Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Uppgifter om olycksfallsförsäkringen

Syftet med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är att ersätta förluster och skador som arbetstagare eller deras anhöriga har drabbats av genom olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Nämnden behandlar inte privat olycksfallsförsäkring. Uppgifter om den ges av Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine).

Berättigade till ersättningar enligt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomslagstiftningen är, utöver arbetstagare och tjänstemän, lantbruksföretagare och vissa specialgrupper, exempelvis skolelever och studerande som utför praktik, familjevårdare, personer som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning samt personer som tagits in på vissa straff-, underhålls- och vårdanstalter.

Privata försäkringsbolag sköter verkställandet av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen för personer i statlig tjänst sköts av Statskontoret, medan arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen för lantbruksföretagare sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Arbetsgivaren är skyldig att för sina arbetstagare teckna en lagenlig olycksfallsförsäkring i ett skadeförsäkringsbolag som bedriver arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Det är obligatoriskt för arbetsgivaren att teckna försäkringen, och i gengäld kan försäkringsbolaget inte vägra att bevilja en försäkring. Alla arbetstagare omfattas alltså av det skydd som arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomslagstiftningen ger.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet av systemet för och lagstiftningen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Tillsynen över verkställigheten av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen hör i huvudsak till Finansinspektionen.

11.7.2023