Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Antopäivä 11.11.2021

Kysymys oli siitä, katsotaanko jääkiekkopelissä/virkistystapahtumassa sattunut tapaturma korvaukseen oikeuttavaksi. Tapahtuma on ollut viikonloppuna, ja siihen osallistuminen on ollut vapaaehtoista.

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

A:lle on sattunut tapaturma 17.3.2019 hänen osallistuessaan liikunta- ja hyväntekeväisyystapah­tu­maan kuuluneeseen jääkiekko-otteluun. A:n työnantajalta saadun tiedon mukaan tapahtu­maan osal­listuminen on ollut vapaaehtoista. Tilaisuuteen osallistumisesta ei myöskään ole mak­settu palkkaa.

Muutoksenhakulautakunta katsoi tapahtumasta esitetyn selvityksen perusteella, että A ei ole ollut suorittamassa työtehtäviään osallistuessaan jääkiekko-otteluun eikä vahinkotapahtuma ole siten sat­tunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla työn­teon yhtey­dessä.  Jääkiekko-ottelu ei ole ollut myöskään työtapaturma- ja ammattitautilain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista työantajan järjestämää virkistystoimintaa, vaan sen katsot­tiin muutoksenhaku­lautakunnan arvion mukaan rinnastuvan vapaa-ajaksi. Näin ollen A ei ole oi­keutettu korvauksiin työ­tapaturma- ja ammattitautilain nojalla.

Äänestysratkaisu 9–1. Eriävän mielipiteen mukaan valituksenalainen päätös olisi tullut kumota ja va­kuutuslaitos määrätä suorittamaan lainmukainen korvaus tapaturmasta. Kyse on ollut edus­tustilai­suudesta ja lisäksi työnantaja oli pyytänyt A:ta keräämään joukkueen turnaukseen, joten A on edus­tanut turnauksessa työnantajaa.

Tamla 11.11.2021 – 1777/2021. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Vakuutusoikeus hylkäsi valituksen.