Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Korvaus tutkimuskuluista

Antopäivä: 3.3.2011

Koska A:lla ei ole todettu korvaukseen oikeuttavaa ammattitautia, oikeutta ansionmenetyskorvaukseen ammattitautitutkimusten ajalta ei ole. Tapaturmavakuutuslain nojalla työkyvyttömyys korvataan vain, jos se on aiheutunut ammattitaudista. Ammattitautitutkimusten ajalta aiheutuvaa työkyvyttömyyttä ei ole säädetty korvattavaksi. TapLa 3877/2010 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on 5.8.2010 antamallaan päätöksellä ilmoittanut, että A:lle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, koska kysymyksessä ei ole ammattitauti. Tutkimukset eivät ole osoittaneet, että hänellä todetut hengitystieoireet olisivat aiheutuneet hänen työpaikkansa fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä. Ammattitautiepäilyn selvittämiseksi on tehty tarpeelliset tutkimukset. Tämän johdosta ammattitautiepäilyn jatkotutkimukset eivät enää ole tarpeen. Vakuutuslaitos on pyytänyt toimittamaan sille tutkimuskuluista alkuperäiset laskut tai kuitit, mikäli A:lle on aiheutunut sellaisia tutkimuskuluja, jotka ovat ammattitautiasian selvittämisen vuoksi olleet välttämättömiä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A hakee muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen ja vaatii maksamaan hänen työnantajalleen sairausajan palkkaa ammattitautitutkimusten ajalta. Hän vetoaa siihen, että vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan ammattitaudin selvittämisestä aiheutuneet kulut lääkärintutkimuksesta ja työntekijän sairauden työperäisyyden selvittämiseen tarvittavien työolosuhdetietojen hankkimisesta korvataan, vaikka vamma tai sairaus ei osoittaudukaan korvattavaksi ammattitaudiksi.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että valitus tulisi hylätä. Se toteaa, että ansionmenetyskorvausta ei voida maksaa ammattitautitutkimusten ajalta, koska A:lla ei ole todettu korvaukseen oikeuttavaa ammattitautia.

Lisäselvitys

Muutoksenhakulautakunnalle on toimitettu sähköpostitse 15.10.2010 A:n työnantajan vastine, jonka mukaan asiassa ei ole vaadittu lainkaan korvausta A:n ansionmenetyksestä, koska hänelle ei ole asiassa aiheutunut ansionmenetystä. Vaatimus ja valitus koskee tutkimusten työnantajalle aiheuttamia kuluja eli sairausajan palkkaa. Kyseessä on siten aivan samanlainen sairauden selvittämisen aiheuttama kulu kuin esimerkiksi sairaalamaksu tai lääkärinpalkkio. Täten se tulee korvata vakuutuksen perusteella.

Vakuutuslaitos katsoo, että uusi selvitys ei anna aihetta muuttaa kantaa, jonka se on esittänyt aikaisemmassa lausunnossaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Tosiseikat

A työskentelee laattamiehenä. Hänellä on ollut hengitystieoireita, joita on epäilty työperäisiksi. Hän on ollut työterveyslääkärin lähettämänä tutkimuksissa Työterveyslaitoksen ammattitautipoliklinikalla ajalla 4.3.-6.4.2010. Tutkimuksista kirjoitetun 27.4.2010 päivätyn E-lääkärinlausunnon mukaan tutkimuksissa laboratoriokokeissa todettiin kokonais-IgE ja kissan hilseelle spesifinen IgE olevan voimakkaasti koholla. Ihopistokokeissa todettiin atopiaan sopien välittömät allergiat eläimille ja lehtipuille. Epoksihartsi- ja amiinisarja olivat kielteiset. Keuhkojen toimintakokeissa uloshengityksen typpioksidipitoisuus oli koholla sopien eosinofiiliseen tulehdukseen. Bronkodilataatiotutkimuksessa on tapahtunut osittaista, ei merkitseväasteista, paranemista. PEF-työpaikkaseurannassa 12.3.-1.4.2010 on ollut toistuvaa merkitsevää vuorokausivaihtelua erityisesti työpäivinä, mutta myös yhtenä vapaapäivänä. Työpaikka-PEF-seu¬ran¬nan perusteella on varmistunut astmadiagnoosi. Perustellun ammattiastmaepäilyn vuoksi osastotutkimukset on katsottu aiheellisiksi. A:lle on suositeltu osastotutkimuksiin asti epoksi- ja amiinituotteille altistumisen välttämistä. Jotta hän olisi altistuskoekelpoinen, hänelle on suositeltu kahden viikon sairauslomaa ennen osastotutkimuksia. 17.5.2010 päivätyn A-lääkärintodistuksen mukaan A on ammattitautitutkimuksissa Työterveyslaitoksella 31.5.2010 alkaen.

A on ollut tutkimuksissa Työterveyslaitoksen potilasosastolla 31.5.-7.6.2010. Tutkimuksista kirjoitetun 21.6.2010 päivätyn E-lääkärinlausunnon mukaan altistustutkimuksissa ei ole tullut esiin epoksialtistuksessa merkitsevää FEV1-PEF-laskua kontrolliin verrattuna. Sekä kontrolli- että epoksialtistuksen aikana A:lle on esiintynyt ärsytysoiretta. Ammattiastmaan viittaavaa ei ole todettu. Hänelle on kirjoitettu sairauslomaa tutkimusten ajalle 31.5.-7.6.2010.

Sovelletut säännökset

Ammattitautilain 1 §:n 1 momentin mukaan ammattitaudilla tarkoitetaan sairautta, joka työssä todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä.
Ammattitautilain 3 §:n 1 momentin mukaan korvausvelvollisuudesta, korvauksesta ja korvausasioiden käsittelystä on voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa on säädetty

Tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin nojalla työntekijälle korvataan työtapaturman aiheuttamaksi epäillystä vammasta tai ammattitaudin selvittämisestä aiheutuneet perustellut ja tarpeelliset kulut lääkärintutkimuksesta, vaikka vamma tai sairaus ei osoittaudukaan korvattavan työtapaturman aiheuttamaksi tai korvattavaksi ammattitaudiksi.

Tapaturmavakuutuslain 17 §:n 1 momentin mukaan päivärahaa suoritetaan siihen saakka, kunnes tapaturmasta aiheutunut vamma tai sairaus on parantunut, kuitenkin enintään yhden vuoden ajan tapaturmapäivästä lukien. Päivärahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijän kyky tehdä työtään on alentunut vähintään 10 %.

Johtopäätökset

A:llä ei ole Työterveyslaitoksella tehdyissä tutkimuksissa todettu ammattitautina korvattavaa sairautta. Tehtyjen immunologisten testien ja spesifisten hengitystiealtistuksien perusteella A:n hengitystieoireilua ei ole voitu osoittaa työperäiseksi. Näin ollen hänellä ei ole oikeutta korvaukseen ammattitautina.
Perustellun ammattitautiepäilyn johdosta A:lla on oikeus saada korvaus ammattitaudin selvittämisestä aiheutuneista perustelluista ja tarpeellisista lääkärintutkimuskuluista. Vakuutuslaitos on tältä osin pyytänyt A:ta toimittamaan tutkimuskuluista alkuperäiset laskut tai kuitit.

Koska A:lla ei ole todettu korvaukseen oikeuttavaa ammattitautia, oikeutta ansionmenetyskorvaukseen ammattitautitutkimusten ajalta ei ole. Tapaturmavakuutuslain nojalla työkyvyttömyys korvataan vain, jos se on aiheutunut ammattitaudista. Ammattitautitutkimusten ajalta aiheutuvaa työkyvyttömyyttä ei ole säädetty korvattavaksi. Näin ollen myöskään A:n työnantajalle ei korvata työnantajan A:lle ammattitautitutkimusten ajalta maksamaa sairausajan palkkaa.

Sivu päivitetty viimeksi 5.3.2024 13.17