Behandlingen av ärenden

Besvärsnämnden arbetar uppdelad i tre sektioner. Till varje sektion hör en ordförande med juristutbildning, en läkarmedlem, en lagfaren medlem samt en företrädare för arbetsgivarna, en företrädare för arbetstagarna och tjänstemännen och en företrädare för lantbruksföretagarna. Besluten fattas vid sektionens sammanträde på framställning av en föredragande.

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat bestäms särskilt. I sektionerna avgörs ärendena i regel utifrån skriftligt material, men besvärsnämnden kan också verkställa muntlig förhandling på begäran av en part. Muntlig förhandling hålls när nämnden anser att det behövs för att ett ärende ska kunna utredas.

I besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas också lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Utgående från dem är de handlingar som besvärsnämnden förfogar över och som hänför sig till ett besvärsärende underkastade partsoffentlighet, liksom också de beslut som besvärsnämnden meddelar.

Dataskyddsbeskrivningar

Sidan har uppdaterats senast 13-09-2021 11:48