Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Ruokinta-automaatti ei poistanut allergeenia

Antopäivä: 15.9.2004

Tapaturmalautakunta katsoi, ettei ruokinta-automaatti navettaan ole sellainen työkyvyn parantamiseksi tai säilyttämiseksi tarpeellinen työväline tai työkone, jonka avulla A kykeni ammattitaudin aiheuttamista rajoituksista huolimatta jatkamaan entisessä työssään ja jonka hankkimiseksi voitaisiin myöntää kuntoutusavustus. Ruokinta-automaatti ei poistanut työympäristössä olevaa homealtistusta, vaikka se jauhopölyaltistusta vähentäisikin. TapLa 1080/2004

Tapahtumatiedot

A:lla oli todettu ammattitautina maatalousyrittäjätyössä aiheutunut 26.10.1993 ilmennyt homepölykeuhkosairaus. Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle ammattitaudin johdosta tapaturmaeläkettä 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan viimeksi 25.11.1994 saakka. Lisäksi A:lle on kuntoutustoimenpiteenä korvattu moottoroitu hengityksensuojain sekä kevytsuojaimia.

4.12.2003 päivätyn tilan toimintaa koskevan selvityksen mukaan A:n tilalla oli peltoa 41 hehtaaria ja metsää 150 hehtaaria. Lehmiä oli 22 kappaletta ja nuorta karjaa 28 kappaletta. A oli tehnyt kaikkia tilan töitä, paitsi puintia sekä lietteen ajoa ja levitystä.

4.12.2003 päivätyn kuntoutushakemuksen mukaan lisääntyneiden ruokinta-aikojen vuoksi sinänsä hyvä raitisilmakypärä ei estänyt altistumasta homepölylle. Automaattiruokkijan oli todettu olennaisesti parantaneen työskentelyolosuhteita navetoissa. A oli hakenut kuntoutusavustusta ruokinta-automaatin hankintaa varten.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, ettei se voi myöntää kuntoutusavustusta ruokinta-automaatin hankintaa varten, koska sitä ei voida pitää korvatun ammattitaudin kannalta tarpeellisena. Ruokinta-automaatti ei poista A:n työympäristössä olevaa homealtistusta. Vakuutuslaitos oli ilmoittanut antaneensa A:n käyttöön moottoroidun hengityksensuojaimen. Vakuutuslaitos katsoi, että A oli suojautuen työkykyinen maatalousyrittäjätyöhönsä.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A haki muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen. Hän vaati kuntoutusavustusta automaattimyllyn hankintaan. A katsoi, että työkyvyttömyysuhka hänen kohdallaan lisääntyi, jos hän pitemmällä aikavälillä joutuu viljaa ja jauhopölyä käsittelemään. Kaikenlainen pöly oli haitaksi ja toistuvuus kahdesti päivässä lisää sairastumisriskiä. Kypärää ei voi joka tilanteessa pitää. Hänen pyrkimyksenään oli laittaa automaattimylly siilon alle, josta spiraalilla jauho johdettaisiin suoraan ruokinta-automaattiin. Näin hän välttyisi pölyltä ja navetan sisätilaan ei tulisi pölyä viljasta tai jauhosta.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan kuntoutuksena korvataan työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi tai säilyttämiseksi sellaisista tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, joiden avulla kuntoutuja vamman tai sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan taikka siirtymään sellaiseen uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa.

Työ- ja ansiokykyyn liittyvän kuntoutuksen kustannuksina korvataan 6 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan elinkeinon tai ammatinharjoittamisen tukemiseksi avustus tai koroton laina työvälineiden ja työkoneiden hankkimista ja oman yrityksen perustamista tai muuttamista varten.

A oli ammattitautina korvatun homepölykeuhkosairauden puolesta kyennyt maatalousyrittäjätyöhönsä asianmukaisesti suojautuen. Vakuutuslaitos oli kuntoutustoimenpiteenä korvannut hänelle moottoroidun hengityksensuojaimen sekä kevytsuojaimia. Tapaturmalautakunta katsoi, ettei ruokinta-automaatti navettaan ole sellainen työkyvyn parantamiseksi tai säilyttämiseksi tarpeellinen työväline tai työkone, jonka avulla A kykeni ammattitaudin aiheuttamista rajoituksista huolimatta jatkamaan entisessä työssään ja jonka hankkimiseksi voitaisiin myöntää kuntoutusavustus. Ruokinta-automaatti ei poista A:n työympäristössä olevaa homealtistusta, vaikka se jauhopölyaltistusta vähentäisikin. Tapaturmalautakunta katsoi, että A kykeni maatalousyrittäjätöihinsä hänen käyttöönsä annetun moottoroidun hengityksensuojaimen avulla. Ruokinta-automaatin hankinnasta ei ole korvatun ammattitaudin kannalta olennaista etua.

Asiasanat

Kuntoutus

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 13.29