Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kyse on työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vuosityöansiosta, pysyvästä muutoksesta rakennusalalla ja uuden lain vaikutuksesta aikaisempaan perustelukäytäntöön

Antopäivä: 31.5.2018

A:n tapaturman aikaiset työansiot 6.860,50 euroa 1.10.2016-1.2.2017 ovat vuositasolla 22.171,88 euroa 18,5 %:n lomarahoineen. Nämä työansiot poikkeavat yli 20 % tapaturmaa edeltävän kolmen kalenterivuoden (vertailuaika) työansioiden keskiarvosta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei tämä poikkeama johdu pysyväksi arvioitavasta muutoksesta, vaikka A:n tapaturman sattumisajankohdan työsuhteensa on ilmoitettu toistaiseksi jatkuvaksi. A:n työsuhde on kuitenkin kestänyt vasta neljä kuukautta ennen tapaturman sattumista ja esitetyn selvityksen mukaan hän on välillä ollut käytännössä palkattomalla vapaalla. Lisäksi hän oli aikaisemmin ollut samalla työnantajalla ja työsuhde oli tuolloin jäänyt lyhyeksi. Muutoksenhakulautakunta katsoi, että ei ole esitetty muitakaan todennäköisiä syitä, joiden perusteella kyseessä olisi ollut pysyvä muutos. A:n vuosityöansiona pidettiin työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n 2 momentin mukaan vertailuajan työansioiden ja tapaturman sattumisajan työansion keskiarvoa, joka jää kuitenkin alle työtapaturma- ja ammattitautilain 79 §:n mukaisen 14.080 euron minimivuosityöansion vuoden 2017 indeksitasossa. Näin ollen A:lle myönnetään 3.3.2017 alkaen päivärahaa 14.080 euron vuosityöansion perusteella.

Tamla 31.5.2018 – 1966/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitos on myöntänyt A:lle päivärahaa 14.080 euron vuosityöansion mukaan 39,11 euroa päivältä 3.-19.3.2017. D Oy:ltä 1.10.2016-1.2.2017 ansiot 6.860,50 euroa, lomaraha vuodessa 3.461,43 euroa. Ansiot vuositasolla ovat yhteensä 22.171,88 euroa. Vertailuajan ansiot vuonna 2016 työansiot 7.804,93 euroa, työttömyyspäivät 173, korotetut työansiot 15.200,63 euroa. Vuonna 2015 työansiot 204,11 euroa, työttömyyspäivät 66, korotetut työansiot 254,70 euroa. Vuonna 2014 työansiot 0 euroa, työttömyyspäivät 0, korotetut työansiot 0 euroa.

Jos vahinkotapahtuman aikaisista työsuhteista lasketut työansiot poikkeavat vähintään 20 % vertailuajan työnansioiden keskiarvosta, vuosityöansiona pidetään vertailuajan työansioiden ja vahinkotapahtuman aikaisista työsuhteista lasketun työansion keskiarvoa. Vertailuajan korotettujen työansioiden keskiarvo 5.151,78 euroa, poikkeama 330,37 %, työansioiden keskiarvo 9.406,80 euroa.

Koska A:n työsuhde on kestänyt tapaturman sattuessa vasta nelisen kuukautta, A:n vuosityöansioksi määräytyy keskiarvovuosityöansio. Vakuutuslaitos katsoo, että kyseessä ei ole työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittama pysyvä muutos vakiintuneen ansiotason osalta. Koska A:n keskiarvovuosityöansio jää alle lain määrään minimivuosityöansion, korottuu A:n vuosityöansio lain mukaiseen minimivuosityöansioon 14.080 euroa.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A vaatii muutosta päätökseen, joka on annettu 2014, 2015 ja 2016 tulojen pohjalta. Hän on tuona aikana ollut työkyvytön aivoverenvuodon ja olkapääleikkauksen vuoksi. Hän ei siis ollut työelämässä eikä eläkkeellä tms. ansion piirissä. D Oy:ssä hän aloitti 11.7.2016, jonka jälkeen työsuhde odotti 11.7.-12.8. välisen työkokeilun jälkeen palkkatukipäätöstä noin 6 viikkoa. Tukipäätöksen tultua A aloitti työt 26.9.2016. Hän oli käytännössä palkatta vapaalla muun muassa noin kaksi viikkoa tammikuussa kuukauden työtuntien ollessa vain puolet sen jälkeisestä A:n tuntimäärästä.

Tapaturman tapahtumahetkellä A:lla oli työtä tiedossa kuukausiksi eteenpäin vähintään noin 160 h/kk. Hän toivoo, että hänen korvaustaan kohtuullistetaan vastaamaan paremmin hänen todellista tilannettaan. A viittaa tässä myös aiempien kolmen vuoden keskiarvolaskelmaan, jota hän ei katso kohtuulliseksi, koska hän on ollut pois kaiken sosiaaliturvan, työelämän ym. parista erittäin vakavien sairauksien vuoksi. A katsoo

oikeaksi ja kohtuulliseksi, että ansionmenetyskorvaus lasketaan tuntipalkan 14,50 €/h mukaan kerrottuna kuukauden realistisilla vähimmäistyötunneilla, jotka olivat työn alla onnettomuuden tapahtumahetkellä. Eli A hakee oikaisua perusteena todelliset ansiot 14,50 € x 160 h/kk.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että A ei ole muutoshakemuksessaan esittänyt mitään sellaista perustetta, joka antaisi aihetta muuttaa annettua päätöstä.

Lisäselvitys

Muutoksenhakulautakunnan A:n työantajalta saaman tiedon mukaan hänen työsuhteensa on päättynyt työn vähyyden vuoksi heinäkuun lopussa, eli työt ovat jatkuneet sairausloma jälkeen normaalisti.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

A:lle on sattunut tapaturma D Oy:n työssä 2.2.2017. Työnantajan tapaturmailmoituksen mukaan toistaiseksi jatkuva työsuhde on alkanut 1.10.2016. A:n ansiot ovat olleet 6.860,50 euroa 1.10.2016-1.2.2017 ja lomaraha 1.269.19 euroa.

Verotietojen mukaan A on saanut palkkaa 7.804,93 euroa vuonna 2016. Hänen palkkansa ja luontoisetuutensa ovat olleet 204,11 euroa vuonna 2015 ja 0 euroa vuonna 2014.

Eläketurvakeskuksen työsuhdeotteen mukaan A oli ollut aikaisemmin D Oy:n työssä 11.7.-31.8.2016, ja hän on saanut työmarkkinatukea 173 päivänä vuonna 2016 ja 66 päivänä vuonna 2015. Hän on saanut sairauspäivärahaa 247 päivänä vuonna 2014.

Sovelletut säännökset

Työtapaturma- ja ammattitautilain 59, 71, 72, 79 §.

Johtopäätökset

A:n tapaturman aikaiset työansiot 6.860,50 euroa 1.10.2016-1.2.2017 ovat vuositasolla 22.171,88 euroa 18,5 %:n lomarahoineen. Nämä työansiot poikkeavat yli 20 % tapaturmaa edeltävän kolmen kalenterivuoden (vertailuaika) työansioiden keskiarvosta. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei tämä poikkeama johdu pysyväksi arvioitavasta muutoksesta, vaikka hänen tapaturman sattumisajankohdan työsuhteensa on ilmoitettu toistaiseksi jatkuvaksi. A:n työsuhde on kuitenkin kestänyt vasta neljä kuukautta ennen tapaturman sattumista ja esitetyn selvityksen mukaan hän on välillä ollut käytännössä palkattomalla vapaalla. Lisäksi hän oli aikaisemmin ollut samalla työnantajalla ja työsuhde oli tuolloin jäänyt lyhyeksi. Ei ole esitetty muitakaan todennäköisiä syitä, joiden perusteella kyseessä olisi ollut pysyvä muutos.

Edellä esitetyn perusteella A:n vuosityöansiona pidetään työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n 2 momentin mukaan vertailuajan työansioiden ja tapaturman sattumisajan työansion keskiarvoa, joka jää kuitenkin alle työtapaturma- ja ammattitautilain 79 §:n mukaisen 14.080 euron minimivuosityöansion vuoden 2017 indeksitasossa. Näin ollen A:lle myönnetään 3.3.2017 alkaen päivärahaa 14.080 euron vuosityöansion perusteella.