Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Vastavuoroisesta työstä ei sovittu

Antopäivä: 13.10.2004

Työn tekemisen vastikkeena voi olla myös toisen sopijapuolen suorittama työ eli niin sanottu vastavuoroinen työ. Tällainen työ tarkoittaa sitä, että sopijapuoli tekee työtä toiselle sopijapuolelle ja saa työstään vastikkeeksi toisen osapuolen työsuorituksen. Jotta työsuhteen vastiketunnusmerkki täyttyisi, on oikeuskäytännössä katsottu, että osapuolten on etukäteen sovittava niistä työsuorituksista, jotka he keskenään vaihtavat. Työsuhteen tunnusmerkki ei tältä osin täyty, jos vastikkeeksi toisen suorittamasta työstä on sovittu joskus tulevaisuudessa tapahtuva tarkemmin määrittelemätön työsuoritus. Asiakirjatietojen mukaan A oli tehnyt satunnaista työtä N Ay:lle. Rahapalkkaa ei ollut maksettu eikä muustakaan palkasta ollut ennen tapaturmaa sovittu. Tapaturmalautakunta katsoo, että vastavuoroisesta työsuorituksesta ei ollut etukäteen sovittu sillä tavalla, että kysymyksessä voitaisiin katsoa olevan vastavuoroinen työ. TapLa 1680/2004 – Antopäivä 13.10.2004; VAKO 10343/2003 – hylky

Tapahtumatiedot

Tapaturmailmoituksen mukaan A oli 29.8.2003 N Ay:n työssä tapaturmaisesti vahingoittunut asentaessaan varaosaa koneeseen.

Tapaturmailmoitukseen liitetyn selvityksen mukaan T S oli soittanut A:lle kotiin pyytäen tätä tuomaan varaosan T S:n kotoa Ylistarosta Kauhajoelle ja auttamaan häntä uuden varaosan asennuksessa koneeseen. Varaosa oli singonnut A:n ylähuuleen sillä seurauksella, että hän oli vahingoittunut. A oli N Ay:llä tilapäisesti työssä. Varsinaista rahapalkkaa N Ay ei maksanut  A:lle, mutta T S antaa N Ay:n kaivinkonetta A:lle  vastineeksi omiin töihin.

Tapaturmailmoituksen mukaan työ on satunnaista, 2-3 päivää kuukaudessa.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että maksusitoumusta ei myönnetä katkenneen hampaan korjauskuluihin eikä matkakuluja tulla korvaamaan vakuutuksen perusteella. A oli tehnyt tilapäisesti töitä N Ay:lle ja työstä ei ollut maksettu palkkaa, vaan A oli saanut lainata kaivinkonetta omiin tarkoituksiinsa. Näin ollen A ei ollut maksettu palkkaa tai muutakaan verotettavaa vastiketta työstä. Kaivinkoneen lainaus ei ollut verotettavaa tuloa, joten ei voida katsoa A:n olevan työsuhteessa N Ay:lle. Ilmoitettu tapaturma ei ollut sattunut tapaturmavakuutuslain tarkoittamassa työsuhteessa ja näin ollen korvauksia ei voitu myöntää vakuutuksen perusteella.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A haki muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen ja vaati tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen myöntämistä 29.8.2003 sattuneesta tapaturmasta. Hän ilmoitti, että N Ay oli ollut hänen omassa hallussaan osittain ja sittemmin kokonaan 1960 luvulta eläkkeelle siirtymisensä vuoteen 1995 saakka, jolloin N Ay:n  nykyinen omistaja T S osti yrityksen häneltä. A ilmoittaa kuitenkin toimineensa yrityksen taustavoimana ja tukena yritysmyynnin jälkeenkin, toisinaan vakinaisemmin ja toisinaan vähemmän vakinaisesti opastaen uutta yrittäjää ja hänen työntekijöitään työhön ja koneiden käyttöön. Tämän lisäksi hän on toiminut useaan otteeseen myös varsinaisessa työntekijän roolissa. Työntekijän roolissa hän oli tapaturmapäivänäkin.

Edelleen A ilmoitti, että hänen työsuhteistaan ei ole varsinaisesti tehty työsopimuksia. Työsopimuksen laatiminen ei ollut mahdollista 29.8.2003, koska kysymys oli yllättävästä tilanteesta ja hätäapuna pyydetystä avusta. Kuitenkin T S nimenomaan pyysi häneltä työpanosta kyseiseen työtehtävään. Hän oli itse omistajana tapaturman sattuessa paikalla myös työnjohdollisessa ominaisuudessa. Näin ollen täyttyvät työn tekeminen toiselle sekä työnantajan johto ja valvonta. A työpanoksen vastineeksi T S oli yleensä tullut puolestaan kaivinkoneensa kanssa hänelle tarvittaessa kaivuutyöhön. Näin palkan maksu on tapahtunut työ työstä-periaatteella eli myös vakuutusehtojen vaatimus: ”vastineen tulee vastata työsuoritusta” täyttyy.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos lausui muun muassa, että vastavuoroisen työn kysymyksen ollessa oikeuskäytännössä on edellytetty, että osapuolten oli etukäteen tarkkaan sovittava työehdoista eli niistä työsuorituksista, jotka he keskenään vaihtavat. Vakuutuslaitos katsoi, että A ja N Ay eivät olleet selkeästi etukäteen sopineet vaihdettavista työsuorituksista tai niiden korvaamisesta. Sitä, että A:lla oli oikeus saada N Ay:n kaivinkonetta joskus tulevaisuudessa tarvittaessa lainaksi, ei voida pitää riittävänä työsuhteen edellyttämän vastikkeellisuuden vaatimuksen täyttymisenä. Koska vastikkeellisuuden vaatimus ei täyttynyt, tapaturma ei ole sattunut tapaturmavakuutuslain tarkoittamassa työsuhteessa eikä korvausta tapaturmavakuutuslain perusteella voida myöntää.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tapaturmavakuutuslain 1 §:n mukaan sillä, joka sopimuksen perusteella, työntekijänä, vastikkeesta tekee työtä toiselle, työnantajalle, tämän johdon ja valvonnan alaisena, on oikeus saada korvausta työtapaturmasta, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Vastikkeeksi katsotaan jokainen etu, jolla on taloudellista arvoa.

Työsuhteen eräs tunnusmerkki on työntekijän oikeus työstä maksettavaan vastikkeeseen. Vastikkeen laadulle ei aseteta edellytyksiä, vaan vastikkeeksi katsotaan jokainen etu, jolla on taloudellista arvoa. Työn tekemisen vastikkeena voi olla myös toisen sopijapuolen suorittama työ eli niin sanottu vastavuoroinen työ. Tällainen työ tarkoittaa sitä, että sopijapuoli tekee työtä toiselle sopijapuolelle ja saa  työstään vastikkeeksi toisen osapuolen työsuorituksen. Jotta työsuhteen vastiketunnusmerkki täyttyisi, on oikeuskäytännössä katsottu, että osapuolten on etukäteen sovittava niistä työsuorituksista, jotka he keskenään vaihtavat. Työsuhteen tunnusmerkki ei tältä osin täyty, jos vastikkeeksi toisen suorittamasta työstä on sovittu joskus tulevaisuudessa tapahtuva tarkemmin määrittelemätön työsuoritus.

Asiakirjatietojen mukaan A oli tehnyt satunnaista työtä N Ay:lle. Rahapalkkaa ei ollut maksettu eikä muustakaan palkasta ollut ennen tapaturmaa sovittu. Tapaturmalautakunta katsoo, että vastavuoroisesta työsuorituksesta ei ollut etukäteen sovittu sillä tavalla, että kysymyksessä voitaisiin katsoa olevan vastavuoroinen työ.

Koska A ei tapaturman sattuessa 29.8.2003 ollut tehnyt N Ay:lle työtä vastiketta vastaan, ei kysymyksessä ole ollut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu työsuhde eikä Salolla ole oikeutta tapaturmakorvaukseen.

Asiasanat

Työsuhde 

Sivu päivitetty viimeksi 15.4.2024 14.05