Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Valitus vakuutusoikeuteen

Valitus osoitetaan vakuutusoikeudelle

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön voi 30 päivän kuluessa hakea siihen kirjallisesti muutosta vakuutusoikeudelta.

Valitus toimitetaan vakuutuslaitokselle

Valituskirjelmä on kuitenkin toimitettava sille vakuutuslaitokselle, jonka päätökseen on haettu muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Vakuutuslaitoksella on tällöin mahdollisuus oikaista päätöstä vaatimuksen mukaisesti. 

Valitus voidaan toimittaa vakuutuslaitokselle henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai lähettämällä se omalla vastuulla postitse tai sähköpostitse. Vakuutuslaitoksen osoite on tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen lopussa kohdassa jakelu. 

Valituskirjelmä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • että se on tarkoitettu valitukseksi vakuutusoikeudelle
  • mihin päätökseen haetaan muutosta
  • miltä kohdin haetaan päätökseen muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan siihen tehtäväksi
  • vaatimusten perustelut
  • nimi ja yhteystiedot
  • jos puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava
  • se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.  

Mukaan liitetään tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös valitusosoituksineen ja asiakirjat, joihin vedotaan, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vakuutuslaitokselle. Lisäselvityksiä voi toimittaa myös myöhemmin.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä vakuutusoikeudelle

Valitusaika

Valituksen on oltava perillä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä sen päivän jälkeen, kun päätöksestä on saatu tieto.

Päätöksestä katsotaan saadun tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä postituspäivän jälkeen, jos valituksen yhteydessä ei muuta näytetä. 

Valituksen siirtyminen vakuutusoikeudelle

Jos vakuutuslaitos ei uudella päätöksellä oikaise valituksen kohteena olevaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä vaatimusten mukaisesti, se toimittaa valituskirjelmänne käsiteltäväksi vakuutusoikeudelle ja ilmoittaa asiasta muutoksenhakijalle.

Vakuutusoikeuden yhteystiedot ovat

Puhelinnumero 029 564 3200, faksi 029 564 3100 ja sähköpostiosoite vakuutusoikeus(at)oikeus.fi.

Lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Oikeudenkäyntimaksut vakuutusoikeudessa

Valitusasioiden käsittely vakuutusoikeudessa on yksityiselle muutoksenhakijalle pääsääntöisesti maksutonta. Yksityishenkilön vireille panemat valitusasiat käsitellään maksutta, jos asia koskee oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää. Yksityishenkilöille maksullisia ovat asiat, joissa ei ole kysymys heidän välittömästä etuudestaan. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu vakuutusoikeudessa on 270 euroa.

Vakuutuslaitoksilta, yhteisöiltä ja muilta työnantajilta kuin yksityishenkilöiltä peritään heidän vireille panemiensa valitusasioiden käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 530 euroa.

Oikeudenkäyntimaksu peritään, vaikka valitus peruutettaisiin.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Lisätietoja vakuutusoikeuden oikeudenkäyntimaksuista: tuomioistuinmaksulaki (1455/2015) ja www.vakuutusoikeus.fi.

11.7.2023