Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys siitä, oliko tapaturma sattunut sellaisissa olosuhteissa, jotka oikeuttavat korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella

Antopäivä: 15.2.2018

A on ollut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnoltaan työpaikalleen. Matkan aikana A on poikennut hänen tavanomaisesti käyttämänsä matkareitin varrella olevalle huoltoasemalle tankatakseen autonsa. Kyseinen huoltoasema on sijainnut matkareitin välittömässä läheisyydessä ja auton tankkaamiseen menevä aika on A:n arvion mukaan 2-4 minuuttia. A:n mukaan hän tankkaa aina automaatista, johon myös maksaa polttoaineen eikä hän siis joudu kävelemään kuin auton ympäri. Huoltoasemalla autosta ulos noustessaan A on kuitenkin liukastunut ja kaatunut loukaten oikeaa olkapäätänsä. Muutoksenhakulautakunta katsoi tapaturman sattumisolosuhteista esitetyn selvityksen huomioiden, että A:llaa ei ole kyseisen tapaturman perusteella oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen, sillä tapaturma ei ole sattunut sellaisissa olosuhteissa, jotka oikeuttaisivat korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Tamla 15.2.2018 -3197/2017. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Äänestysratkaisu 6-4.

Päätös, josta valitettu

Vakuutuslaitoksen päätöksen mukaan A poikkesi 28.2.2017 työmatkareitiltään. Tapaturma sattui huoltoasemalla tankkausta aloittaessa. Koska kyseessä ei ole ollut lain tarkoittama matka, A:lle ei voida maksaa korvausta.

Työmatkalla tapahtuneena työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella, tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla, johon katsotaan kuuluvan myös vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla tarkoitetaan sellaista asunnon ja työpaikan välistä työmatkareittiä, jonka käyttäminen on perusteltua ottaen huomioon kulkuyhteydet, käytettävä kulkuväline, liikenneolosuhteet sekä matkan pituus ja siihen kuluva aika. Kyseessä ei ole lain tarkoittama vähäinen poikkeama, kun poikkeaminen reitiltä on ajallisesti tai matkallisesti huomattava. Muulla syyllä tarkoitetaan lapsen vientiä ja noutoa koulusta, poikkeamista tavanomaisen työmatkareitin varrella olevalle huoltoasemalle auton tankkaamiseksi tai auton vientiä työmatkareitin varrella olevaan korjaamoon. Vakuutusturva koskee sitä aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Vakuutusturva ei ulotu sen tehtävän tai toimen tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu.

A liukastui noustessaan autosta tankkaamista varten. Autosta nousemisen tarkoituksena on ollut aloittaa tankkaaminen, joka on siis sen toiminnan tekemistä, jonka vuoksi poikkeama on tehty, eikä olosuhde ole siten korvattava ja vakuutusturvan piirissä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa

A hakee muutosta vakuutuslaitoksen korvauspäätökseen. Hänen mielestään kyseessä voidaan katsoa olevan tavanomainen työmatka asunnon ja työpaikan välillä. A käy työpaikallaan lähes päivittäin ja ajaa samaa reittiä kautta työpaikalleen. Auto pitää tankata noin kerran viikossa ja yleensä hän tankkaa sen aina kyseisellä huoltoasemalla. Poikkeama työreitiltä on muutama kymmenen metriä ja tankkaus kestää ehkä 2- 4 minuuttia. A tankkaa aina automaatista, johon myös maksaa polttoaineen. Hän ei siis joudu kävelemään kuin auton ympäri. Mikään tapahtumassa ei A:n mielestä ole vastaan lakipykälää, joka määrittelee työmatkan.

Vakuutuslaitoksen vastine

Vakuutuslaitos katsoo, että A ei ole muutoshakemuksessaan eikä siihen liittämissään asiakirjoissa esittänyt mitään sellaista perustetta, joka antaisi aihetta muuttaa annettua päätöstä. A on loukannut olkapäätään auton tankkaamisen yhteydessä. Vakuutuslaitos katsoo edelleen, että A:n vahinkotapahtumaa ei voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella, koska työmatkaturva ei ulotu poikkeaman aikana suoritettavaan toimintaan, joten A:n vahinkotapahtuma ei kuulu lainkohdassa tarkoitettuun korvaussuojaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perustelut

Asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys

Tapaturmailmoituksen mukaan asunnon ja työpaikan välisellä matkalla 28.2.2017 huoltoasemalla autosta noustessa oli niin liukasta, että A kaatui välittömästi. Matkan aikana tapahtuvan poikkeaman syy oli polttoaineen täyttö. A:n matkan kohde oli hänen työpaikkansa.

Vakuutuslaitoksen edustajan ja A:n puhelinkeskustelun 6.3.2017 tiedot sisältävän vakuutuslaitoksen puhelinmuistion mukaan A on työmatkalla 28.2.2017 pysähtynyt tankkaamaan autoa matkalla. Hän on liukastunut ja kaatunut, jolloin hän on lyönyt oikean olkapään mitä ilmeisemmin maahan. Tapahtumapaikka oli huoltoasema matkan varrella, jossa A pysähtyy usein tankkaamaan autonsa. A:n mukaan hän ei poikennut normaalilta matkareitiltä.

28.2.2017 päivätyn sairauskertomuksen mukaan A on 28.2.2017 ollut työmatkalla. Hän on ollut astumassa autosta ulos, kun jalka lipesi ja hän kaatui osittain auton alle. Oikea olkaseutu kipeytyi.

Sovelletut säännökset ja oikeusohjeet

Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 ja 38 §.

Hallituksen esityksen eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 277/2014) mukaan tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnon ja työpaikan välillä tarkoitettaisiin matkaa työpäivän alkaessa asunnolta työpaikalle ja työn päätyttyä takaisin. Tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla tarkoitettaisiin sellaista asunnon ja työpaikan välistä työmatkareittiä, jonka käyttäminen on perusteltua ottaen huomioon muun muassa kulkuyhteydet, käytettävä kulkuväline, liikenneolosuhteet sekä matkan pituus ja siihen kuluva aika. Vaikka lähtökohtana on lyhimmän reitin periaate, työssäkäynnistä johtuvalla matkalla ei tarkoiteta välttämättä matkallisesti lyhintä tai suorinta matkareittiä. Esimerkiksi liikenneruuhkien vuoksi voi olla perusteltua käyttää matkallisesti pitempää, mutta siinä tilanteessa ajallisesti selvästi lyhyempää matkareittiä. Toisaalta pidemmän matkareitin käyttö voi johtua vaarallisista liikenneolosuhteista. Tavanomainen kulkutie voi myös olla suljettu esimerkiksi tien kunnostustoimenpiteiden takia.

Saman hallituksen esityksen mukaan asunnon ja työpaikan väliseen matkaan luettaisiin myös vähäinen poikkeaminen edellä kuvatulta tavanomaiselta matkareitiltä, kun poikkeaminen tapahtuu lasten päivähoitoon viennin tai sieltä noudon, ruokakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi. Lähtökohtana arvioinnissa olisi se tavanomainen matkareitti, jota työntekijä käyttäisi työssä käydessään ilman edellä tarkoitettua syytä. Vähäisenä ei pidettäisi poikkeamaa, jossa on pikemminkin kysymys erillisestä matkasta lapsen viemiseksi hoitopaikkaan kuin poikkeamasta asunnon ja työpaikan väliseltä matkalta. Vähäinen poikkeaminen ei olisi kysymyksessä, kun poikkeaminen asunnon ja työpaikan väliseltä reitiltä on ajallisesti tai matkallisesti huomattava. Näin on yleensä silloin, kun työntekijä asioi ostoskeskuksessa useissa liikkeissä tai käy matkalla syömässä ravintolassa. Kohdassa mainitulla muulla syyllä tarkoitettaisiin esimerkiksi lapsen vientiä ja noutoa koulusta, poikkeamista tavanomaisen työmatkareitin varrella olevalla huoltoasemalla auton tankkaamiseksi tai auton vientiä työmatkareitin varrella olevaan korjaamoon. Kun poikkeaminen ei ole huomattava, korvaussuoja koskisi sitä aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Turva ei ulottuisi itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavan-mukaiselta reitiltä tapahtuu, kuten asiointiin ruokakaupassa, ostoskeskuksessa tai päiväkodissa. Suoja jatkuisi, kun työntekijä päiväkodissa tai kaupassa asioituaan jälleen jatkaa matkaansa. Näin ei kuitenkaan olisi silloin, kun kysymys on ajallisesti niin huomattavasta poikkeamasta, ettei matkaa voida enää pitää työstä johtuvana, vaan muusta syystä tehtynä matkana. Tapaturmasuoja edellyttäisi lisäksi, että tapaturma on sattunut edellä tarkoitetulle matkalle ominaisessa toiminnassa. Asunnon ja työpaikan välisen matkan tekemiselle ominaista toimintaa olisi esimerkiksi tiellä eteen juuttuneen auton työntäminen silloin, kun se on edellytyksenä sille, että pääsisi itse jatkamaan matkaansa.

Johtopäätökset

Esitetyn selvityksen perusteella A on ollut 28.2.2017 ollut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla matkalla asunnoltaan työpaikalleen. Matkan aikana A on poikennut hänen tavanomaisesti käyttämänsä matkareitin varrella olevalle huoltoasemalle tankatakseen autonsa. Kyseinen huoltoasema on sijainnut matkareitin välittömässä läheisyydessä ja auton tankkaamiseen menevä aika on A:n arvion mukaan 2-4 minuuttia. A:n mukaan hän tankkaa aina automaatista, johon myös maksaa polttoaineen, eikä hän ei siis joudu kävelemään kuin auton ympäri. Huoltoasemalla autosta ulos noustessaan A on kuitenkin liukastunut ja kaatunut loukaten oikeaa olkapäätänsä.

Muutoksenhakulautakunta katsoi tapaturman 28.2.2017 sattumisolosuhteista esitetty selvitys huomioiden, että A:lla ei ole kyseisen tapaturman perusteella oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen, sillä tapaturma ei ole sattunut sellaisissa olosuhteissa, jotka oikeuttaisivat korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Muutoksenhakulautakunta totesi, että vaikka tapaturma on sattunut vähäiseksi katsottavan tavanomaiselta työmatkareitiltä poikkeaman aikana A:n asioidessa huoltoasemalla, hallituksen esityksen (HE 277/2014) mukaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen turva ei ulotu itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu, kuten asiointiin ruokakaupassa, ostoskeskuksessa tai päiväkodissa. Kun poikkeaminen ei ole huomattava, korvaussuoja koskee vain sitä aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Koska nyt kyseessä oleva A:n tapaturma ei ole sattunut poikkeavaa matkareittiä pitkin kuljettaessa, vaan jo huoltoasemalla asioinnin yhteydessä A:n noustessa autostaan ulos tankkaamistoimenpiteen suorittamiseksi. Autosta ulos noustessaan A:n on muutoksenhakulautakunnan arvion mukaan jo tosiasiallisesti katsottava ryhtyneen auton tankkaamiseen liittyvien toimenpiteiden suorittamiseen eli siihen toimintaan, jonka vuoksi hän on huoltoasemalle hakeutunut asioimaan. Auton tankkaaminen toimintana vaatii välttämättömänä osana autosta ulos nousemista sekä myös muuta auton välittömässä läheisyydessä tapahtumaa vähäistä liikkumista. A:lle autosta ulos noustessa sattuneen tapaturman ei voida edellä mainitut seikat huomioiden katsoa sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Eriävät mielipiteet:

A:n tapaturma 28.2.2017 on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Tapaturma on sattunut vähäiseksi katsottavan tavanomaiselta työmatkareitiltä poikkeaman aikana T:n noustessa autostaan huoltoasemalla. Kyseisen autosta nousemisen ei voida katsoa olevan A:n huolto-asemalle hakeutumisen syyn eli auton tankkaamisen tekemistä, vaan vasta siihen valmistautumista. Tarkoituksena on ollut liikkua ulos autosta, jotta itse tehtävä eli auton tankkaaminen voitaisiin ylipäänsä päästä aloittamaan. Kyseisen autosta nousemisen yhteydessä sattuneen tapaturman on katsottava olevan korvaussuojan piirissä, koska tilanteessa varsinaista huoltoasemalle hakeutumisen syytä eli tankkaustoimintaa ei ole vielä ehditty aloittaa.

Sivu päivitetty viimeksi 1.4.2024 12.46