Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Rättegångskostnader

Det kostar ingenting att få ärenden behandlade i besvärsnämnden.

Enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden är en delaktig i rättegången skyldig att helt eller delvis ersätta en annan delaktigs rättegångskostnader, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv ska stå för sina rättegångskostnader. I praktiken betyder det här att ändringssökandens yrkanden då godkänns helt eller delvis.

När ersättningsskyldighetens skälighet bedöms kan hänsyn dessutom tas till ärendets rättsliga oklarhet, de delaktigas egna åtgärder och ärendets betydelse för parten.

11.7.2023