Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Anförande av besvär

Den som är missnöjd med ett beslut som en försäkringsanstalt har gett får söka ändring i det genom skriftliga besvär som riktas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärsskriften skall ändå lämnas in till den försäkringsanstalt i vars beslut ändring söks. Då  är det möjligt för försäkringsanstalten att rätta sitt beslut i enlighet med yrkandet. Om försäkringsanstalten inte godtar alla yrkanden i besvärsskriften, sänder den besvärsskriften tillsammans med handlingarna i besvärsärendet och sitt bemötande till besvärsnämnden för behandling.

Av besvärsskriften skall framgå att den är avsedd för överklagande av ett bestämt individualiserat beslut som en försäkringsanstalt har gett. I besvärsskriften skall också anges till vilka delar ändring söks i beslutet, med andra ord ändringssökandens yrkanden och en motivering till dem.

Den som söker ändring eller den som har författat besvärsskriften skall underteckna besvärsskriften egenhändigt. Om den som söker ändring inte undertecknar besvären själv, skall en av honom eller henne undertecknad fullmakt bifogas. Det är skäl att i skrivelsen anteckna också kontaktuppgifterna för den som söker ändring eller för den som har författat besvärsskriften.

Tillsammans med besvärsskriften är det möjligt att sända in sådan ny utredning som den som söker ändring anser kunna inverka på ärendets avgörande. Sådana handlingar som försäkringsanstalten redan har tillgång till behöver inte fogas till besvären, eftersom försäkringsanstalten på tjänstens vägnar tillställer nämnden allt material som anknyter till ärendet.

Till det beslut som försäkringsanstalten ger fogar den en besvärsanvisning med närmare instruktioner om hur man skall gå till väga om man vill överklaga beslutet.

Besvärsskriften kan uppgöras på svenska. Då sänder besvärsnämnden i sinom tid sitt beslut till ändringssökanden på svenska.

Sidan har uppdaterats senast 20-09-2011 12:10