Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Beskrivning av handlingsoffentligheten

I egenskap av informationshanteringsenhet upprätthåller besvärsnämnden för olycksfallsärenden en i 28 § i  lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019, nedan informationshanteringslagen) avsedd beskrivning i syfte att genomföra handlingsoffentligheten. Med hjälp av uppgifterna i beskrivningen kan de som begär information individualisera begärandena noggrannare så som föreskrivs i 13 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Beskrivningen av handlingsoffentligheten genomförs utgående från de informationslager och det ärenderegister som besvärsnämnden förvaltar, i enlighet med 28 § i  informationshanteringslagen. Beskrivningen av handlingsoffentligheten uppdateras regelbundet för att informationen i den ska vara aktuell.

Informationssystem

Informationssystem används för skapande av ett ärenderegister vid behandlingen av besvärsärenden, ansökningar om undanröjande och grundbesvär.

Den försäkringsanstalt som har meddelat det överklagade beslutet sänder de till ärendet hörande handlingarna och uppgifterna till besvärsnämnden. Handlingarna och uppgifterna överförs från försäkringsanstalten till informationssystemet, och ärendet registreras som anhängigt via en elektronisk förmedlingstjänst. Det elektroniska systemet har varit i bruk i fråga om ärenden som blivit anhängiga från och med 19.11.2019. Handlingar som anknyter till ett ärende som ska avgöras kan komma också på annat sätt än direkt via det elektroniska systemet. Handlingar tas emot från försäkringsanstalter och ändringssökande samt vårdinrättningar eller motsvarande avsändare. I ärenderegistret som ingår i det elektroniska systemet registreras uppgifter som behövs för avgörandeverksamheten. Ärenderegistret bildas av de uppgifter som gäller ärendet i fråga, ärendehandläggningen och handlingarna. Efter behandlingen i besvärsnämnden återsänds handlingarna till försäkringsanstalten.

Material som handlar om klagomål, ärenden som avses i offentlighetslagen och informationsbegäranden behandlas som ärenden som är fristående från avgörandeverksamheten. De behandlas i filer som ligger på servrar.

Framställande av begäran om information

Information och handlingar som hänför sig till avgörandeverksamheten är sekretessbelagda. Sådan information som gäller ett ärende omfattas dock av partsoffentlighet, enligt  lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Föredragningspromemorian i ett ärende och medlemmarnas ställningstaganden omfattas inte av partsoffentlighet.

Ändringssökanden ombes skicka en specificerad begäran som gäller  de egna uppgifterna per e-post under adressen tl(a)tapaturmalautakunta.fi eller per post till adressen Besvärsnämnden för olycksfallsärenden, PB 10, 00581 Helsingfors.

Kategorier av informationsmaterial

Uppgiftskategorier med anknytning till avgörandeverksamheten:

  1. Uppgifter som individualiserar ändringssökanden (namn, personbeteckning, FO-nummer)
  2. Besvärsärendets ärendenummer
  3. Det datum då besvärsnämnden för olycksfallsärendet gett beslutet samt postningsdatumet
  4. Uppgifter i handlingarna under behandlingen vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Sökfaktorer som kan användas för att söka handlingar

En part kan använda sökfaktorerna 1–3 för att begära information som hör till ovannämnda uppgiftskategorier.

Öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt

Besvärsnämnden för olycksfallsärendens informationsmaterial är inte tillgängliga via ett öppet tekniskt gränssnitt.

11.7.2023