Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Tapaturman ei katsottu sattuneen työssä, työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa eikä työhön liittyvällä tavanomaisella virkistystauolla työntekopaikan alueen läheisyydessä eikä sitä korvattu työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneena tapaturmana työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n, 22 §:n tai 23 §:n perusteella

Antopäivä: 14.6.2017

Konduktöörinä työskentelevä A on lopettanut työt 31.8.2016 kello 23.39 ja majoittunut rautatieaseman lepotiloissa. Hän on ennen töiden alkamista 1.8.2016 käynyt suihkussa, josta pois tullessaan hän on liukastunut. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että suihkussa käyminen ei ole konduktöörin työhön tavanomaisesti liittyvää toimintaa eikä suihkussa käyminen kuulu myöskään työhön liittyvään tavanomaiseen virkistystaukoon. Kyse on ollut työvuorojen välissä tapahtuneesta majoittumisesta, joka on katsottava työntekijän vapaa-ajaksi, jolta ei myöskään makseta palkkaa. A:lle 1.8.2016 sattunut tapaturma ei ole työtapaturma eikä hänellä näin ollen ole sen johdosta oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen.  Tamla 3408/2016 – antopäivä 14.6.2017.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A:lle ei voida maksaa korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla. Käytössä olevien selvitysten mukaan tapaturma 1.8.2016 ei ole sattunut työssä tai työntekopaikan alueella. Kyse ei ole myöskään ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:ssä tarkoitetuista olosuhteista. Pykälän 2 kohta koskee työntekoon liittyvää taukoa, jonka aikana työntekijä voi poistua työntekopaikaltaan sen läheisyyteen ruokailemaan tai virkistäytymään. Edellä mainitulla tauolla tarkoitetaan työvuoron aikana tapahtuvia lyhytkestoisia ruokailu- tai virkistystaukoja, eikä se näin ollen tule sovellettavaksi työvuorojen välissä tapahtuvaan yöpymiseen tai majoittumiseen. Toimitettujen selvitysten perusteella tapaturma ei ole sattunut työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan ulkopuolella siten kuin 21-25 §:ssä säädetään. Edellä mainituin perustein korvausta ei lain nojalla voida maksaa.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii 1.8.2016 tapahtuneen tapaturman korvaamista täysimääräisesti työtapaturmana. Hän on koko ajan ollut työhön sidoksissa, työnantajan määräyksestä kyseessä olevassa kaupungissa ja hän on tapaturman sattuessa oleskellut työnantajan hänelle osoittamassa taukopaikassa. Tämä on täysin työhön, työntekoon ja työmatkoihin rinnastettavaa aikaa. Työaika alkoi 31.7.2016 kello 14.45 ja päättyi kello 23.39 ja hän joutui olemaan kyseessä olevassa kaupungissa ja odottamaan työn alkamista 1.8.2016 kello 6.04. Työnantaja katsoo, että taukoaika on työssä olon veroista, vaikka siitä ei makseta palkkaa. Työnantaja maksaa päivärahan siltäkin ajalta. Rautatienalan työehtosopimuksen mukaan hänen on tehtävä myös kaksiosaisia työvuoroja, joissa lepoaika on vieraalla paikkakunnalla.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että muutoshakemuksessa ei ole esitetty mitään sellaista perustetta, joka antaisi aihetta muuttaa annettua päätöstä. Kyseessä ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvattava olosuhde.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Vakuutustodistuksen mukaan A on 1.8.2016 kello 5.15 rautatieaseman lepohuoneessa tullessaan suihkusta ja astuessaan suihkutilan ulkopuolella lattiapinnalle kostein jaloin liukastunut heti ensimmäisellä askeleella. Työ on alkanut 31.7.2016 kello 14.45 ja sen piti päättyä 1.8.2016 kello 13. Vahinko on sattunut työtekopaikalla, ei työtehtävissä.

Sairauskertomuksen 1.8.2016 mukaan A on kello 5.15 töissä aseman lepotiloissa suihkutiloissa liukastunut selälleen.

A:n lisäselvityksen 4.8.2016 mukaan hän oli 1.8.2016 kello 5.15 tulossa suihkusta aseman lepotiloista, kun hän liukastui välittömästi ensi askeleella parketilla. A:lla oli majoitus asemalla ja tunnit katkaistiin yöksi.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 §:n 1 momentin mukaan tämän lain mukaisena vahinkotapahtumana korvataan työtapaturma ja ammattitauti siten kuin jäljempänä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 17 §:n mukaan tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21—25 §:ssä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen. Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 2 momentin mukaan työntekoon rinnastetaan myös työtehtävästä johtuva matkustaminen. Matkustamiseen katsotaan kuuluvan myös 23 §:n 1 kohdassa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaan työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa pidetään työtapaturmana, jos se on sattunut työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa: 2) työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan alueen läheisyydessä.

Johtopäätökset

Esitetyn selvityksen mukaan A on lopettanut työt 31.8.2016 kello 23.39 ja majoittunut rautatieaseman lepotiloissa. Hän on ennen töiden alkamista 1.8.2016 käynyt suihkussa, josta pois tullessaan hän on liukastunut. Tapaturma ei ole sattunut työssä eikä sen voida katsoa sattuneen työntekopaikan alueella siellä oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa tai työhön liittyvällä tavanomaisella ruokailu- tai virkistystauolla työntekopaikan alueen läheisyydessä. Suihkussa käyminen ei ole konduktöörin työhön tavanomaisesti liittyvää toimintaa eikä suihkussa käyminen kuulu myöskään työhön liittyvään tavanomaiseen virkistystaukoon. Kyse on ollut työvuorojen välissä tapahtuneesta majoittumisesta, joka on katsottava työntekijän vapaa-ajaksi, jolta ei myöskään makseta palkkaa. Päivärahalla korvataan työn johdosta vieraalla paikkakunnalla olosta aiheutuvia lisäkustannuksia eikä kyse ole työstä maksettavasta palkasta. A:lle 1.8.2016 sattunut tapaturma ei ole työtapaturma eikä hänellä näin ollen ole sen johdosta oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen. 

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 15.29