Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Handläggningsskeden

Principen är att ärendena behandlas i den ordning de har anlänt till besvärsnämnden, men t.ex. inhämtandet av tilläggsutredningar kan leda till att behandlingen drar ut på tiden.  

Den genomsnittliga behandlingstiden i nämnden är för närvarande omkring elva månader per ärende. Handläggningen av ett enskilt ärende kan ske på kortare eller längre tid än genomsnittligt. Behandlingstiden räknas från att besvären blir anhängiga i olycksfallsnämnden till dess att nämndens beslut postas.

Försäkringsanstalten översänder besvärsskriften och handlingarna i ärendet till besvärsnämnden, varvid besvären diarieförs som anhängiggjorda. 

Vid beredningen kontrolleras handlingarna, och behövliga tilläggsutredningar inhämtas. Vid behov hörs parterna. I vanliga fall går medicinska ärenden till läkarmedlemmen, som besvarar sådana frågor som kräver särskild medicinsk sakkunskap. 

Efter beredningen utarbetar föredraganden ett förslag till avgörande och ett beslutsutkast. Sedan läser sektionsmedlemmarna förslaget till avgörande, beslutsutkastet och handlingarna. När medlemmarna har gjort sig förtrogna med ärendet hålls ett sektionssammanträde där besvärsärendet avgörs.

Efter sammanträdet renskrivs beslutet och granskas. Till sist postas beslutet till parterna. De handlingar som nämnden haft till sitt förfogande återsänds till försäkringsanstalten för arkivering. 

Besvärsnämndens beslut är underkastat partsoffentlighet. Beslutet sänds till parterna (ändringssökanden och hens eventuella ombud samt försäkringsanstalten). Till den del ett beslut som nämnden fattar är sekretessbelagt ges uppgifter om det inte till utomstående.

19.10.2023