Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Luokassa koulutehtäviä tehdessä sattunutta vahinkotapahtumaa ei korvattu opiskelutapaturmana

Antopäivä: 30.1.2013

Muutoksenhakulautakunta totesi, että opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain tarkoituksena on korvata tapaturma, joka sattuu opiskellessa työntekoon verrattavissa olosuhteissa, koska niihin yleensä liittyy tavanomaista teoriaopetusta korkeampi tapaturmavaara. A:lle oli 23.2.2012 sattunut vahinkotapahtuma hänen tehdessään luokassa koulutehtäviä ja kuunnellessaan samalla musiikkia. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyseessä ei ole ollut opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu työntekoon verrattava olosuhde. Tamla 3104/2012

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli ilmoittanut, ettei se myönnä A:lle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta 23.2.2012 sattuneesta tapahtumasta. A ei ollut vahingoittunut opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetussa laissa tarkoitetuissa olosuhteissa, vaan teoriatunnilla. Teoriatunnit eivät kuulu vakuutusturvan piiriin.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaati päätöksen muuttamista ja lausui vahingoittuneensa pysyvästi käytännön kurssitehtäviä tehdessä eli työhön rinnastettavissa olosuhteissa eikä teoriatunneilla.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoi, että valitus on hylättävä. Saadun selvityksen mukaan A oli 23.2.2012 oppitunnin aikana koulutehtävien lomassa kuunnellut korvanapin kautta musiikkia, jolloin vasen korva vahingoittui. Korvattavuus kattaa käytännön opetustilanteet ja korvattavia ovat opetustilanteesta johtuvat tapaturmat. Sen sijaan opetustilanteen ulkopuoliset ja niistä aiheutuvat tapaturmat eivät ole lain mukaan korvattavia. Työhön rinnastettavia ovat ne käytännön opetuksen, työssä oppimisjakson ja työharjoittelun tunnit, joilla on työsuorituksen johdosta olennainen tapaturmavaara. Koulutehtävien tekemisen yhteydessä liian kovan musiikin kuuntelun johdosta aiheutunut vahinkotapahtuma ei ole aiheutunut opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla opiskelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Tosiseikat ja tapahtumatiedot

Ammattikorkeakoulun tapaturmailmoituksen 13.4.2012 mukaan A:n vasempaan korvaan tuli kuulovaurio hänen kuunnellessaan musiikkia, kun äänisäädöt olivat vahingossa liian korkealla. A on selvityksessään 12.6.2012 kertonut olleensa 23.2.2012 luokassa tekemässä koulutehtäviä, jonka aikana hän on kuunnellut musiikkia. Vahinkotapahtuman on aiheuttanut liian kova äänenvoimakkuus.

A on ollut lääkärissä 27.2.2012 ja tulosyyksi on merkitty sairauskertomuksessa korvien soiminen / tinnitus. Esitietojen mukaan hän on viime torstaina 23.2.2012 kuunnellut musiikkia korvanapin kautta vasemmalla korvalla, musiikki on ollut kovalla ja tämän jälkeen korvassa on ollut tinnitusta.

Sovelletut säännökset

Opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan edellytyksenä tapaturman korvaamiselle mainitun pykälän mukaisessa koulutuksessa olevalle henkilölle on, että tapaturma on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työssä oppimisjaksoon, työharjoitteluun, näyttötutkintoon tai perusopetuksessa työelämään tutustuttamiseen oppilaitoksessa taikka muussa koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta totesi, että edellä mainitun lain tarkoituksena on korvata tapaturma, joka sattuu opiskellessa työntekoon verrattavissa olosuhteissa, koska niihin yleensä liittyy tavanomaista teoriaopetusta korkeampi tapaturmavaara. A:lle oli 23.2.2012 sattunut vahinkotapahtuma hänen tehdessään luokassa koulutehtäviä ja kuunnellessaan samalla musiikkia. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyseessä ei ole ollut opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu työntekoon verrattava olosuhde. Tämän vuoksi A:lla ei ole oikeutta korvaukseen tämän lain nojalla.

Sivu viimeksi päivitetty 26.3.2024 12.11