Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden

är en oberoende besvärsnämnd vars medlemmar förordnas av statsrådet. Nämnden är första besvärsinstans när det gäller ärenden som hänför sig till lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och den övriga lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Bestämmelser om nämndens uppgifter, sammansättning och verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (30.12.2010/1316).

Sidan har uppdaterats senast 02-04-2019 12:34