Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Uppgifter

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden utgör ett led i systemet för ändringssökande i socialförsäkringsärenden. Nämnden är första besvärsinstans när det gäller ärenden som hänför sig till lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och den övriga lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden överklagas beslut som försäkringsanstalter har utfärdat och som gäller närmast olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som arbetstagare, företagare och lantbruksföretagare råkat ut för samt olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterade sjukdomar som drabbat värnpliktiga. Besvärsnämndens lagakraftvunna beslut verkställs på samma sätt som lagakraftvunna domar i tvistemål. Det kostar ingenting för en ändringssökande att få sitt ärende behandlat i besvärsnämnden.

Systemet för sökande av ändring inom olycksfallsförsäkringen

11.7.2023