Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Personal

Vid besvärsnämndens byrå arbetar omkring 40 personer.

Ordförande för besvärsnämnden är Mika Mänttäri. Ordföranden leder besvärsnämnden och svarar för dess verksamhet i enlighet med vad som närmare föreskrivs i arbetsordningen. Ordföranden övervakar särskilt att lagtolkningen i nämndens avgöranden är enhetlig. 

Besvärsnämndens föredragande svarar för föredragningen av besvärsärenden. Föredragandena ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. 

För beredningen av besvärsärenden svarar beredare. Besvärsnämnden har också en förvaltningschef och byråsekreterare samt en förvaltnings- och it-assistent.

11.7.2023