Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Neljän viikon päiväraha

Antopäivä: 9.3.2005

A:n työkyvyttömyysaika oli päättynyt sunnuntaina 30.5.2004. Koska työnantajan sairausajan palkan maksuvelvollisuus olisi edelleen jatkunut viikonlopun yli, työnantajan katsotaan korvauskäytännön mukaisesti maksaneen sairausajan palkkaa koko työkyvyttömyysajalta. A:lle työkyvyttömyysajalta 26.-30.5.2004 myönnetty päiväraha oli valituksenalaisessa päätöksessä oikein määritetty työnantajan ajalta 26.5.-28.5.2004 maksaman sairausajan palkan suuruiseksi ja oli kokonaisuudessaan oikein maksettu työnantajalle. TapLa 3916/2004 

Tapahtumatiedot

A:lle oli työssä 25.5.2004 sattunut työtapaturma, jossa hän on vahingoittunut vasempaan alaraajaansa. A oli 25.5.2004 päivätyn A-lääkärintodistuksen mukaan ollut työkyvytön 26.-30.5.2004. Tapaturmailmoituksen mukaan työnantaja oli maksanut sairausajan palkkaa ajalta 26.5.-28.5.2004 yhteensä 231,53 euroa.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli myöntänyt A:lle päivärahaa ajalta 26.5.-30.5.2004 työnantajan maksaman sairausajan palkan mukaisesti yhteensä 231,53 euroa ja suorittanut korvauksen työnantajalle.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A vaati muutosta korvauspäätökseen. Sairausloman kesto oli ollut 26.-30.5.2004 eli viisi päivää. Hän oli saanut korvauksen vain kolmelta arkipäivältä, vaikka oli ollut työkyvytön myös viikonlopun 29.-30.5.2004. Jos hän olisi tehnyt toisen työnantajan palveluksessa viikonlopputyötä tai rakentanut omaa taloa, nämä työt olisivat estyneet vamman takia. A vaati päivärahaa myös päiviltä 29.-30.5.2004.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus olisi hylättävä. Korvauskäytännössä, kun työkyvyttömyysaika päättyy viikonloppuna, työnantajan katsotaan maksaneen sairausajan palkkaa koko työkyvyttömyysajalta, jos työnantajan palkanmaksuvelvollisuus jatkuisi edelleen myös viikonlopun yli. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada täysi palkka sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Ottaen huomioon edellä mainitut säännökset ja korvauskäytäntö vakuutuslaitos katsoi, että se oli 15.7.2004 annetulla päätöksellä myöntänyt ja maksanut päivärahan oikein. A:n sairausloma oli päättynyt sunnuntaina 30.5.2004. Vaikka hänen työnantajansa oli maksanut sairausajan palkkaa vain 28.5.2004 asti, voidaan työnantajan katsoa maksaneen sitä koko työkyvyttömyysajalta, kun työsopimuslain perusteella työnantajan palkanmaksuvelvollisuus olisi jatkunut myös viikonlopun yli. Näin ollen A:lle myönnetty päiväraha oli oikein maksettu hänen työnantajalleen eikä A:lla ollut oikeutta lisäkorvaukseen.

TAPATURMALAUTAKUNNAN RATKAISU

Tapaturmalautakunta hylkäsi valituksen.

Tapaturmavakuutuslain 16 a §:n 1 momentin mukaan, jos työntekijälle on tapaturman johdosta suoritettu työsopimuslain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitettua sairausajan palkkaa, päiväraha on palkanmaksuajalta, kuitenkin enintään 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulta neljän viikon ajanjaksolta, kysymyksessä olevan työsuhteen osalta saman suuruinen kuin maksettu palkka.

Jos työkyvyttömyysaika päättyy viikonloppuna, katsotaan korvauskäytännössä työnantajan maksaneen koko ajalta sairausajan palkkaa, jos palkanmaksuvelvollisuus edelleen jatkuisi viikonlopun yli.

A:n  työkyvyttömyysaika oli päättynyt sunnuntaina 30.5.2004. Koska työnantajan sairausajan palkan maksuvelvollisuus olisi edelleen jatkunut viikonlopun yli, työnantajan katsotaan korvauskäytännön mukaisesti maksaneen sairausajan palkkaa koko työkyvyttömyysajalta. A:lle työkyvyttömyysajalta 26.-30.5.2004 myönnetty päiväraha oli valituksenalaisessa päätöksessä oikein määritetty työnantajan ajalta 26.5.-28.5.2004 maksaman sairausajan palkan suuruiseksi ja oli kokonaisuudessaan oikein maksettu työnantajalle.

Tapaturmalautakunta totesi vielä, että jos työntekijä tapaturman sattuessa olisi kahdessa tai useammassa samanaikaisessa työsuhteessa, päiväraha määrättäisiin neljän viikon ajanjaksolta erikseen kunkin työsuhteen perusteella. A:lla ei kuitenkaan tiettävästi ollut samanaikaisesti muita työnantajia.

Asiasanat

Päiväraha

Sivu päivitetty viimeksi 24.10.2011 13.45