Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Uusi homepölykeuhko ilmeni eläkkeellä, jolloin vakuutusturvaa ei ollut eikä kysymyksessä ollut myöskään aikaisemmin korvatun ammattitaudin seuraus

Antopäivä: 17.1.2007

Uusi homepölykeuhko ilmeni aikana, jolla A:lla ei ollut voimassa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaista pakollista tai vapaaehtoista tapaturmavakuutusta. 15.12.2005 ilmennyt homepölykeuhko ei ollut myöskään seurausta aikaisemmin ilmenneestä, ammattitautina korvatusta homepölykeuhkosta, vaan kysymyksessä oli kaksi erillistä sairautta, koska ammattitaudin jälkeen oli pitkä oireeton väliaika,. A:lla ei ollut oikeutta korvaukseen 15.12.2005 ilmenneen homepölykeuhkon perusteella. TapLa 3115/2006 

Päätös, josta valitettu

A oli hakenut korvausta homepölykeuhkosairaudesta. Saatujen lääketieteellisten selvitysten mukaan A:lla oli todettu uusi homepölykeuhkosairaus, joka oli ilmennyt 15.12.2005. Päätöksen mukaan korvauksia ei voitu kuitenkaan maksaa, koska A:lla ei ollut vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista. Hänellä oli todettu homepölykeuhkosairaus 5.9.1990. Sairaus oli oireeton joitakin vuosia, mutta erityisesti vuodesta 2001 lähtien oireet olivat jälleen ilmaantuneet voimakkaina. Hänellä oli todettu viimeksi homepölykeuhkosairaus 15.12.2005. A:n  mukaan  kysymys oli samasta, vuonna 1990 todetusta homepölykeuhkosairaudesta, joka oli ollut jonkin aikaa oireeton.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos totesi, että eläkelaitos oli myöntänyt A:lle osatyökyvyttömyyseläkkeen 1.6.2001-30.4.2002 ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen 1.5.2002 lukien toistaiseksi. A:n MYEL-vakuutus ja samalla lakisääteinen tapaturmavakuutus olivat päättyneet 14.5.2001. Tämän jälkeen hänellä ei ole ollut voimassa tapaturmavakuutusta työvahinkojen varalle.

Selvitysten mukaan A oli työkyvyttömyyseläkkeellä ollessaan hoitanut vasikoita ja altistunut edelleen homepölykeuhkosairaudelle. Ammattitautikorvausta 15.12.2005 ilmenneestä ammattitaudista ei voitu kuitenkaan maksaa, koska vakuutus ei ole ollut ilmenemispäivänä voimassa. Vakuutuslaitoksen käsityksen mukaan 15.12.2005 ilmennyt homepölykeuhkosairaus ei johtunut 5.11.1990 ilmenneestä ammattitaudista. Vakuutuslaitoksen mukaan valitus tulisi hylätä.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Ammattitauti 5.11.1990

A:lla oli todettu maatalousyrittäjätyössä homepölylle altistumisesta aiheutunut ammattitauti, 5.11.1990 ilmennyt homepölykeuhko. Vakuutuslaitos oli 5.11.1990 ilmenneen homepölykeuhkon johdosta myöntänyt A:lle päivärahaa 6.11.-18.11.1990 ja 1.1.-31.1.1991.

A oli 6.6.2001 käynyt keskussairaalan keuhkosairauksien poliklinikalla vuoden 2001 aikana lopputalvesta ja keväällä ilmenneiden, pikku hiljaa lisääntyneiden rasitushengenahdistusoireiden, yskän ja ajoittaisten lihastuntemusten vuoksi. Kysymyksessä oli arvioitu olevan allergisen alveoliitin uusiutuminen.

Vakuutuslaitos oli 20.9.2001 antamallaan päätöksellä ilmoittanut, ettei A:lle voida maksaa korvauksia, koska lääketieteellisten tutkimusten perusteella ei voitu osoittaa, että sairaus olisi homepölykeuhkosairaus tai muu ammattitauti. A:lla todetut keuhkojen laajentuma ja keuhkoputkiston laajentuma eivät olleet ammattitautina korvattavia sairauksia.

A: on valittanut vakuutuslaitoksen päätöksestä tapaturmalautakuntaan (nykyisin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta), joka  13.3.2002 antamallaan päätöksellä hylkäsi A:n valituksen. Asiassa esitetyn lääketieteellisen selvityksen perusteella tapaturmalautakunta katsoi, että kysymyksessä on keuhkosairaus, jolla ei ole syy-yhteyttä ammattitautina korvaukseen oikeuttavaan 5.11.1990 ilmenneeseen homepölykeuhkoon eikä A:n maatalousyrittäjätyössä tapahtuneeseen homepölylle altistumiseen. Näin ollen tämä keuhkosairaus ei oikeuttanut korvaukseen.

A valitti tapaturmalautakunnan päätöksestä vakuutusoikeuteen. Hän vaati korvausta 24.10.1997 alkaen pahentuneiden sairaanhoidon tarvetta ja työkyvyttömyyttä 24.10.-4.11.1997 ja 15.5.2001 alkaen aiheuttaneen keuhkosairauden johdosta katsoen kyseessä olevan 5.11.1990 ilmenneen ammattitautina korvatun homepölykeuhkon uusiutuminen. Vakuutusoikeus on 27.5.2003 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen tapaturmalautakunnan päätöksessä mainituin perusteluin. Asiassa esitetty uusi selvitys ei aiheuttanut muutosta korvausharkintaan.

Vakuutuslaitokselle toimitettu uusi korvaushakemus

A on 5.4.-8.4.2004 ollut keuhko-osastolla hoidettavana. Hoitojaksolta laaditun epikriisin mukaan diagnoosiksi on asetettu uusiutunut homepölykeuhko. 16.3.2006 päivätyn sairauskertomuksen mukaan keuhkomuutokset sopivat homepölykeuhkon krooniseen vaiheeseen, mutta myös piirteitä subakuutista keuhkoreaktiosta on ollut mukana. Diagnoosiksi on asetettu uusiutunut homepölykeuhko.

Vakuutustiedot ja A:n työskentely

A:n MYEL-vakuutus ja lakisääteinen tapaturmavakuutus olivat päättyneet 14.5.2001. Hänellä ei 14.5.2001 jälkeen ollut maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 §:n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työajan vakuutusta.

Eläkelaitos on myöntänyt A:lle osatyökyvyttömyyseläkkeen 1.6.2001-30.4.2002 ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen 1.5.2002 alkaen. A on työkyvyttömyyseläkkeellä ollessaan hoitanut edelleen jonkin verran karjaa. Tilan lehmät on A:n ilmoituksen mukaan myyty 8.5.2005.

Sovelletut säännökset

Ammattitautilain 1 §:n 1 momentin mukaan ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka työssä todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä.

Ammattitautiasetuksen  2 §:n mukaan 3 §:ssä tarkoitetun sairauden katsotaan olevan ammattitauti, kun jälkimmäisessä pykälässä mainittu fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä esiintyy työntekijän työssä siinä määrin, että sen altistava vaikutus riittää aikaansaamaan tämän sairauden, jollei osoittaudu, että sairaus on selvästi aiheutunut työn ulkopuolisesta altistuksesta.

Asetuksen 3 §:n tarkoittamien biologisten tekijöiden 1 kohdassa on mainittu bakteerien ja homeiden vapauttamat itiöt ja muut biologisesti aktiiviset aineet. Tyypillisiä sairauden muotoja ovat homepölykeuhkosairaus, homeiden aiheuttama astma ja nuha, ilmankostuttajakuume ja orgaanisen pölyn aiheuttama toksinen oireyhtymä (ODTS).  

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tämän lain mukaista korvausta suoritetaan, jos työvahinko on sattunut maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n 2 momentin 1-4 tai 6 kohdassa tarkoitetulle henkilölle sellaisena aikana, jolle hän on velvollinen ottamaan sanotun lain 1 §:n mukaisen vakuutuksen.

Johtopäätökset

Vakuutusoikeus oli 27.5.2003 antamallaan lainvoiman saaneella päätöksellä evännyt korvauksen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain perusteella A:n keuhko-oireista vuodesta 1997 alkaen. Vakuutusoikeuteen oli toimitettu lääketieteellistä selvitystä A:lle 19.2.2003 saakka tehdyistä tutkimuksista.

Vakuutusoikeuden päätöksen antamisen jälkeen on esitetty selvitystä keuhkopoliklinikan tutkimuksista 4.9.2003 alkaen. 15.12.2005 alkaen tehdyissä tutkimuksissa A:lla todettiin homepölykeuhko. Koska uusi homepölykeuhko oli ilmennyt aikana, jolla A:lla ei ollut voimassa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaista vakuutusturvaa, hänellä ei ollut oikeutta korvaukseen 15.12.2005 ilmenneen homepölykeuhkon perusteella. Muutoksenhakulautakunta katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että 15.12.2005 ilmennyt homepölykeuhko ei ollut myöskään seurausta 5.11.1990 ilmenneestä ammattitautina korvaukseen oikeuttavasta homepölykeuhkosta. Ammattitaudin jälkeen oli pitkä oireeton väliaika, joten kysymyksessä on kaksi erillistä sairautta.

Asiasanat

Homepölykeuhko
Maatalousyrittäjätyö
Vapaaehtoinen vakuutus
Vakuuttamisvelvollisuus

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.34