Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Rannekanavaoireyhtymä katsottiin tapaturman seuraukseksi

Antopäivä: 22.3.2006

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että oikean ranteen murtuman jälkitila ja siihen liittyvä poikkeava asento oli ollut todennäköisenä syynä rannekanavaoireyhtymään liittyvän ahtauman synnyssä. Vakuutuslaitos määrättiin suorittamaan lainmukainen korvaus. TapLa 3182/2005 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos ilmoitti, ettei se voi korvata A:n ranteen kipeytymistä, koska se ei ole saatujen selvitysten mukaan aiheutunut pitkäaikaisesti rannetta kuormittavista, ranteen keskiasennosta poikkeavista liikkeistä. A:lla todettu oikean ranteen rannekanavaoireyhtymä ei johdu myöskään 1.4.1992 sattuneesta oikean ranteen murtumasta eikä 1.12.2003 sattuneesta oikean käden ruhjevammasta. A:lle ei ole aiheutunut tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin perusteella korvattavia tutkimuskuluja.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja rannekanavaoireyhtymän korvaamista. Hänen työssään on ollut pitkäaikaisia, ranteen keskiasennosta poikkeavia liikkeitä, jotka ovat aiheuttaneet rannekanavaoireyhtymän oikeaan ranteeseen. Hän on oikeakätinen ja lypsimien laitto oikealla kädellä rasittaa rannetta ja siinä tulee myös keskiasennosta poikkeavaa liikettä. Tilalla on lehmiä 17. Lisäksi eläinten puhdistus ja navetan siivous harjalla lisäävät rasitetta. Ranteita rasittaa kovasti myös jäisten pyöröpaalirehujen hakkaaminen ja talikolla pöyhiminen. Puolison sairauksien vuoksi hän on joutunut viime vuosina tekemään enemmän karjatalouden töitä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos totesi, että asiassa ei ole esitetty uutta selvitystä, joka antaisi aiheen muuttaa tehtyä ratkaisua.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen oikeanpuoleisen rannekanavaoireyhtymän johdosta.

Perustelut

A:n oikea ranne on kipeytynyt alkuvuonna 2004. Ammattitauti-ilmoituksen mukaan kipeytyminen on aiheutunut karjataloudentöistä eli lypsimien laitosta, karjan harjauksesta sekä parsien ja käytävien lakaisusta. A:n ilmoituksen mukaan käsi on aikaisemman tapaturman hoidon jälkeen jäänyt hieman vinoon asentoon ja karjatalouden jatkuva käsityö on alkanut pahentaa asiaa vähitellen.

Yläraajojen ENMG-tutkimuksessa on todettu oikealla puolella selvä rannekanavaoireyhtymälöydös. Vasemmalla muutoksia on todettu lieväasteisena. A:lle on 2.2.2005 tehty oikean käden hermopinteen vapautusleikkaus. Leikkauskertomuksen mukaan hermo sijaitsee yllättävän pinnassa johtuen murtuman aiheuttamasta rannedeformiteetistä. Hermo on vapautettu ja todettu selvä värin muutos mutta ei kaventumaa.

Asiakirjatietojen mukaan A oli 1.4.1992 sattuneen työtapaturman seurauksena saanut oikean värttinäluun murtuman, jonka johdosta vakuutuslaitos on myöntänyt korvausta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella. Vakuutuslaitos on suorittanut korvauksia myös 1.12.2003 sattuneen työtapaturman seurauksena tulleen oikean kämmenselän ruhjevamman johdosta.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 §:n 1 momentin ja tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin  nojalla työntekijällä on oikeus saada tämän lain mukaista korvausta häntä kohdanneen työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että asiassa esitetyn lääketieteellisen selvityksen perusteella oikeanpuoleinen rannekanavaoireyhtymä on todennäköisesti syy-yhteydessä A:n 1.4.1992 sattuneen tapaturman seurauksena saamaan värttinäluun murtumaan. Röntgenkuvien perusteella värttinäluun etäisemmän pään murtuma ei ole luutunut aivan anatomiseen asentoon. Murtuman jäljiltä on jäänyt telaluun etäisemmän pään nivelpinnan kallistumaa siten, että nivelpinta suuntautuu jonkin verran anatomisesta asennosta poiketen normaalia enemmän kämmenselän suuntaan. Hermon vapautusleikkauksessa 2.2.2005 on todettu hermon kulkevan pinnassa. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että oikean ranteen murtuman jälkitila ja siihen liittyvä poikkeava asento on ollut todennäköisenä syynä rannekanavaoireyhtymään liittyvän ahtauman synnyssä. A:lla oli näin ollen oikeus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella saada lainmukainen korvaus oikeanpuoleisesta rannekanavaoireyhtymästä.

Asiasanat

Rannekanavaoireyhtymä
Syy-yhteys  

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 14.12