Sammansättning

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden består av en ordförande, två vice ordförande, tre lagfarna medlemmar och tre läkarmedlemmar samt sex medlemmar med kännedom om förhållandena i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Av de sistnämnda har hälften förordnats på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och hälften på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer. Dessutom har nämnden tre medlemmar som har kännedom om lantbruksföretagarnas förhållanden och förordnas på förslag av lantbruksföretagarnas mest representativa centralorganisationer. Ordföranden sköter uppdraget som huvudsyssla och de övriga medlemmarna sköter sina uppdrag som bisyssla. Statsrådet förordnar ordföranden tills vidare och de övriga medlemmarna för fem år i sänder. Ordföranden, vice ordförandena och medlemmarna handlar under domaransvar. Vid besvärsnämnden finns dessutom en förvaltningssektion där förvaltningsärenden behandlas.

Besvärsnämndens mandatperiod är 14.1.2021–31.12.2025.

Förteckning över medlemmarna

Ordförande:

Juris kandidat Mika Mänttäri.

Vice ordförande:

Juris doktor, vicehäradshövding Pauli Ståhlberg.

Vicehäradshövding Irene Luukkonen.

Suppleant för ordföranden och vice ordförandena:

Juris kandidat Petteri Immonen.

Lagfarna medlemmar:

Juris kandidat, vicehäradshövding Riitta Kokko-Herrala.
Juris kandidat Olli Häkkinen
Juris kandidat Seija Jalkanen.
Suppleant:
Juris kandidat, vicehäradshövding Anna Maria Brandt.
Juris kandidat Eva Aalto.
Juris magister Kaisa Laine.

Läkarmedlemmar:

Medicine licentiat, specialist i kirurgi, ortopedi och traumatologi Matti Karjalainen.
Medicine doktor, specialist i kirurgi, ortopedi och traumatologi Mickael Parviainen.
Medicine licentiat, licentiat inom tandvård, specialist i öron-, näs- och halssjukdomar och företagshälsovård Soile Jungewelter.
Suppleant:
Medicine doktor, specialist i ortopedi och traumatologi Minna Laitinen. 
Medicine doktor, specialist i neurologi Susanna Melkas.
Medicine doktor, specialist i företagshälsovård Riitta Sauni.

Medlemmar som förordnats på förslag av arbetsgivarnas centralorganisationer:

Juridisk ombudsman Mikko Nyyssölä.
Ledande sakkunnig Vesa Rantahalvari.
Chefsjurist Markus Äimälä.
Suppleant:
Direktör Minna Etu-Seppälä.
Ledande sakkunnig Markku Rajamäki.
Sakkunnig Katja Leppänen.

Medlemmar som förordnats på förslag av arbetstagarnas och tjänstemannens centralorganisationer:

Jurist Inka Douglas.
Chefsjurist Timo Koskinen.
Chef för arbetsfrågor Lotta Savinko. 
Suppleant: 
Jurist Samppa Koskela.
Socialpolitisk chef Pirjo Väänänen.
Chef för arbetsfrågor Jaana Meklin.

Medlemmar som förordnats på förslag av lantbruksföretagarnas centralorganisationer:

Jurist Maire Lumiaho.
Sakkunnig Marja Tallavaara.
Jurist Mikaela Strömberg-Schalin.
Suppleant:
Skattedirektör Timo Sipilä.
Mjölkombudsman Marjukka Mattio.
Sakkunnig Leena Suojala.

I förvaltningssektionen ingår ordförande Mika Mänttäri, vice ordförandena Pauli Ståhlberg och Irene Luukkonen samt medlemmarna Timo Koskinen, Maire Lumiaho och Markus Äimälä.

Sidan har uppdaterats senast 03-05-2021 07:41