Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Offentlig delgivning

Offentlig delgivning används när det inte är känt var mottagaren uppehåller sig eller när delgivning inte har kunnat verkställas på något annat sätt.

Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren hos myndigheten.

Ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig publiceras på myndighetens webbplats och vid behov i den tidning ur vilken mottagaren kan antas bäst få information om saken.

Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. I meddelandet ska dessutom nämnas den tidpunkt då meddelandet har publicerats på webbplatsen och anges att delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

11.7.2023