Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys oli siitä, onko vahinkotapahtuma sattunut etätyössä työnteon yhteydessä.

Antopäivä 17.11.2021

 

A on ollut etätyössä ja tehnyt töitä yläkerrassa tietokoneella. Hänen ollessaan menossa alakertaan työskentelemän toisella tietokoneella ja tulostamaan työssään tarvitsemiaan tavaroita hän on kaatunut portaikossa.

                            

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorit­tamaan lainmukaisen korvauksen työtapaturmasta 28.4.2020.

A on 28.4.2020 tehnyt etätöitä kotonaan Hän on mennyt alakertaan toiselle tietokoneelle työs­kente­lemään ja tulostamaan työssään tarvittavia papereita ja hänen mennessään alakertaan, työpaperit kädessään, hän on kaatunut portaissa.

Muutoksenhakulautakunta piti uskottavana A:n valituksessaan esittämää selvitystä siitä, että pa­pe­rit, joita hän oli mennyt alakertaan tulostamaan, ovat olleet työasioihin liittyviä ja sitä, että A:lla kä­dessään olleet paperit ovat liittyneet työtehtäviin. Samoin muutoksenhakulautakunta piti uskotta­vana sitä, että A:lle on sattunut tapaturma hänen kaaduttuaan portaissa.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n vahinkotapahtuma on sattunut työtapaturma- ja am­mat­titautilain 21 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla työnteon yhteydessä. A on siirtynyt työs­kentele­mään alakerran tietokoneelle, ja hänen on ollut tarkoitus tulostaa papereita, jotka liitty­vät hänen työhönsä. Kaatumistilanteessa A on ollut tulossa portaita alaspäin. Työpisteen ja tu­lostimen välinen etäisyys ei ole ollut merkittävä. Hänen liikkumisensa tulostimen ja työpisteen välillä on liittynyt kiin­teästi työtehtävien hoitamiseen ja se on tapahtunut työnteon yhteydessä ja näin ollen oikeuttaa kor­vaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.

Äänestysratkaisu 9–1. Eriävän mielipiteen mukaan valitus olisi tullut hylätä sillä perusteella, että ta­paturma ei ole sattunut työnteon yhteydessä. Kotona liikkuminen etätyön yhteydessä ei ole työtapa­turma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä ja näin ollen A:lla ei ole oikeutta työta­paturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen. Eriävä mielipide koski sitä, onko tapa­turma sattunut työn­teon yhteydessä. Tapaturman sattumisen uskottavuuden osalta päätös oli yksimielinen.

Tamla 17.11.2021 – 2379/2020. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.