Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Rättegångskostnader

Kostnader i besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Det kostar ingenting att få ärenden behandlade i besvärsnämnden.

Rättegångskostnader

En enskild part kan ha möjlighet att få ersättning för sina rättegångskostnader av motparten. Det förutsätter att han eller hon uttryckligen yrkar på sådan ersättning. En ytterligare förutsättning är att det med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att han eller hon själv får bära rättegångskostnaderna. I praktiken betyder det här i allmänhet att den enskilda parten bör vinna ärendet.

När försäkringsanstaltens ersättningsskyldighet övervägs skall det särskilt beaktas om rättegången har orsakats av ett fel som en myndighet har begått. En enskild part får inte åläggas att ersätta försäkringsanstaltens rättegångskostnader, om inte den enskilda parten har framfört ett uppenbart ogrundat yrkande.

Beviljandet av ersättning för rättegångskostnaderna blir aktuellt särskilt i situationer där försäkringsanstalten anses ha träffat ett felaktigt avgörande utgående från de uppgifter som den har haft tillgång till. Tillämpningen av bestämmelsen sker under skälighetsprövning. Behovet av de åtgärder som den ändringssökande har vidtagit bedöms från den ändringssökandes perspektiv och utifrån de omständigheter som var rådande när besvären anfördes. Så behöver man t.ex. vanligen inte anlita en juridiskt sakkunnig som biträde, om det i besvären huvudsakligen är fråga om medicinsk bedömning av den ändringssökandes hälsotillstånd. Den serviceprincip som skall tillämpas inom socialförsäkringen i allmänhet är ägnad att minska de nödvändiga kostnaderna.

Kostnader för muntlig förhandling

Rättegångskostnaderna för en muntlig förhandling kan bli stora. Ett biträde eller ombud som en part eventuellt anlitar har rätt att av parten få ett arvode plus ersättning för sina resekostnader samt övriga kostnader. Ett vittne och en sakkunnig som en part har kallat har rätt att få ersättning av parten för kostnader för resa och uppehälle samt för ekonomisk förlust. Av besvärsnämndens medel betalas ersättning till ett vittne som nämnden har kallat. Ett vittne kan åsamkas ekonomisk förlust t.ex. i form av förlorad arbetsinkomst. Vittnen har rätt att redan i förskott få ersättning av parten för kostnader för resa och uppehälle.

Genom ett interimistiskt beslut som ges i samband med den muntliga förhandlingen åläggs en part vanligtvis att betala ersättningar till vittnen och sakkunniga som parten har kallat. I övrigt träffas avgörandet om rättegångskostnaderna och om vem som slutligen skall bära dem i samband med det slutliga beslutet.

Sidan har uppdaterats senast 21-09-2011 08:11