Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

Kysymys on siitä, korvataanko meluvamman perusteella kaksi kuulokojetta

Antopäivä: 20.3.2019

Vakuutusoikeus on vahvennetussa jaostossaan 19.12.2018 ratkaistussa asiassa Dnro 5442/2016/5401 katsonut hankkimansa asiantuntijalausunnon perusteella, että kuulonaleneman hyvän hoitokäytännön mukaista on käyttää lähtökohtaisesti kahta kuulokojetta binauraalisen kuulon toteuttamiseksi. Vakuutusoikeuden päätöksen mukaan ratkaisua kahden kuulokojeen korvaamisesta ei tulisi perustaa pelkästään meluvammasta aiheutuvaan haitta-asteeseen tai pysyvään yleiseen haittaan, vaan myös todettuun kuulokojeiden tarpeeseen.

A:n ammattitautina korvattavasta meluvammasta aiheutuva pysyvä yleinen haitta on vahvistettu 15 %:n haitta-asteen suuruiseksi hänen jäätyään eläkkeelle vuonna 2001. Tämän jälkeen A:n kuulonalenema on lisääntynyt.

Muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan kuulokojeen myös toiseen korvaan.
Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A on korvatun ammattitaudin johdosta kuulokojekuntoutuksen tarpeessa. Vaikka työmelualtistuksen päättymisen jälkeen tapahtunut kuulonaleneman lisääntyminen ei johdu työmelualtistuksesta eikä oikeuta korvaukseen ammattitautilain nojalla, muutoksenhakulautakunta katsoi, että kuulokojekuntoutus kahdella kuulokojeella on tarpeen jo ammattitautina korvattavan meluvamman johdosta hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Siten kuulokoje myös toiseen korvaan on korvattava tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla.

Tamla 20.3.2019 – 1934/2018. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

Sivu päivitetty viimeksi 4.4.2024 14.30