Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Ammattitautilääkityksen aiheuttamaksi epäillyn sairauden (osteoporoosi) tutkimuskulut

Antopäivä: 25.2.2004

Luuntiheysmittaus oli ammattitaudin aiheuttamaksi epäillyn sairauden selvittämiseksi perusteltu ja tarpeellinen tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin nojalla korvattava tutkimus, kun vahingoittunut oli ammattitaudin vuoksi joutunut käyttämään jatkuvasti kortisonilääkitystä ja lääketieteellisen tietämyksen mukaan pitkään jatkunut kortisonihoito voi aiheuttaa osteoporoosia. TapLa 2095/2003 

Tapahtumatiedot

A:lla  oli todettu ammattitautina 19.10.1995 ilmenneeksi katsottu Aspergillus fumigatuksen aiheuttama keuhkoastma. Lisäksi hänellä oli todettu ammattitautina 8.11.1995 ilmennyt epoksihartsin aiheuttama allerginen ihottuma. Vuosien kuluessa A oli keuhkoastman vuoksi joutunut jatkuvasti käyttämään suuria annoksia inhaloitavia kortisonivalmisteita sekä ylimääräisenä toistuvia suuriannoksisia suun kautta otettavia kortisonikuureja.
Erittäin runsaaseen kortisonin vuosia kestäneeseen käyttöön liittyen syksyllä 2002 oli herännyt epäily osteoporoosin mahdollisuudesta ja sen vuoksi A:lle oli 2.10.2002 suoritettu luuston tiheysmittaus. Siinä oli todettu osteoporoosiin sopivat löydökset.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että luuntiheysmittauksesta johtuvia kuluja ei korvata, koska mittauksen tarve ei johdu korvatusta ammattitaudista.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A haki muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen. Hän vaati korvausta luun-
tiheysmittauksesta johtuvista kuluista sekä siinä todetun osteoporoosin kaikista kuluista. Ammattiastmalla ja kortisonin suurella käytöllä on aivan selvä syy-yhteys osteoporoosiin. A vaati myös haitta-asteen korottamista ottaen huomioon vuonna 1995 todettu epoksihartsiallergia.

Lisäselvitykset

Vakuutuslaitos oli toimittanut tapaturmalautakunnalle 8.7.2003 päivätyn lääkärinlausunnon, jonka mukaan A:n astma oli runsasta inhaloitavaa steroidiannosta vaativa. Hänelle oli kehittynyt ilmeisesti sivuvaikutuksena muun muassa osteoporoosi, johon oli aloitettu hoito aikaisemmin.
Tapaturmalautakunta hankki asiassa 11.1.2004 päivätyn asiantuntijalääkärin lausunnon, jonka mukaan A:lle suoritettu luuston tiheysmittaus oli ollut täysin perusteltua kortisonihoidoista johtuen. Pitkään jatkunut kortisonihoito on tunnetusti yksi tärkeimmistä osteoporoosin aiheuttajista. A:lla todettu osteoporoosi johtui todennäköisesti ammattitautina korvatusta keuhkosairaudesta ja sen vuoksi käytetystä lääkityksestä.

Vakuutuslaitoksen lisävastine

Luuntiheysmittaus ei edelleenkään vakuutuslaitoksen mielestä ollut tarpeen ammattitaudin tai sen hoidon takia ja myöskään osteoporoosi ei ollut ammattitaudin hoidon seurausta. Inhaloitavan Pulmicort-lääkityksen ei ole tieteellisissä tutkimuksissa näytetty aiheuttavan luun huokoistumista  yleensäkään eikä näin ollen myöskään tällaisella kyseessä olevan lääkkeen normaaliannostuksella. Suun kautta otettavan kortikosteroidilääkityksen määrä oli A:lla ollut pieni ja lääkitys kovin lyhytaikaista, joten se ei myöskään voinut aiheuttaa osteoporoosia.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä on evätty A:lta korvaus luuntiheysmittauksesta 2.10.2002 johtuvista kuluista ja tapaturmalautakunta määrää Vakuutusyhtiön korvaamaan A:lle edellä mainitusta tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin tarkoittamina tutkimuskuluina. Samalla tapaturmalautakunta siirsi vakuutuslaitokselle ensi asteena käsiteltäväksi A:n valituksessaan esittämät vaatimukset koskien luuntiheysmittauksessa todetun osteoporoosin ja siitä aiheutuneiden kulujen korvaamista ammattitaudin seurauksena sekä haittaluokkaa ja vuonna 1995 todetun epoksihartsiallergian huomioon ottamista.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin nojalla työntekijälle korvataan työtapaturman aiheuttamaksi epäillystä vammasta tai ammattitaudiksi epäillyn sairauden selvittämisestä aiheutuneet 41 §:n 5 momentissa tarkoitetut perustellut ja tarpeelliset lääkärintutkimuskulut, vaikka vamma tai sairaus ei osoittaudukaan korvattavan työtapaturman aiheuttamaksi tai korvattavaksi ammattitaudiksi.

A:lle ammattitautina korvaukseen oikeutti keuhkoastma. Ammattitaudin vuoksi hän oli joutunut käyttämään jatkuvasti kortisonilääkitystä. Lääketieteellisen tietämyksen mukaan pitkään jatkunut kortisonihoito voi aiheuttaa osteoporoosia. Hankkimaansa asiantuntijalääkärin lausuntoon viitaten tapaturmalautakunta katsoi, että A:lle 2.10.2002 suoritettu luuntiheysmittaus oli ollut ammattitaudin aiheuttamaksi epäillyn sairauden selvittämiseksi perusteltu ja tarpeellinen tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin nojalla korvattava tutkimus.

Asiasanat

Astma

Tutkimuskulut

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 13.10