Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Työaikaan luettavalla tauolla, työpaikan pääoven edessä ulkoportailla sattunut tapaturma korvattiin työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneena

Antopäivä: 15.8.2013

Palveluneuvojana työskentelevä S oli yhdessä toisen työntekijän kanssa ollut tauolla ulkona työpaikan pääoven edessä seisoen ulkoportailla lipan alla seinää vasten. Tällöin työntekijöille ruokaa tuovan pakettiauton kuljettaja oli autollaan törmännyt seinään. Tämän törmäyksen seurauksena S vahingoittui käteensä. Kysymyksessä oli tauko, joka luetaan Sn työaikaan. Muutoksenhakulautakunta totesi, että tapaturmaan ei ole olennaisesti vaikuttanut mikään Sn tällä tauolla suorittamasta toiminnasta johtuva erityinen, lisääntynyt tapaturmariski. Tapaturman aiheuttajana oli työntekijöille ruokaa tuovan pakettiauton törmääminen seinään. Näiden seikkojen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturma oli kohdannut Sta työstä johtuvissa olosuhteissa ja kysymyksessä oli näin ollen tapaturmavakuutuslain mukaan korvattava työtapaturma. Tamla 2044/2012 – Äänestysratkaisu 5-1.

Vakuutuslaitoksen päätös

Päätöksen mukaan vakuutuslaitos ei maksa Slle tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, koska tapaturma ei ole sattunut työssä eikä tapaturmavakuutuslain 4 §:n tarkoittamissa työstä johtuvissa olosuhteissa. Vakuutuslaitos katsoi tapaturman sattuneen Sn omalla-ajalla, hänen viettäessään taukoa.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

Sn työnantaja haki muutosta päätökseen ja halusi tarkentaa työpaikan taukokäytäntöä. Taukoajat kuuluvat työehtosopimuksen mukaisesti työaikaan. Käytössä oleva työaikamuoto on jaksotyöaika. Taukoaikana työntekijä ei saa poistua työpaikkaan liittyvän kiinteistön alueelta. Tämän perusteella työnantaja katsoi, että lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulee korvata Sn vahingoittuminen työtapaturmana.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos totesi, että valutuskirjelmässä ei ole esitetty sellaista olennaista uutta tietoa, joka aiheuttaisi muutosta sen kantaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen 30.8.2011 sattuneen työtapaturman johdosta.

Perustelut

Lainkohdat ja oikeuskäytäntö

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää: 1) työssä; 2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin; tai c) hänen ollessaan työnantajan asioilla.

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 2 a) kohdan tulkinnassa on pääsääntönä, että työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella sattuneen tapaturman katsotaan kohdanneen työntekijää työstä johtuvissa olosuhteissa silloinkin, kun tapaturma on sattunut hänen ollessaan tai kulkiessaan yksityisasioidensa johdosta alueella, jolla työntekijät myös työhönsä liittyen oleskelevat ja kulkevat.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa, jos työntekijän kyseisellä alueella liikkuminen on nimenomaisesti johtunut hänen omien asioidensa hoitamisesta ja jos lisäksi tapaturmariski on työntekijän yksityisasioiden hoidosta tai muusta yksityisestä syystä johtuen lisääntynyt tai muuttunut siten, että tämä riski on olennaisesti vaikuttanut tapaturman sattumiseen.  Tapaturman ei tällöin yleensä katsota sattuneen työstä johtuvissa olosuhteissa.

Tapaturman sattumisolosuhteet

Tapaturmailmoituksen mukaan palveluneuvojana työskentelevä S on yhdessä toisen työntekijän kanssa 30.8.2011 ollut noin klo 10.30-10.40 tauolla ulkona työpaikan pääoven edessä seisoen lipan alla ulkoportailla seinää vasten. He olivat nähneet työntekijöille ruoan toimittavan yrityksen pakettiauton lähestyvän ja ajatelleet auton tulevan siksi niin lähelle, että olisi lyhyempi matka kantaa ruoka työpaikalle. Auto ei kuitenkaan ole pysähtynyt, vaan se törmäsi seinään, ja samalla auton keula on osunut Sn vasempaan käteen.

Pakettiauton kuljettajana ollut henkilö on 20.9.2011 päivätyssä selvityksessään kertonut, että pihalle tullessaan hän ei onnistunut pysäyttämään autoa, joka liukui päin portaikkoa. Portaikon vieressä oli kaksi naista kahvilla. Toinen nainen vahingoittui törmäyksessä käteensä.  

Vakuutuslaitos on 18.1.2012 päivätyssä lisäselvityspyynnössään tiedustellut Slta, miten tapaturman sattumisolosuhteet liittyivät hänen työtehtäviinsä. S on 25.1.2012 päivätyssä vastauksessaan ilmoittanut, että hän työskentelee sisätiloissa ja oli tapaturman sattuessa tauolla, joten olosuhteet eivät mitenkään liittyneet hänen työtehtäviinsä.

Sairauskertomuksessa Sn lääkärissä käynniltä 30.8.2011 mainitaan tapahtumatietoina, että S seisoi rakennuksen toisella portaalla, kun auto on ajanut kovalla vauhdilla törmäten seinään. Tämän johdosta hänen vasen kätensä kolahti autoon.

Johtopäätökset

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan palveluneuvojana työskentelevä S on yhdessä toisen työntekijän kanssa 30.8.2011 ollut tauolla ulkona työpaikan pääoven edessä seisoen ulkoportailla lipan alla seinää vasten. Tällöin työntekijöille ruokaa tuovan pakettiauton kuljettaja on autollaan törmännyt seinään. Tämän törmäyksen seurauksena S vahingoittui käteensä.

Kysymyksessä oli tauko, joka luetaan Sn työaikaan. Tapaturmaan ei ole olennaisesti vaikuttanut mikään Sn tällä tauolla suorittamasta toiminnasta johtuva erityinen, lisääntynyt tapaturmariski. Tapaturman aiheuttajana oli työntekijöille ruokaa tuovan pakettiauton törmääminen seinään. Näiden seikkojen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoi, että tapaturma on kohdannut Sta työstä johtuvissa olosuhteissa. Kysymyksessä on näin ollen tapaturmavakuutuslain mukaan korvattava työtapaturma.

Eriävä mielipide

Valitus olisi tullut hylätä. S suorittaa työnsä sisällä. S ei ole ollut ulkona työnantajansa asioilla, joten vaihtoehdoksi jää omilla asioilla oleminen. Työnantajan toiminta tai työolosuhteet eivät ole lisänneet tapaturmariskiä. Tapaturma ei ole kohdannut Sta työstä johtuvissa olosuhteissa. Kysymyksessä ei näin ollen ole tapaturmavakuutuslain mukaan korvattava työtapaturma.

Sivu viimeksi päivitetty 21.11.2013 10.44