ordförande för besvärsnämnden är Mika Mänttäri. Han svarar för att nämndens uppgifter sköts på behörigt sätt och skyndsamt. Han ska särskilt övervaka att tillämpningen av rättsprinciper och lagtolkningen är enhetliga i nämndens avgöranden.

Besvärsnämndens 15 föredragande svarar för föredragningen av besvärsärenden. Föredragandena ska ha avlagt juris kandidatexamen.

För beredningen av de ärenden som behandlas svarar 13 beredare. Besvärsnämnden har också en byråchef, fyra byråsekreterare och tre textbehandlare.

Arbetsordning

Sidan har uppdaterats senast 19-05-2021