Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Presentation

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden är

  • oberoende
  • tillsatt av statsrådet
  • första besvärsinstans när det gäller ärenden som hänför sig till lagstiftningen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och den övriga lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Bestämmelser om nämndens uppgifter, sammansättning, finansiering och verksamhet finns i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (30.12.2010/1316) och i nämndens arbetsordning.

Besvärsnämndens verksamhet finansieras med justitieförvaltningsavgifter som tas ut hos de försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkringsverksamhet. Finansinspektionen fastställer justitieförvaltningsavgifterna årligen.

Arbetsordningen

11.7.2023