Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Ammattitaudin ilmenemisaika

Antopäivä: 21.4.2011

B:llä oli todettu ammattitautina asbestipölyn aiheuttama keuhkotauti, asbestoosi, joka on ilmennyt 4.7.1995. Keuhkosyöpää pidetään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jo korvatun asbestoosin seurauksena ja täten saman ammattitaudin osana. Keuhkosyövän  ilmenemisajankohdaksi vahvistettiin 4.7.1995. TapLa 4468/2010 

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos on ilmoittanut, että ammattitaudin ilmenemispäivä on 2.11.2007. Vakuutuslaitos on maksanut päivärahaa ajalta 3.11.2007 – 30.5.2008.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati B:n kuolinpesän puolesta ammattitaudin ilmenemispäivän muuttamista. B:llä on todettu asbestoosidiagnoosi sairaalassa vuonna 1995, joten ilmenemisvuoden tulee olla 1995. Asbestoosidiagnoosin jälkeen sairaus on edennyt keuhkosyöväksi.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos on antanut vastineensa. Vakuutuslaitos katsoo, että keuhkosyövän ilmenemisajankohta on 2.11.2007, jolloin keuhkosyöpäkasvainlöydös on todettu HRCT-tutkimuksessa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi keuhkosyövän ilmenemispäiväksi 4.7.1995.

Perustelut

B:llä on 4.7.1995 ilmennyt asbestipölyn aiheuttama keuhkotauti, asbestoosi, joka on katsottu korvattavaksi ammattitaudiksi.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta oli 4.3.2010 antamallaan päätöksellä ilmoittanut, että B:llä oli asbestialtistuksesta aiheutuneina ammattitauteina paitsi asbestipölyn aiheuttama keuhkotauti, asbestoosi, niin myös keuhkosyöpä. Vakuutuslaitoksen tulee suorittaa lainmukainen korvaus myös keuhkosyövän osalta. Muutoksenhakulautakunta on katsonut, että B:n kuolema 30.5.2008 on aiheutunut ammattitaudista.

B:lle oli 2.11.2007 tehty HRCT-tutkimus, jolloin löydöksenä on todettu kookkaita emfyseemabulleja sekä lisäksi aktuellina muutoksena vasemmassa alalohkossa kookas infiltraatti, joka on herättänyt tuumoriepäilyn. Bronkoskopia on tehty 23.11.2007. Löydöksenä on ollut vasemmalla ylälohkon suulla selkeä tuumorimuutos. Diagnoosiksi on asetettu vasemman keuhkon ylälohkon pienisoluinen keuhkosyöpä.

Pölykeuhkosairauksien asiantuntijaryhmän kokouksen 28.10.2009 mukaan kuvantamistutkimuksissa on todettu keuhkojen HRCT-tutkimuksissa lievää keuhkofibroosia vuonna 1995, joka on vähitellen lisääntynyt, ollen vuonna 2007 luokkaa 3. Asiantuntijaryhmä on päätynyt pitämään todettua keuhkofibroosia todennäköisimmin asbestoosina. Näin ollen asiantuntijaryhmä on katsonut, että todettu keuhkosyöpä on korvattava ammattitauti.

Sovelletut säännökset ja oikeuskäytäntö

Asetuksen 3 §:n tarkoittamien kemiallisten tekijöiden 33 kohdassa on mainittu mineraalipölyt ja tyypillisinä sairauden muotoina kvartsi- ja asbestipölyjen aiheuttamat keuhkosairaudet (pneumokonioosit); asbestin aiheuttama keuhkosyöpä ja mesoteliooma sekä pölykeuhkosairauksien jälkiseuraukset hengitys- ja verenkiertoelimissä.  
Ammattitautilain 3 §:n mukaan ammattitaudin ilmenemishetkenä pidetään, jollei erityisistä syistä muuta johdu, sitä ajankohtaa, jona sairastunut henkilö ensimmäisen kerran hakeutui lääkärin tutkittavaksi silloin tai myöhemmin ammattitaudiksi todetun sairauden johdosta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan keuhkosyöpää pidetään jo korvatun asbestoosin seurauksena ja täten saman taudin osana. Jos aikaisemmin korvattavaa asbestoosia sairastava sairastuu keuhkosyöpään, ei syövälle vahvisteta uutta ilmenemisaikaa.

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella B:llä oli todettu ammattitautina asbestipölyn aiheuttama keuhkotauti, asbestoosi, joka on ilmennyt 4.7.1995. Keuhkosyöpää pidetään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jo korvatun asbestoosin seurauksena ja täten saman ammattitaudin osana. Koska B:llä oli jo todettu ammattitautina korvattava asbestoosi, ei keuhkosyövälle vahvisteta uuttaa ilmenemisaikaa. Näin ollen keuhkosyövän ilmenemispäiväksi oli katsottava 4.7.1995.

Sivu päivitetty viimeksi 5.3.2024 13.24