Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Presentation av nämnden

Uppgifter

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden utgör ett led i systemet för ändringssökande i socialförsäkringsärenden. Nämnden är första besvärsinstans när det gäller ärenden som hänför sig till lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och den övriga lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Liknande besvärsnämnder inom ramen för den sociala tryggheten är t.ex. besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (i arbetspensionsärenden) och besvärsnämnden för social trygghet SAMU (i FPA-ärenden och ärenden som rör arbetslöshetskassan). Var och en av de här nämnderna är specialiserad på att behandla de ärenden rörande social trygghet som hör till den. På grund av specialiseringen kan nämnderna jämföras med specialdomstolar inom rättsväsendet.

Hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden överklagas beslut som försäkringsanstalter har utfärdat och som gäller närmast olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som arbetstagare, företagare och lantbruksföretagare råkat ut för samt olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterade sjukdomar som drabbat värnpliktiga. Besvärsnämndens lagakraftvunna beslut verkställs på samma sätt som lagakraftvunna domar i tvistemål. Det kostar ingenting för en ändringssökande att få sitt ärende behandlat i besvärsnämnden.

Systemet för sökande av ändring inom olycksfallsförsäkringen

Systemet för sökande av ändring
Sidan har uppdaterats senast 02-04-2019 12:38