Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Vuosityöansion määrittäminen, kun ammattitauti ilmeni aikana, jolta työntekijälle oli myönnetty oikeus työttömyyseläkkeeseen

Antopäivä: 13.10.2005

A oli ennen työttömyyseläkkeelle siirtymistään työelämässä ollessaan työskennellyt 30.11.1995 saakka. Tapaturmalautakunta katsoi, että päivärahaa ja tapaturmaeläkettä laskettaessa vuosityöansio tuli määritellä näiden työansioiden mukaan. TapLa 1595/2005 
(Tämän kannan on myös vakuutusoikeus hyväksynyt ratkaisuissaan 8.10.2013, Tamla 722/12 ja 1849/11)

Esitiedot

A:lla oli todettu 7.5.2003 ilmennyt ammattitauti. Hän oli työskennellyt sähkötarkastajana ajalla  9.9.1963 -30.11.1995. Palkka ajalla 1.1.-15.12.1995 on ollut 24.364 euroa, palkaton poissaolo on ollut 16.-31.12.1995. Verotustietojen mukaan A:n työansiot vuonna 1994 ovat olleet 24.456,53 euroa ja vuonna 1993  24.385,23 euroa.

A:lla ei ole ollut ansiotuloja enää 30.11.1995 jälkeen. Teollisuuden toimihenkilöiden työttömyyskassa on maksanut A:lle työttömyyspäivärahaa 1.12.1995 lukien. A on ollut työttömyyseläkkeellä 1.3.2002 lukien.

Päätös, josta valitettu

1. Vakuutuslaitos on myöntänyt päivärahaa 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan ajalta 8.5.2003-6.5.2004. Vuosityöansioksi on arvioitu 9.010 euroa. Tapaturma-asian korvaus-lautakunnan lausunnon mukaan työttömyysjakso on ollut niin pitkä ennen työttömyyseläkkeelle siirtymistä, että sitä on pidettävä vakiintuneena tilana ja siksi vuosityöansio on minimi eikä ammattitautilain 3 a §:ää sovelleta tähän tapaukseen, vaikka hän on ollut työttömyyseläkkeellä ammattitaudin ilmetessä.

2. Vakuutuslaitos on myöntänyt tapaturmaeläkettä 100 %:n työkyvyn alentuman mukaan ajalta 7.5.2004-5.2.2007 ja 6.2.2007 alkaen toistaiseksi. Vuosityöansioksi on arvioitu 9.010 euroa.

Vaatimukset tapaturmalautakunnassa

A oli tyytymätön päätöksiin ja vaati korjausta vuosityöansion tasoon ja suurempaa eläkettä. Hän oli tyytymätön siihen, että korvaus oli myönnetty minimin mukaan. Aiemmin maksettu työttömyyseläke oli suhteessa parempi kuin tapaturmaeläke.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos esitti valituksen hylkäämistä.

Tapaturmalautakunnan ratkaisu

Tapaturmalautakunta muutti valituksenalaisia päätöksiä ja määräsi vakuutuslaitoksen maksamaan A:lle päivärahaa ja tapaturmaeläkettä sen vuosityöansion mukaan, joka A:lla oli viimeksi työelämässä ollessaan.  

Perustelut

Ammattitautilain 3 a §:n 1 momentin mukaan, jos ammattitauti ilmenee aikana, jolta työntekijälle on myönnetty oikeus työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittuun peruseläkkeeseen taikka sanotussa momentissa mainittujen lakien tai kansaneläkelain 20 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiseen työttömyyseläkkeeseen ja ammattitaudin aiheuttanut altistus on päättynyt ennen eläkkeen alkamista, vuosityöansio määrätään tapaturma-vakuutuslain 28 §:n säännöksistä poiketen sen työansion mukaan, joka hänellä oli ennen sen työnteon päättymistä, josta hän siirtyi mainitulle eläkkeelle ja tarkistamalla näin saatu vuosityöansio ammattitaudin ilmenemisvuoden tasoon työntekijän eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

A oli ennen työttömyyseläkkeelle siirtymistään työelämässä ollessaan työskennellyt 30.11.1995 saakka. Tapaturmalautakunta katsoi, että päivärahaa ja tapaturmaeläkettä laskettaessa vuosityöansion määrä tuli määritellä näiden työansioiden mukaan.

Asiasanat

Vuosityöansio

Sivu päivitetty viimeksi 23.1.2014 10.16