Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Anförande av besvär

Den som är missnöjd med ett beslut som en försäkringsanstalt har gett får söka ändring i det genom skriftliga besvär som riktas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärsskriften ska vara framme hos försäkringsanstalten senast den trettionde dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet. Beslutet anses ha delfåtts den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat visas i samband med  besvären. 

Besvärsskriften ska lämnas in till den försäkringsanstalt i vars beslut ändring söks. Då  är det möjligt för försäkringsanstalten att rätta sitt beslut i enlighet med yrkandet. Om försäkringsanstalten inte godtar alla yrkanden i besvärsskriften, sänder den besvärsskriften tillsammans med handlingarna i besvärsärendet och sitt utlåtande till besvärsnämnden för behandling.

Av besvärsskriften ska framgå

  • att den är avsedd för besvärsnämnden och gäller sökande av ändring
  • i vilket beslut ändring söks (beslutet ska fogas till besvärsskriften)
  • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar ändringssökanden yrkar på
  • en motivering till yrkandet
  • ändringssökandens namn och kontaktuppgifter
  • om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare (t.ex. en vårdnadshavare eller intressebevakare) eller ett ombud, ska också dennes kontaktuppgifter anges
  • den postadress och eventuella adress av annat slag dit handlingar som rör ändringssökandet kan skickas.

Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska besvärsnämnden utan dröjsmål underrättas om ändringen.

Ett ombud ska visa upp en fullmakt, om ombudet är någon annan än en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett sådant rättegångsbiträde med tillstånd som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.

Tillsammans med besvärsskriften är det möjligt att sända in sådan ny utredning som den som söker ändring anser kunna inverka på ärendets avgörande. Sådana handlingar som försäkringsanstalten redan har tillgång till behöver inte fogas till besvären, eftersom försäkringsanstalten på tjänstens vägnar tillställer nämnden allt material som anknyter till ärendet.

Till det beslut som försäkringsanstalten ger fogar den en besvärsanvisning med närmare instruktioner om hur man ska gå till väga om man vill överklaga beslutet.

11.7.2023