Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kylmänkyhmyt korvattiin pakkasella metsätöissä tapahtuneesta kylmäaltistuksesta aiheutuneina ja tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 5 kohdan tarkoittamana paleltumisena

Antopäivä: 16.4.2015

Muutoksenhakulautakunta totesi, että lääketieteellisen tietämyksen mukaan kylmälle altistumisesta voi syntyä niin sanottuja kylmänkyhmyjä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että esitetyn selvityksen perusteella Plla todetut kylmänkyhmyt ovat aiheutuneet pakkasella metsätöissä tapahtuneesta kylmäaltistuksesta ja että näin ollen kysymyksessä on paleltuminen, joka oikeuttaa tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla korvaukseen. Tamla 3066/2014 – antopäivä 16.4.2015. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on evännyt korvauksen A:n molempien jalkojen paleltumavammoista. 20.1.2014 päivätyn sairauskertomuksen mukaan hänen jalkaterissään olleet ihomuutokset olivat havaittavissa jo ennen vahinkopäivää. Tutkimuksissa A:lla on todettu jalkaterien kylmänkyhmyt ja ihomuutokset. Kylmänkyhmy ei ole sellainen vamma tai sairaus, joka ilmenee yksittäisen paleltuman seurauksena. Kyseessä on yksilöllinen herkkyys reagoida kylmään.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii korvausta 19.1.2014 sattuneesta jalkojen paleltumavammasta. Tapaturmailmoituksella ilmoitettu päivä on se päivä, jolloin hän huomasi, ettei ongelma mene ohi itsestään. Hän oli ollut metsätöissä edeltävällä viikolla, jolloin vammat olivat ilmestyneet. Kun ne eivät poistuneet, hän hakeutui maanantaina lääkäriin. Tien yli kaatuneiden myrskypuiden korjuulla oli kiire eikä työtä siten voinut siirtää lauhempaan ajankohtaan. Tämä aiheutti jalkoihin paleltumavammat.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että asiassa ei ole esitetty uutta selvitystä, joka antaisi aiheen muuttaa tehtyä ratkaisua. Kyseessä ei ole myöskään ammattitauti. Myöskään tapaturmavakuutuslain 4 §:n kohdan 5 mukaisesta poikkeuksellisesta lämpötilasta ei voida katsoa olevan kysymys. Vakuutuslaitos katsoo lisäksi, että tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin mukaisia perusteltuja ja tarpeellisia tutkimuskuluja ei ole ollut.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:n paleltumisvammasta.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Työterveyslääkärin 20.1.2014 päiväämien merkintöjen mukaan A:lla on ollut kolme päivää jalkaterillä punoittavat kutisevat laikut/papulat. Lääkärin merkintöjen mukaan kyseessä ei ole ollut työperäisen sairauden hoito.

Ihotautipoliklinikan 21.1.2014 päivätyn sairauskertomuksen mukaan A:lla on edellisellä viikolla ollut jaloissa kylmäaltistusta puutyössä ulkona pakkaskelillä. Hän on noin viisi päivää ennen poliklinikalla käyntiä havainnut pikkuvarpaissa, jalkaterien sivuilla ja kantapäiden sivuilla punoittavia kivuliaita ja minimaalisesti kutisevia papuloita. Aikaisemmin hänellä ei ollut vastaavaa oireilua jaloissa ollut. Lääkärintutkimuksen perusteella ne voisivat sopia kylmänkyhmyiksi. Sittemmin kyhmyistä otetuista koepaloista on varmistunut kylmänkyhmy-diag­noosi. A:lle on määrätty sairauslomaa 20.-29.1.2014. Lääkärin 5.2.2014 päiväämien merkintöjen mukaan kylmänkyhmyjä on hoidettu paikallisella kortikosteroidilla ja tilanne on rauhoittunut.

20.2.2014 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan A on kovalla pakkasella metsätöissä palelluttanut molemmat jalkansa, joihin on ilmennyt kylmänkyhmyjä. Tapaturman sattumis-/am­matti­taudin ilmenemispäiväksi on ilmoitettu 19.1.2014.

Sovelletut säännökset

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan työtapaturman aiheuttamaksi vammaksi voidaan katsoa tavallisuudesta poikkeavan lämpötilan aiheuttama paleltuminen, auringonpistos tai muu sellainen vamma, jos vamma on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana.

Johtopäätökset

Lääketieteellisen tietämyksen mukaan kylmälle altistumisesta voi syntyä niin sanottuja kylmänkyhmyjä. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella A:lla todetut kylmänkyhmyt ovat aiheutuneet pakkasella metsätöissä tapahtuneesta kylmäaltistuksesta ja että näin ollen kysymyksessä on paleltuminen, joka oikeuttaa tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla korvaukseen.

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 9.59