Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Anförande av besvär hos försäkringsdomstolen

Besvär över beslutet anförs hos försäkringsdomstolen

Om ni är missnöjd med det beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden har gett, får ni inom 30 dagar skriftligen söka ändring i det hos försäkringsdomstolen.

Besvärsskriften lämnas in till försäkringsanstalten

Besvärsskriften ska dock lämnas in till den försäkringsanstalt i vars beslut ni har sökt ändring hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Försäkringsanstalten har då möjlighet att rätta beslutet enligt ert yrkande.

Besvärsskriften kan lämnas in till försäkringsanstalten personligen eller genom ett bud eller på eget ansvar sändas per post eller e-post. Försäkringsanstaltens adress finns i slutet av besvärsnämndens beslut i punkten ’sändlista’.

Besvärsskriften

Besvären ska anföras skriftligen. Ange i besvärsskriften

  • att ni vill anföra besvär hos försäkringsdomstolen
  • i vilket beslut ni söker ändring
  • till vilken del ni söker ändring i beslutet och vilka ändringar ni yrkar
  • grunderna för yrkandet
  • ert namn och era kontaktuppgifter
  • om talan förs av er lagliga företrädare eller ert ombud, ska också dennes kontaktuppgifter anges
  • den postadress och eventuella andra adress till vilken handlingar som anknyter till rättegången kan skickas

Bifoga det beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden har gett inklusive besvärsanvisning och de handlingar som ni åberopar, om de inte redan har sänts till försäkringsanstalten. Ni kan också lämna in kompletterande utredning senare.

Försäkringsdomstolen ska underrättas utan dröjsmål, om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga.

Besvärstid

Besvärsskriften ska vara framme hos försäkringsanstalten senast den trettionde (30) dagen efter det att ni fick del av beslutet.

Ni anses ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter att beslutet postats, om inte något annat visas i samband med besvären.

Överföring av besvärsskriften till försäkringsdomstolen

Om försäkringsanstalten inte genom ett nytt beslut rättar det överklagade beslutet av besvärsnämnden för olycksfallsärenden enligt ert yrkande, översänder den er besvärsskrift till försäkringsdomstolen för behandling och informerar er om saken.

Försäkringsdomstolens kontaktuppgifter

Telefon 029 564 3200, fax 029 564 3100, e-post vakuutusoikeus(at)oikeus.fi.

I e-postadressen ska (at) ersättas med tecknet @.

Rättegångsavgifter i försäkringsdomstolen

I regel är behandlingen av besvärsärenden i försäkringsdomstolen avgiftsfri för enskilda ändringssökande, det vill säga privatpersoner. Besvärsärenden som en privatperson har inlett behandlas avgiftsfritt, om ärendet gäller rätt till en förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen. Avgiftsbelagda för privatpersoner är ärenden där det inte är fråga om en direkt förmån för dem. Den rättegångsavgift som försäkringsdomstolen tar ut hos privatpersoner är 270 euro.

En rättegångsavgift på 530 euro tas ut hos försäkringsanstalter, sammanslutningar och andra arbetsgivare än privatpersoner i besvärsärenden som de har inlett.

Rättegångsavgiften tas ut även om besvären har återtagits.

Rättegångsavgift tas inte ut, om försäkringsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden.

Närmare upplysningar om rättegångsavgifter i försäkringsdomstolen: lagen om domstolsavgifter (1455/2015) och www.vakuutusoikeus.fi.

11.7.2023