Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Työstä johtuvat olosuhteet

Antopäivä: 21.2.2011

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n tapaturma, joka oli sattunut luennointimatkalla kävelyllä,  oli  sattunut vapaa-ajalla, joten tapaturman ei voida katsoa sattuneen tapaturmavakuutuslain 4 §:ssä tarkoitetussa työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. TL 3515/2010 

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on ilmoittanut, että A:lle ei voida myöntää tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia. Kerrottu tapaturma ei ole sattunut työssä eikä muutenkaan tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa, vaan virallisen ohjelman ulkopuolella, joka on luettava vapaa-ajaksi. Kuvattu tapahtuma ei olisi lääketieteellisinkään perustein tapaturmavakuutuslain nojalla korvattava. Tässä tapauksessa kyseessä ei olisi myöskään muun vamman tai sairauden olennainen paheneminen.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii päätöksen muuttamista ja tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista akillesjänteen repeämisen vuoksi. A kertoo, että opetuksen virallinen ohjelma on alkanut vasta iltapäivällä. Kyse on ollut opiskelijoille suunnatusta roolipelistä, jossa on harjoiteltu oikeudenkäyntitilanteita sekä tuomioistuinsovittelutilanteita. Opettajien tehtävänä on kuitenkin ollut päivän aikana valmistella harjoitukset. Hän on ollut aamupäivällä kävelemässä majoituspaikkaan valmistelemaan roolipeliharjoituksia, kun tapaturma on tapahtunut. Näin ollen kyse on ollut työtehtäviin liittyvästä matkasta/tilanteesta. Työtehtäviä ei voida rajoittaa vain opiskelijoiden roolipelin ohjaamiseen, vaikka työtehtäviksi on katsottava myös näiden harjoitusten valmistelu. Vaikka opiskelijoilla oli aamupäiväohjelman mukaan vapaa-aikaa, on opettajan toki täytynyt valmistautua silloin opetukseen. Seminaarin luonne on ollut lisäksi sellainen, että opettajat ovat olleet opiskelijoiden käytettävissä tarpeen vaatiessa, kun nämä ovat valmistautuneet suoritukseensa. Hän ei ole myöskään itse poistunut majoitusalueelta.
Oikeuskäytännössä (KKO:1956 II-42, KKO:1967 II-34) on katsottu, että esimerkiksi matka työmaamajoituksesta hakemaan ruokaa on ollut tapaturmavakuutuslain 4 §:n mukainen tapaturma. Muutoksenhakuun on liitetty kaksi artikkelia.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos on antanut vastineen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Tosiseikat ja tapahtumatiedot

Tapaturmailmoituksen mukaan A on ollut luennointimatkalla. Lauantaina 23.1.2010 kello 10 hän on ollut aamulla kävelyllä ja astunut lumen alla olevaan kuoppaan. Akillesjänne on revennyt uudelleen. Tapaturmapäivänä työn on pitänyt alkaa kello 14 ja päättyä kello 21. Antamassaan selvityksessä A on kertonut, että kävellessä hän on astunut lumen alla olevaan kuoppaan.
Työmatkan ohjelman  mukaan lauantaina 23.1.2010 vapaa-aikaa on ollut kello 16 saakka. Kello 15 on alkanut ylimääräinen vastaanotto ja kello 16 on alkanut väittelytapausten viimeistely opettajan kanssa.

Sovelletut säännökset ja oikeuskäytäntö

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: 1) työssä; 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin; tai c) hänen ollessaan työnantajan asioilla.
Silloin kun tapahtumien kulusta on esitetty toisistaan poikkeavia selityksiä, oikeuskäytännössä on pidettävä todennäköisimpänä selityksenä sitä, joka on esitetty ennen valituksenalaista päätöstä.

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoo, että A:lle 23.1.2010 aiheutunut tapaturma ei ole sattunut tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaisella tavalla työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Tapaturmailmoituksen mukaan A:n akillesjänne on repeytynyt uudelleen, kun hän on ollut aamulla kello 10 kävelyllä ja astunut lumen alla olevaan kuoppaan. Luentomatkan ohjelmassa on merkitty vapaa-aikaa kello 16 saakka ja tapaturmailmoitukseen on merkitty, että tapaturmapäivänä työn on pitänyt alkaa kello 14. A on kertonut olleensa kävelemässä majoituspaikkaan valmistelemaan opiskelijoille suunnattua roolipeliä vasta muutoksenhakuilmoituksessa. Edellä mainittuun oikeuskäytäntöön viitaten muutoksenhakulautakunta pitää todennäköisempänä tapahtumankuvausta, joka on esitetty tapaturmailmoituksessa ja A:n omassa selvityksessä. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että A:n tapaturma on sattunut vapaa-ajalla, joten tapaturman ei voida katsoa sattuneen tapaturmavakuutuslain 4 §:ssä tarkoitetussa työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta korvaukseen tapaturmavakuutuslain perusteella.
A:n asia poikkeaa siinä määrin hänen viittaamistaan korkeimman oikeuden ratkaisuista, että niitä ei voida rinnastaa hänen tapaukseensa.

Asiasanat

Työstä johtuvat olosuhteet

Sivu päivitetty viimeksi 22.3.2024 16.33