Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Asian käsittely

Muutoksenhakulautakunta toimii jakaantuneena kolmeen jaostoon. Jokaiseen jaostoon kuuluu lakimieskoulutuksen saanut puheenjohtaja, lääkärijäsen, lakimiesjäsen sekä yksi työnantajien, yksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä yksi maatalousyrittäjien edustaja. Päätökset tehdään jaoston istunnossa esittelijän esityksestä.

Asian käsittelyssä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019), jollei erikseen toisin säädetä. Asiat ratkaistaan jaostossa pääsääntöisesti kirjallisen aineiston perusteella, mutta muutoksenhakulautakunta voi myös järjestää suullisen käsittelyn, jos se pitää sitä tarpeellisena ratkaistavan asian selvittämiseksi.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan myös lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007). Näiden perusteella muutoksenhakulautakunnan käytössä olevat valitusasiaan liittyvät asiakirjat ja muutoksenhakulautakunnan antamat päätökset ovat asianosaisjulkisia.

11.7.2023