Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Sähköpostiviesti tulkittiin valitukseksi siinä olevista muodollisista ja sisällöllisistä puutteista huolimatta

Antopäivä: 6.2.2013

Vakuutuslaitos oli 2.9.2012 antanut ja postittanut päätöksen, jolla A:lta oli evätty tapaturmavakuutuslain mukainen korvaus hänelle sattuneesta tapaturmasta. A oli toimittanut vakuutuslaitokselle 2.10.2012 sähköpostiviestin otsikolla ”työmatkatapaturma – hylätty päätös”, jossa hän oli viitannut muun muassa siihen, että ongelmat ovat tapaturmasta johtuneita. Lisäksi hän oli ilmoittanut palaavansa asiaan myöhemmin. A oli toimittanut vakuutuslaitokselle 15.10.2012 valituskirjelmän, jossa hän oli ilmoittanut olevansa tyytymätön päätökseen ja vaativansa korvausten maksamista. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A oli vakuutuslaitokselle 2.10.2012 määräajassa saapuneessa sähköpostiviestissä ilmaissut tyytymättömyytensä tapaturmaa koskevaan hylkäävään päätökseen ja sähköpostiviestiä voitiin pitää valituksena, jota A oli sittemmin vakuutuslaitokselle määräajan jälkeen 15.10.2012 saapuneella kirjelmällä täydentänyt. Näin ollen muutoksenhakulautakunta tutki valituksen. Tamla 4204/2012 –  Asia ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 8-1.

Vakuutuslaitoksen päätös

Vakuutuslaitos oli 2.9.2012 antamallaan ja postittamallaan päätöksellä ilmoittanut, että A:lle ei makseta korvauksia tapaturmavakuutuslain perusteella. Vakuutuslaitos oli katsonut, ettei 3.3.2012 sattuneen tapaturman ja 7.5.2012 todetun selkäkivun ja iskiaksen välillä ollut osoitettavissa selvää syy-yhteyttä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A oli 2.10.2012 vakuutuslaitokselle lähettämässään sähköpostiviestissä otsikolla ”työmatkatapaturma – hylätty päätös” muun muassa ilmoittanut, että ko. vakuutustapahtumassa on ollut lääkärikäyntejä ja tutkimuksia myös elo- ja syyskuussa, jolloin tieto korvauksien hylkäämisestä ei ollut vielä tiedossa. Hän on ollut työmatkatapaturman vuoksi myös yhteydessä työterveyshuoltoon ja siellä johtava lääkäri on ollut sitä mieltä, että ongelmat ovat kuitenkin tapaturmasta johtuneita. A oli ilmoittanut palaavaansa tähän asiaan myöhemmin.

A oli vakuutuslaitokselle 15.10.2012 saapuneessa 12.10.2012 päivätyssä valituskirjelmässä ilmoittanut olevansa tyytymätön päätökseen ja vaativansa korvausten maksamista. Hän oli kuvannut tapahtumien kulkua ja katsonut, että kaatumisen jälkeen äkkiä ilmaantuneille selkäkivuille ei löydy muuta syytä kuin tapaturmainen liukastuminen työpaikan edessä. A oli katsonut toimineensa valituksen jättöajan puitteissa olosuhteet huomioon ottaen.

Vakuutuslaitoksen vastine

Koska valituskirjelmää ei ole toimitettu tapaturmavakuutuslaissa säädetyssä ajassa perille eikä myöhästymiselle ole esitetty tapaturmavakuutuslain 54 §:n tarkoittamaa painavaa syytä, vakuutuslaitos esitti, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta jättää valituksen myöhästyneenä tutkimatta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut

Muutoksenhakulautakunta totesi, että valituskirjelmän tulee olla riittävän yksilöity, jotta valitusviranomainen tietää, mihin sen pitää antaa vastaus. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että käytännössä valitukset voidaan yleensä tutkia mahdollisista sisällöllisistä puutteista huolimatta. Valituksen muotoa ja sisältöä koskevan hallintolainkäyttölain 23 §:n tarkoituksena ei olekaan osoittaa valituskirjelmälle tarkkoja muodollisia vaatimuksia, vaan erityisesti ohjata valittajaa esittämään asiansa selkeästi. A on 2.10.2012 toimittamassaan sähköpostiviestissä ilmaissut tyytymättömyytensä tapaturmaa koskevaan hylkäävään päätökseen. Muutoksenhakulautakunnan oikeuskäytännössä hyvinkin puutteellisia asiakirjoja on tulkittu valituksiksi.

Näin ollen muutoksenhakulautakunta katsoi, että A on määräajassa 2.10.2012 toimittanut vakuutuslaitokselle hylkäävää päätöstä koskevan sähköpostiviestin, jota on pidettävä valituksena. Hän on sittemmin 15.10.2012 toimittanut vakuutuslaitokselle 12.10.2012 päivätyn kirjelmänsä, joka on katsottava valituksen täydennykseksi.
Valituksen tutkimista koskeva kysymys ratkaistiin vahvennetussa jaostossa.
Äänestysratkaisu 8-1.

Eriävä mielipide

A:n vakuutuslaitokselle 2.10.2012 toimittamaa sähköpostiviestiä ei voida katsoa valitukseksi ja näin ollen vasta 15.10.2012 myöhässä saapunut valitus tulisi jättää tutkimatta.

Sivu viimeksi päivitetty 26.3.2024 16.30