Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Vuosityöansio

Antopäivä: 14.1.2010

A:n ansiot ovat vuosina 2003-2008 kertyneet osa-aikaisesta työstä hänen tehdessään lyhennettyä työaikaa ja pelkkää päivätyötä sekä pitämällä virkavapaita lastenhoidon järjestämiseksi. Lyhennetty työaika on liittynyt osaksi lakisääteiseen oikeuteen työajan lyhennykseen lastenhoidollisten ja lasten koulun aloittamiseen liittyvien syiden vuoksi. Hän on tehnyt normaalia työtä ilman työajan lyhennyksiä 13.10.2008 alkaen. Työtapaturma on sattunut 10.12.2008. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että aiemmasta lakisääteisestä hoitovapaaoikeudesta ja siihen liittyvästä osa-aikaisesta työstä johtuvaa alhaisempaa ansiotasoa ei voida pitää vuosityöansion perusteena silloin, kun tämä poikkeuksellinen oikeus työajan lyhennykseen on jo päättynyt ja normaaliin kokoaikaiseen työaikamuotoon on palattu. Kun nyt esitetyn selvityksen mukaan A on ennen tapaturmaa 13.10.2008 alkaen aloittanut kokoaikaisen työn, hänen vuosityöansionsa on määrättävä sen mukaan, mitä hän tässä kokoaikatyössä vuoden pituisen ajanjakson kuluessa olisi todennäköisesti saanut. Tapla 963/2009 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on myöntänyt A:lle päivärahaa 25.000 euron suuruisen vuosityöansion mukaan. Ottaen huomioon A:n aikaisempi ansiohistoria vuosilta 2003-2008 vakuutuslaitos on katsonut, ettei vuosityöansiota voida määrittää työnantajan ilmoittamista ansioista, vaan se on tapaturmavakuutuslain 28 §:n 2 momentin mukaan arvioitava aikaisempien vuosien ansiotason perusteella. Vakuutuslaitos on arvioinut vuosityöansioksi 25.000 euroa.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati vuosityöansion korottamista. Hänen varsinainen palkkansa on 2.109,89 euroa kuukaudessa eli vuodessa 25.318,68 euroa. Jo hänen peruspalkkansa ilman työvuorolisiä, lomarahoja ynnä muita on enemmän kuin vakuutuslaitoksen laskema vuosipalkka. Hän toteaa, että useampana aikaisempana vuotena hänen palkkatasonsa oli poikkeuksellisen alhainen, nyt se on normaali. Aikaisemmat vuodet sisältävät vuorotteluvapaata, palkattomia virkavapaita, nelipäiväistä viikkoa ja tavallista työaikaa ilman vuorotyölisiä. Koska hänen lapsensa on mennyt jo kolmannelle luokalle, on esimerkiksi oikeus lyhennettyyn työaikaan päättynyt. Hän on 13.10.2008 työt aloitettuaan ilmoittanut tekevänsä taas normaalisti kolmivuorotyötä ja täyspitkää työaikaa. P kertoo, että ajanjaksolla 13.10.2008-15.2.2009 hän on pyhä-, yö-, lauantai- ja iltatyöstä ansainnut yhteensä 3.960 euroa. Vuorotyölisien määrä on yhteensä siis 11.880 euroa vuodessa. Laskemalla peruspalkka ja vuorotyölisät yhteen saadaan 37.198,68 euroa. Tästä summasta puuttuvat vielä lomarahat. Oikea arvio vuosipalkasta on P:n mukaan noin 39.198,68 euroa.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo P:n vuosityöansion valituksenalaisella päätöksellä oikein määrätyksi 25.000 euron suuruiseksi. Tapaturman sattumisen jälkeisiä ansioita ei oteta huomioon vuosityöansiota määrättäessä.

Vakuutuslaitoksen lisälausunto

Vakuutuslaitos katsoo aiheelliseksi osittain muuttaa kantaansa vuosityöansiota koskevassa valituksenalaisessa asiassa. Aiemmasta poiketen vakuutuslaitos myöntää vuosityöansioon perustuvan päivärahakorvauksen 29.000 euron suuruisen vuosityöansion mukaan. Vakuutuslaitos katsoo, ettei A:n vuosityöansiota voida kyseisessä tapauksessa määrittää tapaturmavakuutuslain 28 §:n 1 momentin perusteella, koska nykyansioihin liittyvistä vuorotyölisistä tai muista vastaavista säännöllisistä tapaturman sattumishetken työansioista ei ole voitu esittää luotettavan tarkkaa selvitystä ottaen lisäksi huomioon, että valituksen oheen liitetyn työvuorolistan mukaan A:n työtapaturman sattumispäivä on ollut hänelle vapaapäivä. Vuorotyölisien määrä on arvioitu myös työnantajalta saadussa tapaturmailmoituksessa. Vakuutuslaitos katsoo, että asiassa esitetyt selvitykset huomioon ottaen vuosityöansio on arvioitava tapaturmavakuutuslain 28 §:n 2 momentin perusteella 29.000 euron suuruiseksi.

Muutoksenhakulautakunnan hankkima lisäselvitys

Muutoksenhakulautakunta on pyytänyt työnantajalta selvitystä A:n työansioista 13.10.-9.12.2008.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutusyhtiön suorittamaan A:lle päivärahakorvauksen 36.138 euron vuosityöansion perusteella.

Perustelut

A on 10.12.2008 vahingoittunut, kun potilas on hyökännyt hänen kimppuunsa. Tapaturmailmoituksen mukaan A työskentelee  mielisairaanhoitajana. Työsuhteen alkamispäiväksi on merkitty 16.5.1985. Tapaturmailmoituksen mukaan työnantaja on maksanut A:lle sairausajan palkkaa 11.12.-31.12.2008 yhteensä 1.448,34 euroa. A:n palkka tapaturman sattuessa on ollut 2.109,98 euroa kuukaudessa. Sunnuntai-, lauantai-, ilta- ja yölisiä on keskimäärin 193,09 euroa kuukaudessa.

Työnantajan 5.2.2009 päivätyn selvityksen mukaan A:n ansiot 10.12.2007-9.12.2008 ovat olleet 14.678,24 euroa. Lomaraha on 1.484,66 euroa. A on saanut palkankorotuksen 1.2.2008 alkaen 69,73 euroa kuukaudessa ja 1.9.2008 alkaen 43,51 euroa kuukaudessa. Työnantajan ilmoituksen mukaan A on ollut palkatta poissa työstä 18.2.-20.2.2008, 17.3.-30.4.2008 ja 12.5.-10.8.2008. Palkattomien poissaolojen syynä ovat olleet yksityisasiat.

Verotustietojen mukaan A:n ansiotulot ovat olleet 16.166,40 euroa vuonna 2003, 16.532,60 euroa vuonna 2004, 16.424,79 euroa vuonna 2005, 19.629,01 euroa vuonna 2006 ja 24.236,76 euroa vuonna 2007.

Osastonhoitajan 30.6.2009 päivätyn lausunnon mukaan A:lla on kolme lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 1992, 1994 ja 1999. A on ylihoitajan suostumuksella saanut tehdä lyhennettyä työaikaa, pelkkää päivätyötä ja pitää virkavapaita niin kuin lastenhoidon järjestelyjen takia on parhaaksi katsonut vuosina 2001 – 2008. A on ilmoittanut kesällä 2008, että hän alkaa tehdä normaalia kolmivuorotyötä ilman työajan lyhennyksiä palattuaan virkavapaalta 13.10.2008. A on tehnyt normaalia kolmivuorotyötä siitä asti ja tekee edelleen.

Palkkatodistuksen 24.11.2009 mukaan A:n veronalainen ansio 13.10.-9.12.2008 on ollut 5.589,38 euroa. Vuoro/kausilisiä on ollut 1.573,80 euroa. Palkkatodistuksen mukaan vuoro- ja kausilisät sisältyvät veronalaiseen ansioon.

Tapaturmavakuutuslain 28 §:n 1 momentin mukaan vuosityöansiona pidetään työansiota, jonka työntekijä tapaturman sattuessa saamansa työansion mukaan olisi vuoden pituisen ajanjakson kuluessa todennäköisesti saanut.

Tapaturmavakuutuslain 28 §:n 2 momentin mukaan, jos työntekijän työansio tapaturman sattuessa on poikkeuksellisesta syystä korkeampi tai alhaisempi kuin hänen vakiintunut ansiotasonsa, arvioidaan vuosityöansio hänen vakiintuneen ansiotasonsa mukaan.

Muutoksenhakulautakunta totesi, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:n ansiot ovat vuosina 2003-2008 kertyneet osa-aikaisesta työstä hänen tehdessään lyhennettyä työaikaa ja pelkkää päivätyötä sekä pitämällä virkavapaita lastenhoidon järjestämiseksi. Lyhennetty työaika on liittynyt osaksi lakisääteiseen oikeuteen työajan lyhennykseen lastenhoidollisten ja lasten koulun aloittamiseen liittyvien syiden vuoksi. A on kesällä 2008 ilmoittanut työnantajalle alkavansa tehdä normaalia kolmivuorotyötä ilman työajan lyhennyksiä hänen palattuaan virkavapaalta 13.10.2008.

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että aiemmasta lakisääteisestä hoitovapaaoikeudesta ja siihen liittyvästä osa-aikaisesta työstä johtuvaa alhaisempaa ansiotasoa ei voida pitää vuosityöansion perusteena silloin, kun tämä poikkeuksellinen oikeus työajan lyhennykseen on jo päättynyt ja normaaliin kokoaikaiseen työaikamuotoon on palattu. Kun nyt esitetyn selvityksen mukaan A on ennen tapaturmaa 13.10.2008 alkaen aloittanut kokoaikaisen työn, hänen vuosityöansionsa on määrättävä sen mukaan, mitä hän tässä kokoaikatyössä vuoden pituisen ajanjakson kuluessa olisi todennäköisesti saanut.

Ottaen huomioon A:n ansiot ennen tapaturmaa 13.10.-9.12.2008 muutoksenhakulautakunta katsoi, että hänen vuosityöansionaan on pidettävä 36.138 euroa. A:n työansiot mainitulla ajalla eli 5.589,38 euroa on korotettu vuositasolle ja näihin ansioihin on lisätty laskennallinen lomaraha, jolloin vuosityöansioksi saadaan 36.138 euroa.

Asiasanat

Vuosityöansio

Sivu päivitetty viimeksi 5.3.2024 13.47