Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Nivustaipeen iskuvammaan liittyvä nivustyrä korvattiin tapaturman seurauksena

Antopäivä: 13.6.2012

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahingoittunut on saanut tapaturman seurauksena oikean nivustaipeen iskuvamman ja siihen liittyvän nivustyrän. Hän on saanut tapaturman seurauksena voimakkaan iskun oikeaan nivustaipeeseen, kun polkupyörän sarvi on tökännyt siihen hänen kaatuessaan polkupyörällä. Lääkärintutkimuksessa tyräksi sopivan muutoksen on katsottu sopivan traumaattiseksi ja tehdyssä leikkaustoimenpiteessä on todettu, että kyseessä ei ole ollut tavallinen lateraalinen nivuskanavaa pitkin tuleva tyrä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että vahingoittuneelle sattunut tapaturma on olennaisesti myötävaikuttanut nivustyrän kehittymiseen ja näin ollen hänellä on sen johdosta oikeus korvaukseen kirurgilla käynnistä aiheutuneista kustannuksista sekä muihin tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin. Mitään mainintaa siitä, että vahingoittuneella olisi ollut nivustyrä jo ennen tapaturman sattumista, ei asiakirjoissa ole. Tamla 392/2012

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli todennut, että se on maksanut A:lle 7.10.2010 sattuneen tapaturman seurauksena korvausta pyöräkolarista aiheutuneista oikean käden V sormen repeämästä ja oikean nivusen hematoomasta. Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, että se ei anna maksusitoumusta lääkärinlausunnossa 23.9.2011 pyydettyyn gastrokirurgin käyntiin, koska mahdollinen nivustyrä ei ole etiologialtaan traumaattinen vaan aina rakenteellinen.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A haki muutosta vakuutuslaitoksen päätökseen. Hän totesi, että hänelle on polkupyöräkolarissa työmatkalla 7.10.2010 polkupyörän tökkäävästä sarvesta aiheutunut nivusvamma, joka on muuttunut vuodessa tyräksi. Vammaa hoidettaessa hänelle on sanottu vamman muodostuvan jossain vaiheessa tyräksi. Vammakohdassa ollut hematooma on pienentynyt vuoden aikana vain osittain ja hän on tästä syystä hakeutunut jatkotutkimuksiin. Jäljelle jäänyt muhkura todettiin trauman aiheuttamaksi tyräksi. Se ei ollut perinteinen tyrä, jossa suoli tunkeutuu peitteestä, vaan pyörän sarven kokoinen (20 mm) reikä, josta kudosrasvaa pääsee työntymään ulos. Se myös sijaitsee eri kohdassa kuin oikeat tyrät. Tyrä vaati leikkauksen. A totesi, että leikanneen kirurgin lausunnon mukaan kyse ei ollut tavallisesta lateraalisesta nivuskanavaa pitkin tulevasta tyrästä, vaan traumaattisesta tyrästä.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus tulisi hylätä. Se totesi, että A on ollut oikeutettu tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen oikean käden pikkusormen repeämän ja oikean nivusen hematooman perusteella. Se on myöntänyt päivärahaa ajalta 8.10.-19.11.2010 sekä korvannut tapaturmavammoista aiheutuneet sairaanhoito- ja tutkimuskulut. Korvaukseen ei oikeuta nivustyrä. Se katsoi, että kuvatusta tapaturmasta aiheutuneiden vammojen osalta toipumisaika on ollut riittävä 19.11.2010 mennessä. Se katsoi saamansa selvityksen perusteella, että työkyvyttömyys ja hoidon tarve 19.11.2010 jälkeen johtuvat kuvatusta tapaturmasta riippumattomista, sairausperäisistä muutoksista, joiden ei voida katsoa olevan tapaturmavakuutuslain ja vakiintuneen oikeuskäytännön edellyttämässä, lääketieteellisesti arvioiden todennäköisessä syy-yhteydessä kuvattuun tapaturmaan eikä niiden aiheuttamia kustannuksia näin ollen korvata tapaturmavakuutuslain perusteella. Se katsoi edelleen, että A:lle aiheutunut alavatsan tylppä vamma ei ole aiheuttanut nivustyrää. Tyrä on yleensä synnynnäinen tai kehittyy synnynnäisesti heikkoon kohtaan. Se voi tulla myös sairauden tai leikkauksen jälkeen. Nivustyrä, joka pullistuu nivuskanavan kautta, ei myöskään ole ulkoisen tekijän aiheuttama vamma, vaan sairausperäinen ja nivuskanavan rakenteellisesta heikkoudesta johtuva vaiva. Ainoastaan arpi- tai haavatyrä saattaa tulla korvattavaksi tapaturmaisena, jos tapaturmavamma on aiheuttanut laajan vatsanalueen leikkauksen ennen tyrän ilmenemistä. A:lla todettu tyrä on ollut epätyypillinen nivustyrä, mutta saadun lääketieteellisen selvityksen perusteella vakuutuslaitos katsoo, että kyseessä ei kuitenkaan ole tapaturmainen tyrä, vaan kudosheikkoudesta johtuva. Näin ollen tapaturmavakuutuslain mukaista perustetta nivustyrään liittyvän leikkaustoimenpiteen tai siitä johtuvan työkyvyttömyyden korvaamiselle ei ole. 

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle 7.10.2010 sattuneen tapaturman seurauksena lainmukaisen korvauksen oikean nivustaipeen iskuvammasta ja siihen liittyvästä nivustyrästä.

Perustelut

Tapaturmailmoituksen mukaan A oli 7.10.2010 työmatkalla törmännyt polkupyörällä rullaluistelijaan ja kaatunut satuttaen alavatsansa pyörän sarveen kaatuessaan ojaan.

A:n 9.12.2010 päiväämän selvityksen mukaan hänen kaatuessaan pyörän sarvi on tökännyt hänen alavatsaansa ja pikkusormi on osunut luultavasti maahan.

Lääkärintutkimuksessa 7.10.2010 oli todettu oikealla nivuskanavan alueella noin 4 x 10 cm:n kokoisella alueella verenpurkauma, joka oli aristanut. Vatsa oli ollut kauttaaltaan hieman pömppö ja aristava. Vatsan ultraäänitutkimuksessa ei ollut todettu viitettä vatsaontelon elinten vauriosta tai vatsaontelon nesteilystä. Oikeassa pikkusormessa oli todettu keskinivelessä ilmeinen repeämä. Lääkärintutkimuksessa 8.10.2010 oli todettu, että oikealla nivuskanavan seudussa ollut ihonalainen verenpurkauma on ollut laskemaan päin. Seisten tutkittuna mitään tyrää ei ole ollut havaittavissa yskäistenkään. Sairauskertomuksen mukaan on epätodennäköistä, että ulkoinen trauma aiheuttaisi sellaista vammaa, että tyrä tulisi. Sairauslomalla A on ollut 19.11.2010 asti.

Vakuutuslaitokselle toimitetun 23.9.2011 päivätyn E lääkärinlausunnon mukaan A:lla on nivusen yläpuolella edelleen patti. Käsin tunnustellessa se on vaikuttanut tyrältä, tullut ponnistaessa esiin ja vetäytynyt makuulla pois näkyvistä. Ultraäänitutkimuksessa 12.9.2011 on todettu oikealla nivusalueella vatsanpeitteessä 1,8 cm:n defekti, tyräportti, joka on sijainnut verraten lateraalisesti (ulkosyrjällä). Provokaatiossa portista on työntynyt noin 7 cm:n tyräpussi, jossa ei ole näkynyt suolta. Lääkärinlausunnon mukaan tyrän syy lienee traumaattinen. Hänelle on suositeltu gastrokirurgin konsultaatiota, johon on pyydetty vakuutuslaitokselta maksusitoumusta.

A oli ollut 13.10.2011 lääkärin vastaanotolla kirurgian poliklinikalla, jossa on todettu tyräksi sopiva muutos, joka on reponoitunut pystyasennossakin. Aukko on vaikuttanut kuitenkin olevan funikkeliaukon (siemennuoran aukon) lateraalipuolella eikä välttämättä epäsuoran tyrän kohdalla, joten muutoksen on todettu sopivan traumaattiseksi. Hänet on laitettu päiväkirurgiseen leikkausjonoon operatiivista hoitoa varten.

A:lle oli tehty 4.1.2012 leikkaustoimenpide, jossa on todettu nivussiteen tasossa ihon alla runsaasti kiinnikkeitä sopien aiemman verenpurkauman jälkitilaksi. Funikkeli on ollut täysin normaali ja kapean näköinen eli mistään lateraalisesta nivuskanavaa pitkin tulevasta tyrästä ei ole ollut kyse. Tyräaukko on löytynyt funikkelista vielä lateraalisemmin ja tässä on ollut aivan kokonaan etuseinä revennyt ja tyräpussiin pullistunut omentti (vatsapaita), joka on ollut kiinnikkeellä kiinni tyräpussissa. Sairauslomaa on määrätty 4.1.-31.1.2012.

Sovelletut säännökset ja oikeuskäytäntö

Tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentin ja 4 §:n 1 momentin nojalla työntekijällä on oikeus saada tämän lain mukaista korvausta häntä kohdanneen työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta. Vamma tai sairaus katsotaan oikeuskäytännössä tapaturman aiheuttamaksi, jos tapaturman ja vamman tai sairauden välillä on lääketieteellisesti arvioiden todennäköinen syy-seuraussuhde. Syy-yhteysharkinta perustuu lääketieteelliseen tietämykseen vammojen ja sairauksien syntymekanismeista.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta totesi, että vakuutuslaitos on myöntänyt A:lle 7.10.2010 sattuneen tapaturman seurauksena korvausta oikean käden pikkusormen repeämästä ja oikean nivusen hematoomasta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A on saanut tapaturman seurauksena myös oikean nivustaipeen iskuvamman ja siihen liittyvän nivustyrän. Hän on saanut tapaturman seurauksena voimakkaan iskun oikeaan nivustaipeeseen, kun polkupyörän sarvi on tökännyt siihen hänen kaatuessaan polkupyörällä. Lääkärintutkimuksessa kirurgian poliklinikalla 13.10.2011 tyräksi sopivan muutoksen on katsottu sopivan traumaattiseksi ja tehdyssä leikkaustoimenpiteessä 4.1.2012 on todettu, että kyseessä ei ole ollut tavallinen lateraalinen nivuskanavaa pitkin tuleva tyrä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle sattunut tapaturma on olennaisesti myötävaikuttanut nivustyrän kehittymiseen ja näin ollen hänellä on sen johdosta oikeus korvaukseen kirurgilla käynnistä aiheutuneista kustannuksista sekä muihin tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin. Mitään mainintaa siitä, että A:lla olisi ollut nivustyrä jo ennen tapaturman sattumista, ei asiakirjoissa ole.

Sivu päivitetty viimeksi 26.3.2024 10.29