Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Monimuotoinen alueellinen kiputila (CRPS) korvattiin tapaturman seurauksena

Antopäivä: 19.1.2012

A oli 4.3.2011 sattuneessa tapaturmassa saanut vasempaan jalkaterään kohdistuneen ruhjevamman, joka on ollut lievä vamma. Lääketieteellisen tietämyksen mukaan tämän alueen lieväkin ruhjevamma voi kuitenkin johtaa niin kutsuttuun CRPS-kiputilaan ja tällainen A:lla oli kuvattu sairaalan fysiatrian poliklinikan sairauskertomustiedoissa 26.7.2011. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tätä kiputilaa voitiin pitää 4.3.2011 sattuneen tapaturman todennäköisenä seurauksena ja siten tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen oikeuttavana vammana. Tamla 3112/2011

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos on ilmoittanut, että A:lle ei enää makseta korvausta sairaanhoitokuluista eikä työkyvyttömyydestä 24.5.2011 jälkeen. Päätöksen mukaan maksusitoumusta uuteen vasemman jalkaterän magneettitutkimukseen ei anneta. Asiassa esitettyjen selvitysten perusteella vakuutuslaitos on katsonut, että A:n vasemman jalkaterän oireilun aiheuttama sairaanhoidon ja tutkimuksen tarve sekä työkyvyttömyys 24.5.2011 jälkeen eivät todennäköisesti pääasiallisesti ole seurausta ja syy-yhteydessä 4.3.2011 sattuneeseen työtapaturmaan, vaan kysymyksessä on enempi sattuneesta tapaturmasta riippumaton muu vasemman jalkaterän pitkittynyt sairausperäinen oireilu, joka ei enää 24.5.2011 jälkeen oikeuta tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen. Vakuutuslaitos on todennut, että A:lla ei 5.5.2011 tehdyssä vasemman jalkaterän magneettitutkimuksessa ole todettu tapaturmaperäisiä vammalöydöksiä. A:lle 24.5.2011 suositellun uuden vasemman jalkaterän magneettitutkimuksen vakuutuslaitos ei ole katsonut olevan tarpeen 4.3.2011 sattuneen tapaturman seurauksena syntyneen vamman hoidon kannalta. Tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin mukaisia korvausasian tutkimus- tai selvittelykuluja vakuutuslaitos ei ole katsonut aiheutuneen 24.5.2011 jälkeen.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A haki muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen. Hän vaati tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta myös 24.5.2011 jälkeen. A vetosi siihen, että hän on loukannut vasemman jalkateränsä työssä ollessaan 4.3.2011, jolloin potilastilanteessa geriatrinen tuoli on rullannut hänen koko vasemman jalkateränsä yli siten, että metatarsaalialue on painunut ja turvonnut. Hänen toipumisensa tapaturmasta on pitkittynyt eikä tilanne ole menossa parempaan suuntaan, vaan vasemman jalkaterän kipu jatkuu edelleen hankala-asteisena ja herättää myös yöllä. Koko jalkaterässä esiintyy kosketusarkuutta. Vasen jalkaterä on myös oikeata viileämpi ja fysioterapiassa on kiinnitetty huomioita poikkeavaan hikoiluun sekä värin vaihteluun. Pitkittyneen kiputilan johdosta hän on joutunut syömään varsin runsasta ja vahvaa kipulääkitystä. Ortopedi on katsonut suhteellisen pienen vamman jälkeen ilmaantuneiden voimakkaiden oireiden johtuvan sympaattisesta refleksidystrofiasta, minkä ylilääkäri on katsonut ilmeisimmin johtuvan työtapaturman aiheuttamasta vammasta. Lääketieteellisen selvityksen perusteella on selvää, että refleksidystrofia ja siitä aiheutunut työkyvyttömyys ovat syy-yhteydessä 4.3.2011 sattuneeseen työtapaturmaan. Myös työtapaturmasta johtuvat tutkimus- ja hoitokulut on korvattava 24.5.2011 jälkeen.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että asiassa ei ole esitetty sellaista uutta olennaista tietoa, joka aiheuttaisi muutosta vakuutuslaitoksen kantaan. Vakuutuslaitos ilmoitti, että korvattavaksi on katsottu 4.3.2011 sattuneen tapaturman seurauksena lievä vasemman jalkaterän ruhje 24.5.2011 saakka. Tapaturmavammasta johtuva työkyvyn alentuma on alle 10 % 24.5.2011 jälkeen. Vakuutuslaitos ilmoitti maksaneensa tapaturman seurauksena sairaanhoitokuluja 24.5.2011 saakka. Vakuutuslaitos katsoi ruhjevamman osuuden riittävästi korvatuksi 24.5.2011 mennessä. Perusteita tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen maksamiselle ei ole enää 24.5.2011 jälkeen. Tapaturmavakuutuslain edellyttämää todennäköistä syy-yhteyttä ei ole. Vasemman jalkaterän magneettitutkimuksessa 5.5.2011 ei ole todettu mitään tapaturmaperäistä tai muuta poikkeavaa. Kliinisessä tutkimuksessa ensikäynnillä 5.3.2011 on todettu muutama pieni mustelma jalkaterässä. Tapaturmavakuutuslain korvauskäytäntö CRPS:n eli monimuotoisen alueellisen kipuoireyhtymän osalta ei täyty. Lääkärinlausunnoissa on mainittu sympaattinen refleksidystrofia (SRD, alueellinen kipuoireyhtymä). Yleisen lääketieteellisen tiedon perusteella vakuutuslaitos totesi, että SRD:n diagnostisina kriteereinä on vamma tai sairaus, joka on johtanut raajan immobilisaatioon (liikkumattomaksi asettaminen), kipuoire alkaa tyypillisesti viikkojen kuluttua vammasta. Tässä tapauksessa ei immobilisaatiota ole ollut ja kipu on alkanut heti. Näiltä osin eivät SRD:n diagnostiset kriteerit täyty. Vakuutuslaitos katsoi, että kyse ei ole muun kuin työtapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden olennaisesta pahenemisesta 24.5.2011 jälkeen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen vasemman jalkaterän ruhjevamman aiheuttaman CRPS-kiputilan johdosta sekä työkyvyttömyydestä ja sairaanhoito- ja tutkimuskuluista 24.5.2011 jälkeenkin, tässä vaiheessa 30.11.2011 saakka.

Perustelut

A on 4.3.2011 hoitajan työssään nostanut toisen hoitajan kanssa potilasta G-tuolista sänkyyn ja siirtänyt samalla G-tuolia sivuun, jolloin tuoli on rullannut hänen vasemman jalkansa päältä. Lääkärin vastaanotolla 5.3.2011 vasemmassa jalkaterässä on todettu muutama pieni mustelma. Vasemman nilkan ja jalkaterän röntgentutkimuksessa ei ole todettu traumaattisia muutoksia. Sittemmin A:n vasemman jalkaterän kipu on pitkittynyt. Vasemman jalkaterän magneettitutkimuksessa 5.5.2011 ei ole nähty kudosvaurioita.

Lääkärinlausunnossa 24.5.2011 on todettu, että tilanne ei ole menossa parempaan suuntaan, kipu on hankala-asteinen, A astuu varpailla. Lääkärinlausunnon 30.5.2011 mukaan kysymyksessä on ilmeisesti sympaattinen refleksidystrofia -tilanne, voimakas oire suhteellisen pienen vamman jälkeen. A:n molemmat jalat ja nilkat on röntgenkuvattu, mutta puolieroa, osteoporoosia tai luustomuutoksia ei ole todettu.

Sairaalan fysiatrian poliklinikan sairauskertomusmerkintöjen 26.7.2011 mukaan kysymyksessä on tapaturman jälkeinen pitkittynyt kiputila ja anamneesi viittaa CRPS-oireyhtymään, joka tällä hetkellä näyttää lähteneen paranemaan.

Lääkärinlausunnon 24.8.2011 mukaan A:n vasemman jalkapohjan tunto on herkistynyt ja nailonlangalla pistely tuntuu kipuna. Keskeltä jalkaterää ja myös jalkaterän päältä tulee kipureaktio, joka on aivan erilainen kuin oikealla puolella. Kipu tuntuu koko jalassa lonkkaan asti. Sairaalan fysiatrian poliklinikan sairauskertomusmerkintöjen 3.10.2011 mukaan A:n kävely on sujuvaa ja ontumatonta. Seistessä hän pystyy varaamaan kummallekin jalalle. Kantapääkävelyssä on vasemmalla aristelua. Kosketustunto vasemmassa jalassa on erilainen. Vasemmassa jalassa on vain hieman turvotusta. Tilanteen on todettu toiminnallisesti kääntyneen parempaan suuntaan, mutta etenkin kipuhaitta on edelleen merkittävä. A:n sairauslomaa on esitetty jatkettavaksi marraskuun 2011 loppuun saakka.

Sovelletut säännökset ja oikeuskäytäntö

Tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla työntekijällä on oikeus saada tämän lain mukaista korvausta häntä kohdanneen työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta. Vamma tai sairaus katsotaan oikeuskäytännössä tapaturman aiheuttamaksi, jos tapaturman ja vamman tai sairauden välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-seuraussuhde.

Syy-yhteyden todennäköisyyden arviointi perustuu lääketieteelliseen tutkimustietoon ja kokemusperäiseen lääketieteelliseen tietämykseen vammojen ja sairauksien syntymekanismeista. Kussakin yksittäistapauksessa ratkaisevia tekijöitä syy-yhteyden arvioinnissa ovat tapaturman vammamekanismi, tapaturman jälkeen alkuvaiheen lääkärintutkimuksissa todetut kliiniset löydökset ja sairauskertomuksissa esitetyt tilankuvaukset sekä kuvantamistutkimuksissa todetut löydökset.

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A on 4.3.2011 sattuneessa tapaturmassa saanut vasempaan jalkaterään kohdistuneen ruhjevamman, joka on ollut lievä vamma. Alueen mustelmat ovat olleet pienet eikä magneettikuvauksessa 5.5.2011 ole nähty kudosvaurioita. Lääketieteellisen tietämyksen mukaan tämän alueen lieväkin ruhjevamma voi kuitenkin johtaa niin kutsuttuun CRPS-kiputilaan ja tällainen A:lla on kuvattu sairaalan fysiatrian poliklinikan sairauskertomustiedoissa 26.7.2011. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että tätä kiputilaa voidaan pitää 4.3.2011 sattuneen tapaturman todennäköisenä seurauksena ja siten tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen oikeuttavana vammana. Muutoksenhakulautakunta totesi lisäksi, että asiakirjoissa mainittu sympaattinen refleksidystrofia (SRD) tai reflektorinen sympaattinen dystrofia (RSD) ovat sama asia kuin CRPS.

A:lle tulee siten korvata tämän tapaturman aiheuttaman kiputilan lukuun työkyvyttömyys sekä tutkimukset ja hoidot 24.5.2011 jälkeenkin esitetyn selvityksen perusteella 30.11.2011 saakka. Vakuutuslaitos tulee antaa tämän jälkeiseltä ajalta ensi asteen päätös korvauksista ajankohtaisen lääketieteellisen tilankuvauksen perusteella.

Sivu päivitetty viimeksi 26.3.2024 10.04