Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Ylitöiden huomioon ottaminen ansionalenemavertailussa

Antopäivä: 3.12.2003

A oli ammattitaudin aiheuttamien rajoitusten vuoksi vapaaehtoisesti siirtynyt alempipalkkaiseen työhön ja hän oli joutunut ylitöillä korvaamaan palkanpudotuksen. Työnantajan mukaan 90 % työntekijöistä osallistui ylitöihin. A oli ammattitaudista huolimatta kyennyt ansaitsemaan 19.11.2001 alkaen tuloja niin, ettei vähintään 10 %:n ansionalentumaa verrattuna ammattitaudin ilmenemisajankohdan ansioihin ollut aiheutunut. Ylitöitä ei voitua pitää poikkeuksellisina ja A tulee niitä todennäköisesti jatkossakin tekemään. Näin ollen A:n ammattitaudista ei ollut osoitettu aiheutuneen päivärahaan ja tapaturmaeläkkeeseen oikeuttavaa vähintään 10 %:n työkyvyn alentumaa 19.11.2001 jälkeen. TapLa 3035/2003 – Antopäivä 3.12.2003; VAKO 10776/2003 – hylky

Tapahtumatiedot

A:llA oli todettu ammattitautina 4.7.2001 ilmennyt vasemman ranteen jännetupentulehdus. Vakuutuslaitos oli myöntänyt hänelle päivärahaa 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan ammattitaudin aiheuttaman sairausloman ajalta 5.7.-31.7.2001. A:n korvausten perusteena oli 39.725,99 euron vuosityöansio.

Ammattitaudin vuoksi A ei ollut kyennyt jatkamaan työtään listoittajana tuotantolinjalla C Oy:ssä. Tämän vuoksi hän oli siirtynyt saman työnantajan työhön lopputarkastajaksi 19.11.2001 alkaen. A:n  ansiot ajalta 19.11.2001-18.11.2002 olivat lomarahoineen yhteensä 42.424,78 euroa. A:n ansiot olivat ajalla 11.3.2002-10.3.2003 yhteensä 39.641,51 euroa. A oli tehnyt ylitöitä jo ennen ammattitaudin ilmenemistä. Ylitöiden tekeminen oli lisääntynyt vuoden 2001 lopusta lähtien merkittävästi. Työnantajan mukaan 90 % työntekijöistä osallistui ylitöihin. A:n oman selvityksen mukaan hän oli vapaaehtoisesti siirtynyt alempipalkkaiseen työhön ja hän oli joutunut ylitöillä korvaamaan palkanpudotuksen.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että päivärahaa ja tapaturmaeläkettä ei makseta 19.11.2001 alkaen, koska ansionalenemalaskelman perusteella työkyvyn alentuma oli alle 10 %. Ansionalenemaa laskiessaan vakuutuslaitos oli huomioinut ylityökorvaukset ilmoitetuissa ansioissa. Vakuutuslaitos oli verrannut A:n ansioita 19.11.2001-18.11.2002 lomaltapaluurahoineen 42.424,78 euroa vuodessa A:n vuosityöansioon 39.725,99 euroa vuodessa. Tämän laskelman perusteella ansionalenemaa ei ollut. Myöskään ajalta 11.3.2002-10.3.2003 saatujen ansioiden perusteella ansionalenemaa ei jäänyt.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A haki muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen ja katsoi, että ansionalenema oli 14,9 %. Hänen vanha palkkansa oli 17,31 euroa tunnilta ja uusi palkka 14,72 euroa tunnilta. Tämä oli ainoa oikea laskutapa johtuen urakkapalkasta. Hänen vuosiansionsa eivät olleet vertailukelpoisia johtuen urakkapalkasta. Vuonna 2002 hänen lomapalkkansa, lomaltapaluurahat, pekkaset ja sairausajan palkka määräytyivät vielä vuoden 2001 ansioiden mukaan. Myös ylityöt nostivat vuoden 2002 ansiota. Ylitöitä hän oli joutunut tekemään ansion pudotuksen vuoksi. Ylityöt eivät olleet vakituista ansiota, vaan sattumanvaraisia ansioita. Hän oli toiminut yrityksessä 1.1.2003 lähtien pääluottamusmiehenä, jolloin hänen palkkansa oli ollut toisten työntekijöiden keskituntiansion suuruinen.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 18 §:n 2 momentin mukaan tapaturmaeläkkeen saamisen edellytyksenä on, että työntekijän työkyvyn voidaan ammattitaudin johdosta arvioida alentuneen vähintään 10 %. Työkyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka suorittamista voidaan häneltä kohtuudella edellyttää silmällä pitäen hänen koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, ikäänsä ja asumisolosuhteitaan sekä näihin verrattavia muita seikkoja. Saman pykälän 3  momentin mukaan työkyvyn alentumista määrättäessä on selvitettävä ansiotulojen alentumisen syy-yhteys ammattitautiin hankkimalla tarvittavat selvitykset esimerkiksi vakuutetun työstä ja terveydentilasta sekä ansioista ennen ammattitaudin ilmenemistä ja sen jälkeen.

A:n ansioista ajalta 19.11.2001-10.3.2003. saadun selvityksen  perusteella J oli ammattitaudista huolimatta kyennyt ansaitsemaan 19.11.2001 alkaen tuloja niin, ettei vähintään 10 %:n ansionalentumaa verrattuna ammattitaudin ilmenemisajankohdan ansioihin ollut aiheutunut. Ylitöitä ei voitua pitää poikkeuksellisina ja A tulee niitä todennäköisesti jatkossakin tekemään. Näin ollen A:n  ammattitaudista ei ollut osoitettu aiheutuneen päivärahaan ja tapaturmaeläkkeeseen oikeuttavaa vähintään 10 %:n työkyvyn alentumaa 19.11.2001 alkaen.
Tapaturmalautakunta totesi kuitenkin lisäksi, että mikäli ammattitaudista johtuen jatkossa A:n ansiot alenevat, hän voi toimittaa siitä selvityksen vakuutuslaitokselle, jonka on annettava asiassa uusi päätös.

Asiasanat

Tapaturmaeläke

Sivu päivitetty viimeksi 11.4.2024