Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen merkinnät salassa pidettävä

Antopäivä: 29.10.2008

Vakuutusoikeus hyväksyi muutoksenhakulautakunnan kannan, jonka mukaan muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen merkinnät käsittelymuistion ei-julkisessa osassa kuuluvat tuomioistuimen salassa pidettävään neuvotteluun. TapLa 2/2008HAK – Antopäivä 29.10.2008. Vakuutusoikeuden päätös 26.1.2009: valitus hylättiin.

Vaatimus

A on 13.10.2008 pyytänyt saada tiedon tapaturmalautakunnan, nykyään tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, käsittelymuistiosta lääkärijäsenen merkintöjen osalta. A:lle on kirjeellä ilmoitettu, että hänelle ei voida antaa hänen pyytämäänsä tietoa, mutta että pyyntö voidaan A:n niin halutessa saattaa muutoksenhakulautakunnan päätöksellä ratkaistavaksi. A on muutoksenhakulautakuntaan 27.10.2008 saapuneessa kirjeessä uudistanut 13.10.2008 tekemänsä pyynnön.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n vaatimuksen.

Perustelut

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 2 §:n mukaan tätä lakia sovelletaan hallintolainkäyttöasian käsittelyyn ja oikeudenkäyntiasiakirjoihin hallintotuomioistuimissa. Mitä tässä laissa säädetään hallintotuomioistuimesta, koskee myös muutoksenhakuasioita käsittelemään perustettua lautakuntaa silloin, kun asian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu.

Saman pykälän 2 momentin 4 kohdan mukaan asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa oikeudenkäyntiasiakirjoista siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja 15 §:ssä tarkoitetusta hallintotuomioistuimen neuvottelusta.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:n mukaan hallintotuomioistuimen neuvottelu toimitetaan asianosaisten ja yleisön läsnä olematta. Neuvottelun sisältö on pidettävä salassa. Salassapitoaika on 80 vuotta asian vireilletulosta tuomioistuimessa.

Hallituksen esityksen (HE 12/2006) perustelujen mukaan salassapidon piiriin kuuluvat myös tuomioistuimen sivutoimisten asiantuntijajäsenten kannanotot. Tällaisia jäseniä ovat esimerkiksi lääkärijäsenet.

Muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n vaatimus koski käsittelymuistiossa olevien muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen merkintöjen toimittamista hänelle. Lääkärijäsenen merkinnät ovat käsittelymuistion ei-julkisessa osassa ja kuuluvat salassa pidettävään tuomioistuimen neuvotteluun. Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 2 momentin 4 kohdan ja 15 §:n perusteella tietoja hallintotuomioistuimen neuvottelusta ei voida antaa, koska neuvottelun sisältö on pidettävä salassa 80 vuotta asian vireilletulosta.

Asiasanat

Julkisuus

Sivu päivitetty viimeksi 21.10.2011 12.17