Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Beskrivning av handlingsoffentligheten

I egenskap av informationshanteringsenhet upprätthåller besvärsnämnden för olycksfallsärenden en i 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019, nedan informationshanteringslagen) avsedd beskrivning i syfte att genomföra handlingsoffentligheten. Med hjälp av uppgifterna i beskrivningen kan de som begär information specificera begärandena noggrannare så som föreskrivs i 13 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Beskrivningen av handlingsoffentligheten genomförs utgående från de informationslager och det ärenderegister som besvärsnämnden förvaltar, i enlighet med 28 § i informationshanteringslagen. Beskrivningen av handlingsoffentligheten uppdateras regelbundet för att informationen i den ska vara aktuell.

Informationssystem

Informationssystem används för skapande av ett ärenderegister vid behandlingen av besvärsärenden, ansökningar om undanröjande och grundbesvär.

Den försäkringsanstalt som har meddelat det överklagade beslutet sänder de till ärendet hörande handlingarna och uppgifterna till besvärsnämnden. Handlingarna och uppgifterna överförs från försäkringsanstalten till informationssystemet, och ärendet registreras som anhängigt via en elektronisk förmedlingstjänst. Det elektroniska systemet har varit i bruk i fråga om ärenden som blivit anhängiga från och med 19.11.2019. Handlingar som anknyter till ett ärende kan komma in också på annat sätt än direkt till det elektroniska systemet. Handlingar tas emot från försäkringsanstalter och ändringssökande samt från vårdinrättningar eller motsvarande avsändare. I ärenderegistret som ingår i det elektroniska systemet registreras uppgifter som behövs för avgörandeverksamheten. Ärenderegistret bildas av de uppgifter som gäller ärendet i fråga, ärendehandläggningen och handlingarna. Efter behandlingen i besvärsnämnden återsänds handlingarna till försäkringsanstalten.

Ärenden som blev anhängiga före 19.11.2019 behandlades i ett gammalt informationssystem där handlingarna inte var tillgängliga i elektronisk form under handläggningen.

Informationsbegäranden och klagomål behandlas som ärenden som är fristående från avgörandeverksamheten. För behandlingen används också ett separat elektroniskt informationssystem.

Framställande av begäran om information

Information och handlingar som hänför sig till avgörandeverksamheten är sekretessbelagda. Sådan information som gäller ett ärende omfattas dock av partsoffentlighet, enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Beredningspromemorian omfattas av partsoffentlighet och kan skickas efter att behandlingen avslutats. Föredragningspromemorian i ett ärende och medlemmarnas ställningstaganden omfattas inte av partsoffentlighet.

Ändringssökanden ombes skicka en specificerad begäran som gäller de egna uppgifterna per e-post under adressen tl(a)tapaturmalautakunta.fi eller per post till adressen Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, PB 10, 00581 Helsingfors. Det är möjligt att skicka en informationsbegäran via krypterad e-post från adressen https://sr.edelkey.net/encrypt. Om informationsbegäran skickas av någon som inte är ändringssökande, förutsätts det i regel att en fullmakt som ändringssökanden har gett medföljer.

Handlingar kan sökas i informationssystemet med hjälp av uppgifter som specificerar besvärsärendet, t.ex. diarienummer eller ändringssökandens namn eller personbeteckning. Det är lättare att handlägga informationsbegäran, när dessa uppgifter nämns i den.

Kategorier av informationsmaterial

Uppgiftskategorier med anknytning till avgörandeverksamheten:

  1. Uppgifter som specificerar besvärsärendet
  2. Handlingar och uppgifter som produceras under behandlingen (beslut, beredningspromemoria, föredragningspromemoria och medlemmarnas ställningstaganden)
  3. Besvärshandlingar som hänför sig till behandlingen

Öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt

Besvärsnämnden för olycksfallsärendens informationsmaterial är inte tillgängliga via ett öppet tekniskt gränssnitt.

Uppdaterad 31.1.2024